CINE POATE DEPUNE PROIECTE?

 • Societățile comerciale care se încadrează în categoria IMM-urilor non-agricole din mediul urban, precum și întreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural.

CARE SUNT CONDIȚIILE DE ELIGIBILITATE?

 • Domeniul de activitate în care se realizează investiţia să se încadreze in lista domeniilor eligibile.
 • Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.
 • Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare
 • Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului, finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul şi resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.
 • Solicitantul și reprezentantul său legal nu se încadrează în situațiile de excludere prezentante în Declarația de eligibilitate
 • Locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe) pentru IMM-uri non-agricole sau în mediul rural pentru întreprinderile mijlocii non-agricole.
 • Solicitantul detine drepturi asupra imobiluluila data depunerii cererii de finanțare, precum și pe perioada de evaluare, selecție și contractare (dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune sau dreptul de superficie)
 • Solicitantul trebuie să demonstreze deținerea dreptului de concesiune/ superficie/ uzufruct/ folosinţă cu titlu gratuit/ comodat/ închiriere/ locațiune, după caz, pe o perioadă care acoperă inclusiv perioada de trei ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului.
 • (pentru proiecte care implică execuţia de lucrări de construcţii, indiferent dacă se supun sau nu autorizării) Proiectul propus prin cererea de finanţare nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi (construcţie/ extindere/ modernizare) realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare.

CÂȚI BANI SE POT PRIMI?

 • Valoarea finanțării nerambursabile acordate este cuprinsă între 200.000 și 1.000.000 euro, intensitatea ajutorului fiind intre 45-70%, in functie de regiunea de dezvoltare si categoria IMM.

Categoria IMM/ Regiunea de dezvoltare

Nord Est

Sud Est

Sud Muntenia

Sud Vest Oltenia

Vest

Nord Vest

Centru

Intreprinderi mijlocii

60%

60%

60%

60%

45%

60%

60%

Intreprinderi mici si microintreprinderi

70%

70%

70%

70%

55%

70%

70%

CUM SE POT CHELTUI ACEȘTI BANI?

!!! Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale finanțabile prin ajutor de stat regional. Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor finanțabile prin ajutor de minimis și/sau a investițiilor finanțabile prin ajutor de stat regional în active necorporale.

Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:

 • Investiții în active corporale
 • lucrări de construire/modernizare și extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale IMM-urilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
 • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004.
 • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.
 • Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Sunt eligibile și investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii ale solicitantului.

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții în active necorporale. Investițiile finanțabile prin ajutor de stat regional sunt eligibile doar dacă constituie o investiție inițială.

Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:

 • Certificarea/recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de certificare acreditat.
 • Certificarea/recertificarea sistemelor de management al calității (ISO 9001), al mediului (ISO 14001), al siguranţei alimentelor (ISO 22000), al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (OHSAS 18001), al securității informaţiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calității pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilității sociale (SA 8000), simple sau integrate.
 • Investiții specifice procesului de internaţionalizare (participarea, la nivel internațional, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii).

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții finanțabile prin ajutor de minimis.

Valoarea eligibilă aferentă componentei finanțabile prin ajutor de minimis nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă totală a investiției.

 • (pentru proiecte care implică execuţia de lucrări de construcţii, indiferent dacă se supun sau nu autorizării) Proiectul propus prin cererea de finanţare nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi (construcţie/ extindere/ modernizare) realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare
 • Contribuţia proprie a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului este în conformitate cu regulile privind ajutorul de stat regional și de minimis aplicabile.

Categorii de cheltuieli eligibile:

 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului (finanțabile prin ajutor de stat regional) 
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului (finanțabile prin ajutor de stat regional)
 • Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică (finanțabile prin ajutor de minimis)
  •  Studii de teren
  • Obţinere avize, acorduri, autorizaţii
  • Proiectare şi inginerie
  • Consultanţă
  • Asistenţă tehnică
 • Cheltuieli pentru investiţia de bază (finanțabile prin ajutor de stat regional)   
  •  Construcţii şi instalaţii
  • Dotări (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu si fara montaj, dotări) – Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare.
  • Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare.
  • Active necorporale

Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar.

 • Alte cheltuieli (finanțabile prin ajutor de stat regional)
  • Organizare de şantier
  • Cheltuieli conexe organizării de şantier: Cheltuieli diverse şi neprevăzute – se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative şi doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile
 • Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului (finanțabile prin ajutor de minimis) – sunt eligibile în limita a 5000 lei fără TVA. Cheltuielile cu activități de marketing și promovare nu sunt eligibile.
 • Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern (finanțabile prin ajutor de minimis) – sunt eligibile în limita a 5000 lei fără TVA, trimestrial (aferente activitatilor ce pot fi auditate in trimestrul respectiv)
 • Cheltuieli cu activități specifice priorității de investiție (finanțabile prin ajutor de minimis)
  • Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a produselor, serviciilor, proceselor
  • Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a sistemelor de management
  • Cheltuieli cu activități de internaţionalizare – se includ cheltuielile cu participarea la târguri, misiuni comerciale, expoziții internaționale.

 Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă (potrivit legislației naționale în domeniul fiscal) aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă.

 

Criteriu/ Subcriteriu

Punctaj

1. Contribuţia proiectului la realizarea obiectivului priorității de investiție

54

1.1. Domeniul de activitate (clasa CAEN) în care se realizează investiția (în conformitate cu Anexa 2 ”Lista domeniilor de activitate eligibile” la ghid)

15

a. Este cuprins într-una din diviziunile 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29, 31, 43

15

b. Este cuprins într-una din diviziunile 18, 22, 23, 32, 58, 59, 60, 62, 63, 71, 73, 74, 91

10

c. Este cuprins într-una din diviziunile 21, 36, 37, 38, 39, 55, 86, 93, 95,96

5

1.2. Caracterul inovativ al investiției propuse (vezi observatiile de mai jos)

6

a. Prin inovație de produs/serviciu și proces

6

b. Prin inovație de produs/serviciu

4

c. Prin inovație de proces

2

1.3. Investiția propusă include

21

a. Activități de internaționalizare – participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziții, în calitate de expozant

6

b. Activități de (re)certificare a cel puțin unui sistem de management

4

c. Activități de (re)certificare a unui produs/serviciu/proces

6

d. Achiziție de active necorporale cu o valoare eligibilă, fără TVA, de minimum 45.000 lei (brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, inclusiv în vederea asigurării vizibilității în mediul online, implementare instrumente e-commerce, alte active similare), a căror necesitate, în contextul investiției, este suficient justificată în planul de afaceri.

5

1.4. Previzionarea economico-financiară ca urmare a implementării proiectului, la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar complet, după implementarea investiției,

12

1.4.1. Rata solvabilităţii generale (Active totale/ Datorii totale)

6

a. >=4

6

b. >=3 si <4

3

c. >=2 si <3

2

d. <2

0

1.4.2. Rata rentabilităţii financiare – ROE (Rezultat net / Capitaluri proprii)

6

a. >=7%

6

b. >=6% și <7%

3

c. >=5% și <6%

2

d. <5%

0

2. Calitatea, maturitatea și sustenabilitatea proiectului. Capacitatea financiară și operațională a solicitantului

33

2.1. Capacitatea economico-financiară a solicitantului, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare

18

2.1.1. Rata solvabilităţii generale (Active totale/ Datorii totale)

6

a. >=2

6

b. >=1,5 și <2

3

c. >=1 și <1,5

1

d. <1

0

2.1.2. Rata rentabilităţii financiare – ROE (Rezultat net / Capitaluri proprii)

6

a. >=5%

6

b. >=3% si <5%

3

c. >=1% si <3%

1

d. <1%

0

2.1.3. Rata de creștere a profitului din exploatare

6

a. >=20%

6

b. >=10% si <20%

3

c. >=0% si 10%

1

d. <0%

0

2.2. Calitatea planului de afaceri

15

a. Costurile investiției sunt suficient fundamentate, spre exemplu prin oferte de preț/ cataloage/ website-uri, orice alte surse verificabile (cel puțin 3 surse)

max. 4

b. Proiecțiile veniturilor și cheltuielilor de operare sunt realiste, suficient justificate, fundamentate pe date corecte, surse verificabile (cel puțin 3 surse).

max. 4

c. Analiza pieței demonstrează existenţa cererii pentru produsele/serviciile oferite și fundamentează previziunile de creștere a activității. În descrierea produsului/serviciilor sunt identificate calităţi/avantaje deosebite ale produsului/serviciului faţa de cele ale competitorilor. Analiza pietei identifică principalii competitori, prezentand produsele/serviciile similare pe care acestia le ofera, cota de piata, avantajele si dezavantajele acestora

max. 4

d. Strategia de marketing este realizabilă (identifică instrumente adecvate şi eficiente) în condiţiile resurselor disponibile.

max. 2

e. Planul de afaceri este elaborat cu respectarea cerintelor minime, expres mentionate în modelul standard din ghid.

max. 1

3. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea.
(Nu vor fi punctate măsurile de conformare cu obligațiile legale ale solicitantului în aceste domenii)

10

3.1. Investiția include măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice:

6

a. Utilizarea surselor regenerabile de energie

2

b. Retehnologizarea / achizitionarea echipamentelor mai eficiente energetic (inclusiv eficientizarea iluminatului în spațiile de producţie). Optimizarea funcţionării instalaţiilor şi a fluxurilor tehnologice

2

c. Minimizarea la sursă a deșeurilor generate. Creșterea gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor

2

3.2. Investiția include măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament:

4

a. Adaptarea infrastructurii, inclusiv a echipamentelor și utilajelor pentru accesul și operarea de către persoane cu dizabilităţi

2

b. Angajarea de persoane din categorii defavorizate

2

4. Concentrarea strategică a investițiilor

3

a. Societatea propune un proiect în baza unei Strategii de Dezvoltare Locală selectate în cadrul OT 8 (AP 7)

1

b. Proiectul face parte dintr-o strategie integrată de dezvoltare urbană (SUD) finanțabilă în cadrul axei prioritare 4 POR – dezvoltare urbană

1

c. Societatea propune un proiect în baza unei alte Strategii de Dezvoltare Locală şi naţională

1

Total

100

 

Apelul de proiecte va fi deschis în perioada: 23.02.2017, ora 12:00 – 23.08.2017, ora 12:00.