Depunerea propunerilor de proiecte pentru apelul ,,Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere”, din cadrul Axei prioritare 1 a POC 2014-2020, va începe din 27 iunie 2015.

CINE POATE DEPUNE PROIECTE?
• Start-up-uri: întreprinderi cu o vechime de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului.
• Spin-off-uri: întreprinderi care urmează să se înfiinţeze pe baza unui rezultat obţinut în organizaţii de cercetare de drept public (instituţie de cercetare-dezvoltare sau de învăţământ superior).

CARE SUNT CONDIȚIILE DE ELIGIBILITATE?
Pentru Start-up:
• Întreprinderea funcţionează pe teritoriul României și are o vechime de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului;
• Întreprinderea solicitantă activează în oricare din sectoarele economice, cu excepţia sectoarelor de pescuit și acvacultură, producția primară de produse agricole, sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole;
• Întreprinderea solicitantă nu se află în stare de faliment sau lichidare;
• Întreprinderea solicitantă şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat;
• Solicitantul deţine un rezultat care poate să fie: brevet, cerere de brevet, teza de doctorat (a directorului de proiect, angajat al start-up-ului), drepturi de utilizare ale rezultatelor cercetării;
• Întreprinderea solicitantă dispune de un spaţiu unde să-şi desfăşoare activitatea pentru implementarea proiectului;
• Valoarea ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea în ultimii 3 ani fiscali trebuie să fie sub plafonul legal admis pentru ajutorul de minimis (200.000 euro);
• Întreprinderea solicitantă nu a mai beneficiat de ajutoare de stat sau ajutoare de minimis acordate pentru aceleaşi cheltuieli eligibile din cererea de finanţare;
• Directorul de proiect să fie angajatul start-up-ului.

Pentru Spin-off:
• Solicitantul, directorul de proiect, inițiatorul spin-off-ului, deține un rezultat care poate să fie: un brevet/ cerere de brevet/ teză de doctorat (a directorului de proiect – inițiatorul spin-off-ului)/ drepturile de utilizare ale rezultatelor cercetării;
• Spin-off-ul trebuie să dispună de un spaţiu în care să-şi desfăşoare activitatea;
• Reprezentantul spin-off-ului este angajatul unei organizaţii de drept public de cercetare.

ATENȚIE!
Brevetul/cererea de brevet poate fi înregistrat şi în alta ţară decât Romania, dar să fie îndeplinite condițiile de eligibilitate. Spin-off-ul se poate înființa de un specialist provenind de la o universitate/institut de cercetare inregistrate în alta tara decât Romania. Aceste condiții se aplică atât star-up-urilor cât şi spin-off-urilor
Vechimea brevetului se calculează de la data obținerii lui.

CÂȚI BANI SE POT PRIMI?
Maxim 90% din valoarea totală a costurilor eligibile ale proiectului dar nu mai mult de 840.000 lei (echivalent a 200.000 Euro), iar pentru beneficiarii care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier, nu mai mult de 420.000 lei (echivalent a 100.000 Euro) pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi. Restul de 10% este contribuția proprie a beneficiarului.

CE ACTIVITĂȚI SUNT ELIGIBILE?
• activităţi de cercetare-dezvoltare.
• achiziţia de servicii pentru cercetare-dezvoltare.
• achiziţia de servicii de consultanţă pentru inovare referitoare la: asistenţă tehnologică; transfer tehnologic; achiziţia, protecţia şi comercializarea drepturilor de proprietate industrială; utilizarea standardelor.
• achiziţia de servicii suport pentru inovare referitoare la: încercări şi testări în laboratoare de specialitate; marcarea calităţii, testare şi certificare; studii de piaţă.
• activităţi pentru introducerea în producţie şi realizare produs/ proces/ tehnologie/ serviciu:
– achiziția de active fixe necorporale, necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv.
– achiziția de utilaje și echipamente necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării in cliclul productiv.
– elaborarea documentației de introducere în fabricație/de punere în funcțiune/de operare/ de aplicare.
– pregătirea de fabricație/ de punere în funcțiune/ de operare (experimentări, testări, încercări, analize).
– revizuirea documentatiei tehnice de introducere in fabricatie/ punere in functiune/ operare/ aplicare.
– punerea în fabricație/ funcțiune/ operare/ aplicare pentru produs/ proces/ tehnologie/ serviciu (executarea seriei „zero” a produsului ori a instalatiei-pilot / realizarea procesului/ tehnologiei/ serviciului nou semnificativ imbunatatite pentru clienti, ca urmare a aplicării modelului/ procedeului/ procesului/ metodei inovative) – activitate obligatorie pentru eligibilitatea proiectului
• activităţi de procurare de materii prime şi materiale necesare realizării proiectului.
• activităţi de informare şi publicitate privind proiectul
• activităţi pentru înființarea şi înregistrarea Spin-off-urilor.

CUM POT CHELTUI ACEȘTI BANI?
• Cheltuieli pentru activităţile de cercetare-dezvoltare (cercetare industrială/ dezvoltare experimentală)- minim 30% din cheltuielile totale eligibile – condiție de eligibilitate
– Cheltuieli de personal (cheltuieli salariale pentru cercetători, tehnicieni şi personal auxiliar în măsura în care aceştia sunt angajaţi în proiectul de cercetare)
– Cheltuieli pentru achiziţia de servicii de cercetare-dezvoltare
– Cheltuieli pentru achiziţia de materii prime şi materiale, necesare desfăşurării activităţilor de cercetare-dezvoltare
• Cheltuieli pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării şi realizarea produsului/procesului/tehnologiei/serviciului- minim 40% din cheltuielile totale eligibile- condiție de eligibilitate
– Cheltuieli de personal
– Cheltuieli pentru achiziţia de utilaje, instalaţii şi echipamente;
– Cheltuieli pentru achiziţia de materii prime şi materiale, necesare pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării şi realizarea produsului/ procesului/ tehnologiei/ serviciului;
– Cheltuieli pentru achiziţia de active necorporale: Aplicații informatice, Licențe
• Cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul inovării şi pentru serviciile de sprijinire a inovării
– Cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul inovării:Asistenţă tehnologică, Servicii de transfer de tehnologie, Consultanţă în materie de achiziţie, protejare şi comercializare a drepturilor de proprietate intelectuală, Servicii de consultanță referitoare la utilizarea standardelor.
– Cheltuieli pentru servicii suport pentru inovare: Servicii de cercetare de piață, Servicii în materie de încercări şi testări în laboratoarele de specialitate, Servicii referitoare la cerificarea, testarea şi marcarea calității produselor obținute in proiect.
• Cheltuieli generale de administraţie
• Cheltuieli pentru informare şi publicitate pentru proiect (obligatorii)
• Cheltuieli pentru înființarea şi înregistrarea Spin-off-urilor
• Cheltuielile şi activităţile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile de la data înregistrării aplicaţiei de către Organismul Intermediar pentru Cercetare
• Cheltuielile şi activitatea de achiziţie a rezultatului de la care porneşte proiectul nu sunt eligibile.

CRITERIILE DE EVALUARE:

Criteriu/subcriterii Scor obținut
1. Relevanţa proiectului 40 (max)
1.1. Aportul ştiinţific şi/sau de inovare a proiectului 8
1.2.Viabilitatea implementării proiectului prin obţinerea de rezultate aplicabile în economie 8
1.3. Contribuţia proiectului la dezvoltarea activităţilor de CDI în întreprindere 8
1.4. Dezvoltarea de produse/tehnologii/procese/servicii care să răspundă unei probleme/nevoi/oportunităţi identificate într-un anumit domeniu/sector economic 8
1.5. Posibilitatea creării de noi locuri de muncă în cadrul întreprinderii datorită proiectului 8
2. Calitatea şi maturitatea proiectului 30 (max)
2.1. Corelarea între activităţile propuse, resursele necesare şi scopul proiectului 6
2.2. Nivelul de pregătire/maturitate al proiectului, bugetul proiectului/ Analiza rezonabilițății valorilor cuprinse în bugetele orientative din Cererea de finanțare 6
2.3. Metodologia de implementare a proiectului şi riscurile asumate 6
2.4. Capacitatea de implementare a proiectului 6
2.5. Calitatea Planului de afaceri 6
3. Sustenabilitatea proiectului şi capacitatea solicitantului de operare 30 (max)
3.1. Sustenabilitatea financiară a propunerii 6
3.2. Contribuția la dezvoltarea durabilă și la egalitatea de șanse 6
3.3. Corelarea datelor financiare 6
3.4. Nivelul de cooperare 6
3.5. Sustenabilitatea instituţională administrative 6
BONUS Dacă propunerea de proiect se adresează, prin rezultatele obținute, unuia dintre sectoarele de competitivitate cu potențial de creștere definte de Stategia de Competitivitate (Turism şi ecoturism,Textile şi pielărie, Lemn şi mobilă, Industrii creative, Industria auto şi componente, Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor, Procesarea alimentelor şi a băuturilor, Sănătate şi produse farmaceutice, Energie şi management de mediu, Bioeconomie, biofarmaceutică şi biotehnologii) – se acordă un bonus de 5 puncte.  
TOTAL (CRITERIUL1+CRITERIUL2+CRITERIUL3)+BONUS:  

Criterii eliminatorii
Atenție! Dacă răspunsul este NU, proiectul se respinge fără a mai fi evaluată îndeplinirea celorlalte criterii.

Criteriu eliminatoriu DA NU
Propunerea de proiect se încadrează în unul dintre domeniile şi subdomeniile de specializare inteligentă și sănătate definite în Anexa 3 a ghidului solicitantului    

Domenii și subdomenii eligibile aici.

Apelul va fi deschis în limita bugetului de 80 Miliarde lei.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.