CINE POATE DEPUNE PROIECTE?

 • Autoritățile publice locale cu responsabilități în domeniu, în parteneriat cu actori cu expertiză relevantă pentru acțiunile selectate
 • ONG-uri în parteneriat cu actori cu expertiză relevantă pentru acțiunile selectate.

!!! Este obligatorie participarea în proiect a cel puțin unei autorități publice locale din unitatea administrativ teritorială vizată de proiect, cu rol de solicitant/ partener, aceasta reprezentând o condiție de eligibilitate.

 

ACTIVITATI ELIGIBILE

Intervenții în domeniul educației

Activitatea 1. Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație: educația timpurie (de nivel ante-preșcolar și preșcolar), învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii) prin acordarea unor pachete integrate

 • Sub-activitatea 1.1. Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educația timpurie – învățământ ante-preșcolar
 • Sub-activitatea 1.2. Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educația timpurie – învățământ preșcolar
 • Sub-activitatea 1.3. Sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii prin: programe de tip zone prioritare de educație/ școală după școală
 • Sub-activitatea 1.4. Programe de tip a doua șansă

 

Intervenții în domeniul ocupării forței de muncă

Activitatea 2. Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii

 • Sub-activitatea 2.1 Participarea la programe de ucenicie la locul de muncă (inclusiv prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor)
 • Sub-activitatea 2.2. Participarea la programe de stagii pentru absolvenții de învățământ superior (inclusiv prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor)
 • Sub-activitatea 2.3. Măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă

Activitatea 3. Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu

 • Sub-activitatea 3.1. Acordarea de sprijin persoanelor din grupul țintă (persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială) pentru înființarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin.
 • Sub-activitatea 3.2. Acordarea de subvenții (micro-granturi) pentru înființarea de noi afaceri, inclusiv sprijin post-înfiinţare afacere. Acordarea subvenției (micro-grant) va fi condiționată de înființarea firmei (costurile aferente înființării companiei vor fi acoperite prin proiect – Sub-activitatea 3.1.).

Subvenția maximă pentru un plan de afaceri aprobat este de 25.000 euro/ plan de afaceri/ firmă.

 

Intervenții în domeniul dezvoltării/ furnizării de servicii (sociale/ medicale/ medico-sociale)

Activitatea 4. Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale).

 

Intervenții în domeniul îmbunătățirii condițiilor de locuit

Activitatea 5. Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă


Intervenții în domeniul acordării de asistență juridică pentru reglementări acte
– acolo unde este cazul

Activitatea 6. Activități de asistență juridică pentru reglementări acte (acolo unde este cazul).

 

Alte intervenții care pot fi sprijinite

Activitatea 7. Acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea/ Acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor comunității printr-o abordare participativă.

 

!!! Perioada de implementare a proiectului este de maximum 48 luni.

GRUP TINTA: persoane din comunitățile marginalizate (non–roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială

Pentru regiunile mai puțin dezvoltate, minimul obligatoriu pentru indicatorul de realizare Persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitățile marginalizate care beneficiază de servicii integrate este de 400 persoane.

 

CAPACITATEA FINANCIARA A SOLICITANTULUI

 1. Instituții publice

Nu se evaluează cifra de afaceri. Valoarea asistentei financiare solicitate este dată de valoarea bugetului alocat activităților de care este responsabilă instituția publică în cadrul proiectului.

 1. Organizații Neguvernamentale (ONG) cu vechime mai mare de 1 an

Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim suma veniturilor totale pe ultimii 3 ani fiscali (n-1, n-2 şi n-3) conform situaţiilor financiar – contabile (balanță, bilanț contabil) SAU maxim 30% din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale.

 1. Societăți Comerciale (SC) cu vechime mai mare de 1 an

Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim suma cifrelor de afaceri/suma veniturilor totale pe ultimii 3 ani fiscali (n-1, n-2 şi n-3) conform situaţiilor financiar – contabile (balanţă, bilanț contabil) SAU maxim 30% din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale.

 1. Organizații Neguvernamentale cu vechime mai mică de 1 an

Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim 20% din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale.

 1. Societăți Comerciale cu vechime mai mică de 1 an

Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim 20% din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale

 

CÂȚI BANI SE POT PRIMI?

 • Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 6.000.000 euro.

 

CUM SE POT CHELTUI ACEȘTI BANI?

Cheltuieli directe

Cheltuielile eligibile directe reprezintă cheltuieli care pot fi atribuite unei anumite activități individuale din cadrul proiectului şi pentru care este demonstrată legătura cu activitatea/ sub activitatea în cauză

  Categorie MySMIS Subcategorie MySMIS Subcategoria (descrierea cheltuielii) conține:
Cheltuielile eligibile directe  care nu intră sub incidența ajutorului de minimis Cheltuieli salariale Cheltuieli salariale cu managerul de proiect „  Salarii
Cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea activităților, altele decât management de proiect) „  Salarii
Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi angajatori): Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi angajatori) „  Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi angajatori).
Cheltuieli cu deplasarea Cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu și experți implicați in implementarea proiectului „  Cheltuieli pentru cazare

„  Cheltuieli cu diurna personalului propriu

„  Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun sau taxi,  gară, autogară sau port şi locul delegării ori locul de cazare, precum şi transportul efectuat pe distanta dintre locul de cazare şi locul delegării)

„  Taxe şi asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării

Cheltuieli cu deplasarea pentru participanţi – grup ţint㠄  Cheltuieli pentru cazare

„  Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun sau taxi, gară, autogară sau port şi locul delegării ori locul de cazare, precum şi transportul efectuat pe distanta dintre locul de cazare şi locul delegării)

„  Taxe şi asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării

Cheltuieli cu servicii Cheltuieli pentru consultanță și expertiz㠄  Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate, pentru care beneficiarul nu are expertiza necesară (de exemplu consultanță juridică necesară implementării activităților proiectului, formare profesională, consiliere profesională, consultanță antreprenorială, servicii medicale aferente grupului țintă în vederea participării la programele de formare profesională etc.)
Cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente și cursuri de formare „  Servicii de transport de materiale şi echipamente

„  Pachete complete conținând transport, cazarea şi/sau hrana participanților/ personalului propriu

„  Organizarea de evenimente

„  Editarea şi tipărirea de materiale pentru sesiuni de instruire/formare

Cheltuieli cu taxe/ abonamente/ cotizații/ acorduri/ autorizații necesare pentru implementarea proiectului: Cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizații/acorduri/ autorizații necesare pentru implementarea proiectului „  Achiziționare de publicații, cărți, reviste de specialitate, materiale educaționale relevante pentru operațiune, în format tipărit, audio şi/ sau electronic

„  Taxe de eliberare a certificatelor de calificare/ absolvire

„  Taxe de participare la programe de formare/ educație

„  Taxe eliberare documente de stare civilă, documente de identitate etc.

„  Taxe notariale

„  cheltuielile aferente garanțiilor oferite de bănci sau alte instituții financiare

Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile Cheltuieli cu achiziția de materii prime, materiale consumabile și alte produse similare necesare proiectului „  Materiale consumabile

„  Cheltuieli cu materii prime și materiale necesare derulării cursurilor practice

„  Materiale direct atribuibile susținerii activităților de educație și formare

„  Papetărie

„  Cheltuieli cu materialele auxiliare

„  Cheltuieli cu materialele pentru ambalat

„  Cheltuieli cu alte materiale consumabile

„  Multiplicare

Cheltuieli cu hrana Cheltuieli cu hrana „  Cheltuieli cu hrana pentru participanți (grup țintă)
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare funcționarii structurilor operaționalizate in cadrul proiectului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare structurii „  Utilități:

·         apă şi canalizare

·         servicii de salubrizare

·         energie electrică

·         energie termică şi/sau gaze naturale

„  telefoane, fax, internet, acces la baze de date

„  Servicii poștale şi/sau servicii curierat

„  Servicii de administrare a clădirilor:

·         întreținerea curentă

·         asigurarea securității clădirilor

·         salubrizare şi igienizare

„  Servicii de întreținere şi reparare echipamente şi mijloace de transport:

·         întreținere echipamente

·         reparații echipamente

·         întreținere mijloace de transport

·         reparații mijloace de transport

„  Arhivare documente

„  Amortizare active

„  Cheltuieli financiare şi juridice (notariale)

„  Prime de asigurare bunuri (mobile şi imobile)

„  Prime de asigurare obligatorie auto (excluzând asigurarea CASCO)

„  Cheltuieli aferente deschiderii, gestionării şi operării contului/conturilor bancare al/ale proiectului

Cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale de administrație Cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale de administrație „  Închiriere sedii, inclusiv depozite

„  Închiriere spații pentru desfășurarea diverselor activități ale operațiunii

„  Închiriere echipamente

„  Închiriere vehicule

„  Închiriere diverse bunuri

Cheltuieli de leasing Cheltuieli de leasing  fără achiziție (leasing operațional) „  Rate de leasing (operațional) plătite de utilizatorul de leasing pentru:

·         Echipamente

·         Vehicule

·         Diverse bunuri mobile şi imobile

Cheltuieli cu subvenții/burse/premii Subvenții „  Subvenții (ajutoare, premii) acordate pentru copii și elevi, inclusiv ca măsuri de acompaniere

„  Subvenții (ajutoare, premii) pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile

„  Subvenții (ajutoare, premii) pentru cursanți pe perioada derulării cursurilor

„  Subvenții (ajutoare, premii) pentru servicii sociale de îngrijire pentru persoanele dependente (bătrâni, copii, persoane cu dizabilități)

Burse „  Burse sociale
Premii „  Premii în cadrul unor concursuri
Cheltuieli de tip FEDR Cheltuieli de tip FEDR in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile „  Construcții:

·         Reabilitare/ modernizare clădiri/ condiții de locuire, inclusiv accesibilizarea clădirilor/ inclusiv a spatiilor interioare pentru persoane cu dizabilități (de exemplu toalete accesibilizate). Toate lucrările de accesibilizare trebuie să fie efectuate în conformitate cu Normativul tehnic NP051

„  Instalații tehnice

„  Echipamente tehnologice (mașini, utilaje şi instalații de lucru)

„  Utilaje şi echipamente tehnologice şi funcționale

„  Alte echipamente:

·         Echipamente de calcul şi echipamente periferice de calcul

·         Cablare rețea internă

·         Achiziționare şi instalare de sisteme şi echipamente pentru persoane cu dizabilități

·         Mobilier, birotică, echipamente de protecție a valorilor umane şi materiale

·         Alte cheltuieli pentru investiții

„  Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizații:

·         Taxe pentru obținerea/ prelungirea valabilității certificatului de urbanism;

·         Taxe pentru obținerea/ prelungirea valabilității autorizației de construcție;

„  Obținerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie;

„  Obținerea acordului de mediu;

„  Obținerea avizului PSI;

„  Obținerea avizelor sanitare de funcționare.

„  Cheltuieli privind proiectarea şi ingineria:

„  Elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuție);

„  Plata verificării tehnice a proiectului;

„  Elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor şi autorizațiilor aferente obiectivului de investiții, documentații ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentații urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament;

„  Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate a terenului.

„  Cheltuieli pentru lucrări de construcții şi instalații aferente organizării de șantier

·         Cheltuieli conexe organizării de șantier.

„  Cheltuieli pentru asigurarea utilităților şi/sau reabilitarea şi modernizarea utilităților:

·         Alimentare cu apă, canalizare;

·         Alimentare cu gaze naturale;

·         Agent termic;

·         Căi de acces;

·         Facilități de acces pentru persoane cu dizabilități;

„  Energie electrică.

Cheltuieli directe

Cheltuielile eligibile directe reprezintă cheltuieli care pot fi atribuite unei anumite activități individuale din cadrul proiectului şi pentru care este demonstrată legătura cu activitatea în cauză

Cheltuieli eligibile directe care intră sub incidența ajutorului de minimis Cheltuieli cu subvenții/ burse/ premii/ ajutoare Subvenții acordate angajatorilor „  Subvenții (ajutoare, premii) acordate angajatorilor pentru stagiari, ucenici;

„  Subvenții (ajutoare, premii) acordate angajatorilor (inclusiv pentru întreprinderile sociale de inserție) pentru încadrarea în muncă;

Micro-granturi Subvenții pentru înființarea unei afaceri (antreprenoriat) „  Subvenții (micro-granturi) pentru înființarea unei afaceri (antreprenoriat).
Cheltuieli indirecte

Cheltuielile eligibile indirecte reprezintă cheltuielile efectuate pentru funcționarea de ansamblu a proiectului şi nu pot fi atribuite direct unei anumite activități.

  Categorie MySMIS Subcategorie MySMIS Subcategoria (descrierea cheltuielii) conține:
Cheltuieli eligibile indirecte care nu intră sub incidența ajutorului de minimis

 

 

Cheltuieli indirecte – rată forfetară

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli indirecte

 

 

 

 

 

 

 

„  Salarii aferente experților suport pentru activitatea managerului de proiect

„  Salarii aferente personalului administrativ și auxiliar

„  Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi angajatori).

„  Chirie sediu administrativ al proiectului

„  Plata serviciilor pentru medicina muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor, sănătatea şi securitatea în muncă pentru personalul propriu

„  Utilități:

a) apă şi canalizare

b) servicii de salubrizare

c) energie electrică

d) energie termică şi/sau gaze naturale

e) telefoane, fax, internet, acces la baze de date

f) servicii poștale şi/sau servicii curierat

„  Servicii de administrare a clădirilor:

a) întreținerea curentă

b) asigurarea securității clădirilor

c) salubrizare şi igienizare

„  Servicii de întreținere şi reparare echipamente şi mijloace de transport:

a) întreținere echipamente

b) reparații echipamente

c) întreținere mijloace de transport

d) reparații mijloace de transport

„  Amortizare active

„  Conectare la rețele informatice

„  Arhivare documente

„  Cheltuieli aferente procedurilor de achiziție

„  Multiplicare, cu excepția materialelor de informare şi publicitate

„  cheltuielile aferente garanțiilor oferite de bănci sau alte instituții financiare

„  taxe notariale

„  abonamente la publicații de specialitate

„  Cheltuieli financiare şi juridice (notariale):

·         prime de asigurare bunuri (mobile şi imobile)

·         asigurarea medicală pentru călătoriile în străinătate,

·         prime de asigurare obligatorie auto (excluzând asigurarea CASCO)

·         cheltuieli aferente deschiderii, gestionării şi operării contului/conturilor bancare      al/ale proiectului

Materiale consumabile:

a) cheltuieli cu materialele auxiliare

b) cheltuieli cu materialele pentru ambalat

c) cheltuieli cu alte materiale consumabile

„  producția materialelor publicitare şi de informare

„  tipărirea/multiplicarea materialelor publicitare şi de informare

„  difuzarea materialelor publicitare şi de informare

„  dezvoltare/adaptare pagini web

„  închirierea de spațiu publicitar

„  alte activități de informare şi publicitate

Lista cheltuielilor indirecte aferente proiectului este indicativă; solicitantul nu trebuie să fundamenteze cheltuielile indirecte în bugetul proiectului, aceste cheltuieli fiind stabilite ca rată forfetară de 15% din costurile directe eligibile cu personalul care nu fac obiectul subcontractării (prin aplicarea articolului 68 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013). Pe parcursul implementării proiectului nu vi se vor solicita documente suport pentru justificarea cheltuielilor indirecte efectuate în cadrul proiectului, ci doar cu privire la costurile directe eligibile cu personalul care nu fac obiectul subcontractării