CINE POATE SĂ OBȚINĂ FINANȚARE?

Potențialii întreprinzători care intenționează să înființeze o întreprindere (IMM-uri nou înființate) sau întreprinderi deja existente (IMM-uri cu istoric de funcționare).

Sunt definite ca IMM-uri nou înfiinţate acele societăţi care îndeplinesc următoarele condiţii:

 • Firme înfiinţate de întreprinzătorii selectaţi în etapa selecţiei planurilor de afaceri şi care prezintă în termen de 30 de zile de la data selecţiei, dovada înmatriculării întreprinderii.
 • Firmele înfiinţate în anul în care solicită includerea în Incubator.
 • Au sediul social sau infiinţează un punct de lucru in regiunea arondată Incubatorului de afaceri.
 • Se încadrează în categoria IMM-urilor.
 • Au ca obiect principal de activitate producţia de bunuri şi/sau prestări de servicii sau comerț online.

Sunt definite ca IMM-uri cu istoric de funcţionare, IMM-urile care la data depunerii cererii de participare au o perioadă de funcţionare de până la 2 ani şi indeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • Au sediul social sau înfiinţează un punct de lucru în regiunea arondată Incubatorului.
 • Se încadrează în categoria IMM-urilor.
 • Au un număr mediu scriptic de minimum un salariat în anul fiscal anterior incubării.
 • Au ca obiect principal de activitate producţia de bunuri, prestări de servicii sau comerț online.
 • Nu sunt in stare de faliment ori lichidare, nu au activităţile comerciale suspendate, nu sunt în stare de dificultate.

Atenție! Din numărul total de firme incubate se recomandă ca minim 30% să fie deţinute de către femei şi minim 50% să fie deţinute de tineri sub 35 de ani. De aceea, prioritate la intrarea în Program o au firmele SRL-D.

 

CARE SUNT BENEFICIILE?

 • asigurarea cu titlu gratuit, de spaţii de birouri mobilate şi dotate cu echipament IT&C, spaţii de producţie în limita disponibilităţii;
 • acces la săli de training, săli de conferinţe, spaţii expoziţionale;
 • acces la infrastructura de utilităţi a incubatorului (energie termică, electrică, apă, gaz etc.), acces la telecomunicaţii şi internet;
 • acces la servicii administrative (curăţenie, pază, secretariat) prestate prin intermediul Administratorului Incubatorului;
 • alocaţii financiare nerambursabile
 • acces servicii de informare şi documentare oferite de Administratorul Incubatorului;
 • acces la instruire, consultanţă şi asistenţă în perioada de pre-incubare pentru elaborarea planurilor de afaceri şi de marketing, a studiilor de fezabilitate etc.;
 • acces la asistenţă pentru dezvoltarea de parteneriate naţionale şi internaţionale.

CÂȚI BANI SE POT PRIMI?

 • maximum 40.000 lei fiecărei firme incubate, la intrarea în incubatorul de afaceri, pentru ca aceasta să îşi achiziţioneze echipamente tehnologice, site, echipamente IT, soft şi licenţe, mobilier, aparatură birotică, autoutilitare în directă legătură cu activităţile codului CAEN autorizat pentru care solicită finanţare,  cu excepţia vehiculelor de transport rutier de mărfuri, solicitate de înterprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor şi contra cost, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare în directă legătură cu activităţile codului CAEN autorizat pentru care solicită finanţare;
 • maximum 5.000 lei, pe parcursul perioadei de incubare, pentru servicii de consultanţă specializată;
 • în limita a 3.000 lei/an/IMM, pentru costurile cu utilităţile şi serviciile conexe (apă-canalizare, electricitate, gaz metan, încălzire, telefonie, internet, salubrizare, curăţenie, deratizare-dezinsecţie);
 • în limita a 2.500 lei/an/IMM, pentru costurile cu taxa de administrare, stabilită conform contractului de incubare, pentru servicii precum: pază, curăţenie, secretariat, asigurări, reparaţii curente etc.
 • În limita a 40.000 lei/an, pentru costurile cu impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetelor locale.
 • cofinanțare 70%, dar maximum 9.000 lei beneficiar/ciclu de incubare pentru participarea la târguri, expoziţii, activităţi de promovare.

Codurile CAEN neeligibile sunt următoarele:

 • activităţi de pescuit şi acvacultură:
  • 031 – Pescuitul
  • 032 – Acvacultura
 • activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000:
  • 011 – Cultivarea plantelor nepermanente
  • 012 – Cultivarea plantelor din culturi permanente
  • 013 – Cultivarea plantelor pentru înmulţire
  • 014 – Creşterea animalelor
  • 015 – Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
  • 016 – Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare
  • 017 – Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii
 • activităţi de prelucrare şi comercializare ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:
  1. când valoarea ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achizitionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
  2. când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri);
 • activităţi legate de export către state terţe sau state membre, şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înființarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
 • ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
 • ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer
  • 051  – Extracţia cărbunelui superior
  • 052 – Extracţia cărbunelui inferior
  • 061 – Extracţia petrolului brut
  • 062 – Extracţia gazelor naturale
  • 0721 – Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu
  • 0892 – Extracţia turbei
  • 091 – Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
  • 099 – Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor
 • ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă in contul terților sau contra cost.

Implementarea Programului, este efectuată de OTIMMC și administratorii de incubator, care au rolul de agenții de implementare.

Se estimează acordarea de alocații financiare nerambursabile pentru un număr de minim 100 IMM-uri, întreprinderi unice, finanțarea a 3 incubatoare noi și a celor existente.

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.