CINE POATE SĂ OBȚINĂ FINANȚARE?

 • Comunele, conform legislaţiei naţionale în vigoare.
 • ONG-uri, conform legislaţiei naţionale în vigoare
 • Unități de cult conform legislației în vigoare
 • Persoane fizice autorizate / societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B.

CARE SUNT CONDIȚIILE DE ELIGIBILITATE?

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura întreținerea/ mentenanţa investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plăţi;
 • Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;
 • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin această submăsură;
 • Investiţia trebuie să se realizeze în spaţiul rural (satele aparținătoare de orașe nu sunt eligibile);
 • Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare naţională/ regională/ județeană/ locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiţii;
 • Introducerea investiției din patrimoniul cultural de clasă B în circuitul turistic, la finalizarea acesteia;

CÂȚI BANI SE POT PRIMI?

Pentru proiectele de utilitate publică

 • 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de profit, dar maximum 500.000 euro.
 • 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit, dar maximum 200.000 euro.

Pentru proiectele care vizează investiții în căminele culturale:

 • 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de profit, dar maximum 200.000 euro.
 • 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit, dar maximum 200.000 euro euro.

CUM SE POT CHELTUI ACEȘTI BANI?

 • Restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor / monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă B;
 • Restaurarea, conservarea și / sau dotarea așezămintelor monahale ce au în componenţă monumente istorice de clasă B şi construcția, extinderea și / sau modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor monahale de clasă B;
 • Modernizarea, renovarea și / sau dotarea căminelor culturale.
 • Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.
 • Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului (cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională).

Cheltuieli neeligibile

 • Contribuția în natură;
 • Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;
 • Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie.
 • Cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
 • Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia costurilor generale definite care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
 • Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;
 • Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
 • Cheltuieli specifice de infiintare si functionare a intreprinderilor (obtinerea avizelor de funcționare, taxe de autorizare, salarii angajati, costuri administrative, etc)
 • Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:
  1. dobânzi debitoare;
  2. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite;
  3. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;
  4. în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.
  5. Cheltuieli care fac obiectul finanțării altor programe europene/naționale, conform Cap. 14 și 15‐ PNDR.

CRITERII DE SELECȚIE

Nr. Crt. Criterii de selecţie Punctaj
Pentru investițiile de restaurare și conservare a patrimoniului cultural de interes local, clasa B
Principiul potențialului turistic, în sensul prioritizării proiectelor în localitățile rurale cu potențial de dezvoltare turistic
1. Proiecte din zone cu potenţial turistic ridicat: max 70 p
1) Proiectele UAT-urilor cu concentrare foarte mare de resurse turistice naturale şi antropice 70     p
2) Proiectele UAT-urilor cu concentrare foarte mare de resurse turistice naturale sau antropice 50     p
3) Proiectele UAT-urilor cu concentrare mare de resurse turistice naturale şi antropice 30     p
4) Proiectele UAT-urilor cu concentrare mare de resurse turistice naturale sau antropice 20 p
Principiul valorii culturale în funcție de numărul de activități socio-culturale desfășurate
 

2.

Proiecte care demonstrează activități socio-culturale desfășurate max 30 p
a)    Activități culturale max 20 p
–       se vor acorda câte 2 puncte pentru fiecare activitate 2 pcte / activitate
b)   Activități sociale max 10 p
–          se vor acorda câte 2 puncte pentru fiecare activitate 2 pcte / activitate
  TOTAL PUNCTAJ max 100 p
 
Pentru investițiile de modernizare și dotare a căminelor culturale
Principiul gradului de deservire a populației, inclusiv potențialul turistic al localității rurale
3. Proiecte  care deservesc localităţi cu o populație cât mai mare

Se consideră numărul total de locuitori ai comunei, conform recensământului populaţiei şi locuinţelor din anul 2011 – Rezultate finale – Tabel 3

max 40 p
    Peste 6.499 40 p
5.500 – 6.499 35 p
4.500 – 5.499 30 p
3.500 – 4.499 25 p
2.500 – 3.499 20 p
1.500 – 2.499 15 p
   500 – 1.499 10 p
Proiecte din zone cu potențial turistic ridicat: max 40 p
5)      Proiectele UAT-urilor cu concentrare foarte mare de resurse turistice naturale şi antropice 40 p
6)       Proiectele UAT-urilor cu concentrare foarte mare de resurse turistice naturale sau antropice 30 p
7)       Proiectele UAT-urilor cu concentrare mare de resurse turistice naturale şi antropice 20     p
21      Proiectele UAT-urilor cu concentrare mare de resurse turistice naturale sau antropice 10 p
Principiul valorii culturale în funcție de numărul de activități socio-culturale desfășurate
4. Proiecte care demonstrează activități socio-culturale desfășurate max 20 p
c)    Activități culturale max 10 p
–       se vor acorda câte 2 puncte pentru fiecare activitate 2 pcte/ activitate
d)   Activități sociale max 10 p
–       se vor acorda câte 2 puncte pentru fiecare activitate 2 pcte/ activitate
PUNCTAJ TOTAL  max 100 p
0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.