Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microintreprinderilor de către intreprinzătorii tineri

În România, 1 din 100 de tineri decid să înceapă o afacere pe cont propriu, faţă de 1 din 4 tineri în Cehia, Polonia sau Ungaria. Foarte puţini tineri demarează o afacere pe cont propriu. Cele mai frecvente cauze invocate sunt lipsa banilor şi birocraţia.
Obiectivul „Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri”, denumit în continuare Program, îl constituie stimularea înfiinţării de noi microîntreprinderi, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor în scopul implicării acestora în structuri economice private.
Programul urmăreşte: dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoaşterea şi gestionarea optimă a resurselor, în vederea adaptării rapide la rigorile determinate de globalizarea pieţelor; stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării firmelor nou-înfiinţate (start-up-uri) prin facilitarea accesului acestora la finanţare; facilitarea accesului tinerilor la sursele de finanţare.

Programul naţional multianual pentru susţinerea mestesugurilor şi artizanatului

Programul naţional pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, este un program multianual de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.
Obiectivul general al Programului îl constituie stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meşteşugari şi artizani, care îşi desfăşoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor ori al altor organizaţii, în special în localităţile rurale, dar şi în cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual în practicarea lor şi relansarea serviciilor şi a produselor realizate de aceştia, în special a celor cu specific tradiţional, inclusiv obiecte de artă populară şi artizanat, promovarea acestor produse şi servicii pe pieţele naţionale şi internaţionale.

Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă,  este un program multianual de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.  Obiectivul principal al Programului îl constituie sprijinirea operatorilor economici, societăţi comerciale şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale operatorilor economici, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, sporirea protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare.

Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare START

Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START”, este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii,
Obiectivul programului îl constituie stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, îmbunătăţirea performanţelor economice ale celor existente, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzătorilor în scopul implicării acestora în structuri economice private.

Programul pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM

Obiectivul Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, denumit în continuare Program, îl constituie stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate de către femei prin facilitarea accesului acestora la finanţare, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de finanţare, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi al prejudecăţilor existente la nivel local.
Programul urmăreşte: îmbunătăţirea performanţelor economice ale întreprinderilor existente conduse de femei, prin accesarea surselor de finanţare de la bugetul de stat; stimularea auto-angajării şi creşterea numărului de femei întreprinzător în cadrul comunităţilor de afaceri; dezvoltarea capacităţii şi a spiritului antreprenorial în rândul femeilor; creşterea numărului de noi locuri de muncă create în cadrul structurilor economice private conduse de femei şi a beneficiilor aduse economiei naţionale.

Programul naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri

Programul naţional multianual pe perioada de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri are ca obiectiv general dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) din România, prin înfiinţarea unor noi incubatoare de afaceri, precum şi prin dezvoltarea incubatoarelor de afaceri deja existente. Programul constă în înfiinţarea de noi Incubatoare de Afaceri, dezvoltarea celor existente şi crearea unei reţele de incubatoare de afaceri în România, care va permite în principal: crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltării şi creşterii IMM-urilor; promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea performanţelor manageriale; consolidarea unui sector privat dinamic, capabil să facă faţă forţelor concurenţiale şi competiţiei internaţionale; creşterea numărului de activităţi economice competitive, întărirea climatului investiţional, precum şi reducerea ratei şomajului în zonele-ţintă; dezvoltarea şi creşterea numărului de activităţi non-agricole în zonele din mediu rural prin înfiinţarea de noi incubatoare; dezvoltarea mediului economic local, regional, naţional şi internaţional, prin utilizarea mai eficientă a potenţialului economic şi uman existent în zonă; înfiinţarea şi dezvoltarea de IMM-uri inovative, capabile să utilizeze în mod eficient resursele existente şi care, la finalul perioadei de incubare, se vor afla într-o situaţie stabilă din punct de vedere financiar; crearea unei relaţii eficiente între potenţialul tehnologic şi antreprenorial al zonelor-ţintă; dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri capabile să facă faţă presiunilor concurenţiale; favorizarea accesului IMM-urilor incubate la informaţii, servicii de consultanţă profesională, surse de finanţare, precum şi la servicii şi echipamente specifice; creşterea numărului de locuri de muncă şi dezvoltarea economică a regiunilor-ţintă; promovarea unei cooperări strânse între principalii parteneri la nivel naţional, regional şi local pentru realizarea unei dezvoltări economice susţinute; corelarea activităţilor Incubatoarelor de Afaceri cu cele ale operatorilor economici existenţi în zonă; crearea şi consolidarea unei reţele naţionale de incubatoare de afaceri.

Programul UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării Intreprinderilor mici și mijlocii

Programul UNCTAD/EMPRETEC–România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, este un program integrat de pregătire, care oferă întreprinzătorilor instruire şi asistenţă tehnică, precum şi un cadru instituţional pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale şi creşterea competitivităţii pe piaţa locală şi internaţională a întreprinderilor mici şi mijlocii.
EMPRETEC este un program internaţional pentru dezvoltarea şi sprijinirea antreprenorilor, desfăşurat sub egida Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD – Geneva), fiind operaţional în 32 de ţări din America Centrală, America Latină, Africa şi Orientul Mijlociu.
România este prima ţară din Europa în care se implementează acest program. MEIMMMA s-a implicat în acest program în calitate de partener al UNCTAD şi finanţator al programului.
Grupul ţintă al programului include antreprenori existenţi sau potenţiali precum şi top manageri, inclusiv specialişti din organizaţii publice sau private presupuşi a se comporta de o manieră antreprenorială sau managerială.
Obiectivele Programului sunt: susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, crearea de noi locuri de muncă, creşterea numărului de întreprinderi mici şi mijlocii capabile să facă faţă competiţiei şi forţelor concurenţiale în condiţiile globalizării pieţelor.