A fost publicat Ghidul Solicitantului pentru DMI 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, cererea de proiecte “Competenţe pentru competitivitate în domeniul medical – pediatrie”.

CINE POATE DEPUNE PROIECTE?
Categoriile de beneficiari și parteneri eligibili sunt următoarele:
• Furnizori de FPC autorizaţi, publici şi privaţi;
• Organizaţii sindicale şi asociaţii patronale;
• Camere de Comerţ şi Industrie;
• ONG-uri;
• Universităţi publice şi private, acreditate;
• Institute de Cercetare în domeniul educaţiei şi formării profesionale şi pieţei muncii;
• Ministerul Sănătăţii şi agenţiile/structurile subordonate/coordonate.
CARE SUNT CONDIȚIILE DE ELIGIBILITATE?
• Grupul ţintă trebuie să cuprindă personalul medical din unităţi publice sanitare cu paturi, relevant pentru următoarele domenii pediatrice:
– radio- și electro-chirurgia în patologia organelor parenchimatoase toracice și abdominale;
– diagnosticul și tratamentul miniinvaziv, laparoscopic, toracoscopic și videoscopic;
– screeningul auditiv pentru depistarea hipoacuziei la nou născuți.
• Solicitantul va avea obligaţia să stabilească o ţintă de minim 50 medici și minim 100 asistente.
• Activităţile proiectului să fie implementate în minim 2 regiuni de implementare.

CE ACTIVITĂȚI SUNT ELIGIBILE?
• Furnizarea programelor de formare profesională, pentru angajaţi în scopul obţinerii competenţelor necesare pentru îmbunătăţirea calităţii muncii, precum:
– suport pentru implementarea activităţilor inovatoare şi transferul de bune practici în domeniile pediatrice menționate;
– alte activităţi de formare profesională pentru angajați, de tipul iniţiere, specializare/ perfecţionare sau alte activităţi de instruire în scopul obţinerii competenţelor necesare pentru îmbunătăţirea calităţii muncii relevante pentru domeniile pediatrice menționate.
• Promovarea şi asigurarea formării profesionale pentru personalul medical din domeniul sanitar, precum:
– formare profesională pentru a asigura implementarea noilor tehnologii în sistemul de sănătate relevante pentru domeniile pediatrice menționate;
– specializare/perfecționare în domenii de specialitate pentru personalul medical din domeniile pediatrice menționate.
• Elaborarea şi furnizarea programelor de formare profesională pentru iniţiere şi perfecţionare/ specializare, privind noile tehnologii, inclusiv TIC:
– formare profesională pentru facilitarea introducerii de noi procese tehnologice şi organizatorice care să respecte normele de protecţie a mediului;
– formare profesională, inclusiv formare profesională specifică şi stagii de practică în vederea asigurării competenţelor necesare pentru personalul din sistemul sanitar în funcţii de cercetare şi dezvoltare, inovare tehnică şi tehnologică.
• Campanii specifice privind prevenirea riscurilor de îmbolnăvire, inclusiv campanii de conștientizare a populației în privința necesității depistării precoce a hipoacuziei și altor patologii la nou născut.
Atentie!!! Nu pot primi finanțare activitățile care au fost deja finanțate sau care se află în procesul de finanțare din bugetul de stat sau din alte surse.

CÂȚI BANI SE POT PRIMI?
Valoarea totală eligibilă a proiectului trebuie sa fie cuprinsă între: minim echivalentul în lei a 50.000 euro şi maxim echivalentul în lei a 499.999 euro.
Valoarea maximă a finanțării publice, acordată din totalul costurilor eligibile va fi:
Maxim 85% pentru:
– beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora- maxim 85%
Maxim 98% pentru:
– beneficiari instituţii publice finanţate integral din venituri proprii sau finanţate parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;
– beneficiari ordonatori de credite ai bugetului local şi beneficiari entităţi finanţate integral din bugetele acestora;
– beneficiari entităţi publice locale finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale;
– persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial.
Maxim 95% pentru:
– persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial
Diferența până la 100% reprezintă contribuția proprie a solicitantului.

CUM SE POT CHELTUI ACESTI BANI?
• Cheltuieli cu personalul implicat în implementarea proiectului
– Salarii și asimilate acestora
– Onorarii
– Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora
• Cheltuieli cu cazarea, transportul si diurna
– Transport persoane (personal propriu, participanţi, alte persoane)
– Transport materiale si echipamente
– Cazare, Diurnă (pentru personalul propriu)
• Cheltuieli pentru derularea proiectului
– Servicii de sonorizare, Traducere si interpretare
– Prelucrare date
– Întreţinere, actualizare si dezvoltare aplicaţii informatice
– Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate
– Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi si active similare
– Materiale consumabile
– Cheltuieli cu hrana pentru participanți (grup țintă) și alți participanți la activitățile proiectului
• Cheltuieli aferente activităţilor subcontractate
– cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, inclusiv managementul proiectului si consultanţă juridică
– cheltuieli aferente contractelor încheiate cu operatori economici în vederea furnizării unor servicii;
• Taxe
– Taxe de certificare a competenţelor
– Taxe de evaluare/acreditare/autorizare a programelor de formare/ educaţie
– Taxe pentru participarea la programe de formare / educaţie
• Cheltuieli pentru închirieri si leasing, necesare derulării activităţilor proiectului
– Închiriere (locaţii, bunuri)
– Rate de leasing (operaţional) plătite de utilizatorul de leasing
• Subvenţii (ajutoare, premii) şi burse:
– Subvenţii (ajutoare, premii) pentru cursanţi pe perioada derulării cursurilor
– Premii în cadrul unor concursuri
• Cheltuieli indirecte/ cheltuieli generale de administraţie
– Cheltuieli aferente personalului administrativ si personalului auxiliar
– Utilităţi
– Servicii de administrare a clădirilor
– Servicii de întreţinere si reparare echipamente si mijloace de transport
– Arhivare documente
– Amortizare active
– Cheltuieli financiare si juridice (notariale)
– Multiplicare, cu excepţia materialelor de informare si publicitate
– Conectare la reţele informatice
– Cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publică
– Abonamente la publicaţii de specialitate
– Materiale consumabile
• Cheltuieli de informare si publicitate
• Cheltuieli de tip FEDR
– Instalaţii tehnice
– Mobilier, aparatură, birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale.
• Alte cheltuieli pentru investiţii

Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis în a 16-a zi de la data publicării în Monitorul Oficial a Ghidului Solicitantului, ora 10.00, până în a 23-a zi de la data publicării în Monitorul Oficial, ora 16.00.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.