CINE POATE SĂ OBȚINĂ FINANȚARE?

 •  Comunele și asociațiile acestora, conform legislaţiei naţionale în vigoare.
 •  ONG-uri-pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creşe şi infrastructură tip after-school)

ATENŢIE!  Reprezentantul legal al comunei este primarul.

CARE SUNT CONDIȚIILE DE ELIGIBILITATE?

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura întreținerea/ mentenanţa investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plaţi;
 • Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;
 • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin această submăsură;
 • Investiţia trebuie să se realizeze în spaţiul rural;
 • Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare naţională/ regională/ județeană/ locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiţii;
 • Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General;
 • Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia.
 • Investiția în infrastructura de apă/ apă uzată trebuie să se realizeze în localități rurale care fac parte din aglomerări umane cuprinse între 2.000 – 10.000 l.e.
 • Investiția în infrastructura de apă/ apă uzată să fie în conformitate cu  Master Planurile pentru apă/ apă uzată.
 • Proiectul de investiţii în infrastructura de apă/ apă uzată trebuie să deţină avizul Operatorului Regional ce atestă funcţionalitatea sistemului şi conformitatea pentru soluţia de funcţionare.
 • Investiția în sistemul de alimentare cu apă trebuie să se realizeze în mod obligatoriu împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există.

CÂȚI BANI SE POT PRIMI?

 • 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri care sunt NEgeneratoare de profit și nu va depăși:
  • 1.000.000 Euro/ comună, pentru un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apă sau apă uzată);
  • 2.500.000 Euro/ comună, pentru înființarea infrastructurii de apă și apă uzată și 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri;
  • 500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură educațională/socială;
  • 4.000.000 euro, pentru proiectele colective (proiecte care vizează mai multe comune) fără a depăși valoarea maximă /comună/tip de sprijin.
 • 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit aplicate de ONG-uri care vizează infrastructură educațională (grădinițe) și socială (infrastructură de tip after-school) și nu va depăși 100.000 euro.

CUM SE POT CHELTUI ACEȘTI BANI?

Pentru proiectele privind infrastructura rutieră de interes local și infrastructura de apă/ apă uzată:

 • construcția, extinderea și/ sau modernizarea rețelei publice de apă  în localități rurale care fac parte din aglomerări umane între 2.000 – 10.000 l.e.;
 • construcția, extinderea și/ sau modernizarea rețelei publice de apă uzată  în localități rurale care fac parte din aglomerări umane între 2.000 – 10.000 l.e.;
 • construcția, extinderea și / sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local

Pentru proiectele de infrastructură educațională / socială:

 • înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă;
 • extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ secundar superior, filiera tehnologică cu profil resurse naturale și protecția mediului și a școlilor profesionale în domeniul agricol;
 • înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă.

Atenţie !
Prin expresia „incinta şcolilor din mediul rural” se înţelege interiorul parcelei determinată cadastral în planul de situaţie

 • Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului: Cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum şi cele privind obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.

Atenţie !
Costurile generale cu onorariile pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu, inclusiv studiile de fezabilitatea/ documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, se vor încadra în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcţii-montaj.

 

CRITERII DE SELECȚIE

INFRASTRUCTURĂ  APĂ / APĂ UZATĂ

» construcția, extinderea și / sau modernizarea rețelei publice de apă  în localități rurale care fac parte din aglomerări umane între 2.000 – 10.000 l.e.
» construcția, extinderea și / sau modernizarea rețelei publice de apă uzată  în localități rurale care fac parte din aglomerări umane între 2.000 – 10.000 l.e.

Nr. Crt. Criterii de selecţie Punctaj
Principii generale: max 80 p
1 Principiul prioritizării tipului de investiții în sensul prioritizării investițiilor în infrastructura de apă / apă uzată
Investiţii în infrastructura de apă / apă uzată

Se acordă punctaj numai pentru punctul a) sau pentru punctul b)

max 20 p
a) Pentru proiecte care fac parte din lista proiectelor de investiţii în apă / apă uzată neconforme (în pericol de infringement) 20 p
b) Pentru proiectele care vin în completarea unor investiții deja existente finanțate și finalizate prin fonduri europene sau din alte fonduri / surse de finanțare 10 p
2 Principiul gradului de acoperire a populației deservite
2.1 Proiecte  care deservesc comune cu o populație cât mai mare

Se consideră numărul total de locuitori ai comunei/ ADI, conform recensământului populaţiei şi locuinţelor din anul 2011 – Rezultate finale – Tabel 3

max 30 p
    Peste 6.499 30 p
5.500 – 6.499 28 p
4.500 – 5.499 26 p
3.500 – 4.499 24 p
2.500 – 3.499 22 p
1.500 – 2.499 20 p
    500 – 1.499 18 p
2.2 Proiecte care deservesc cât mai mulţi locuitori

Se consideră numărul locuitorilor/ locuitorilor echivalenți deserviţi direct de proiect, raportat la numărul total al locuitorilor localității/ locuitorilor echivalenți  ai aglomerării, totul înmulţit cu 30.

( Nd/Ncom)x30     (pt apă)               

Rezultatul va fi exprimat de un număr cu 4 zecimale

max 30 p
Principii specifice: max 20 p
3 Principiul prioritizării investițiilor care vin în completarea celor finanțate prin POS Mediu și / sau POIM
 Se constituie ca o completare a proiectelor finanțate şi finalizate prin POS Mediu și / sau POIM 20 p
TOTAL

 

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ
» construcţia, extinderea şi / sau modernizarea reţelei de drumuri de interes local

Nr. Crt. Criterii de selecţie Punctaj

Principii generale: max 40 p

1 Principiul prioritizării tipului de investiții în sensul prioritizării investițiilor în infrastructura de apă / apă uzată

10 puncte

2 Principiul gradului de acoperire a populației deservite
2.1 Proiecte  care deservesc localităţi cu o populație cât mai mare

Se consideră numărul total de locuitori ai comunei, conform recensământului populaţiei şi locuinţelor din anul 2011 – Rezultate finale – Tabel 3

max 20 p
    Peste 6.499 20 p
5.500 – 6.499 19 p
4.500 – 5.499 18 p
3.500 – 4.499 17 p
2.500 – 3.499 16 p
1.500 – 2.499 15 p
    500 – 1.499 14 p
2.2 Proiecte  care deservesc direct cât mai mulţi locuitori din cadrul comunei/ A.D.I.

Se consideră numărul total de km propuși , raportat la numărul de km existenți la nivelul anului anterior depunerii proiectului,  pe clase de drumuri

 

   Ncukm prop x 1 + Nckm prop x 0,8 + Nskm prop x 0,5

               _____________________________________________________—–         X 20

                                                N km exist.

 Rezultatul va fi exprimat de un număr cu 4 zecimale

max 20 p
Principii specifice: max 50 p
3 Investiții în infrastructura de drumuri care asigură legătură cu principalele căi rutiere şi / sau feroviare şi / sau căi navigabile max 20p
3.1 naţionale 7 p
3.2 judeţene 6 p
3.3 comunale 4 p
3.4 feroviare, căi navigabile 3 p
4 Proiecte care prevăd căi de acces cu rol multiplu max 30p
4.1 acces direct în zone cu potențial economic  conform ”Studiului privind stabilirea potențialului socio-economic de dezvoltare al zonelor rurale”, după cum urmează:

                            coeficient comună

                            _______________________   x 10

                                     0.6648

Rezultatul va fi exprimat de un număr cu 4 zecimale

10 p
4.2 acces direct la zonele  cu potențial turistic 5 p
4.3   acces direct la investiții sociale și de interes public 8 p
4.4 accesibilizarea directă a altor investiții finanțate din fonduri europene max 7 p
a. investiţii cu valoare totală mai mare de 1.000.000 € 7 p
b. investiţii cu valoare cuprinsă între 1.000.000 € şi 500.000 € 5 p
c. investiţii cu valoare totală mai mică de 500.000 € 2 p
TOTAL

 

INFRASTRUCTURĂ  EDUCAŢIONALĂ/SOCIALĂ

» înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă;
» extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ secundar superior, filiera tehnologică cu profil resurse naturale și protecția mediului și a școlilor profesionale în domeniul agricol;
» înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă.

Nr. Crt. Criterii de selecţie Punctaj
Principii generale: max 40 p
1 Principiul prioritizării tipului de investiții în sensul prioritizării investițiilor în infrastructura de apă / apă uzată 10 puncte
2 Principiul gradului de acoperire a populației deservite
2.1 Proiecte  care deservesc localităţi cu o populație cât mai mare

Se consideră numărul total de locuitori ai comunei, conform recensământului populaţiei şi locuinţelor din anul 2011 – Rezultate finale – Tabel 3

max 40 p
    Peste 6.499 40 p
5.500 – 6.499 35 p
4.500 – 5.499 30 p
3.500 – 4.499 25 p
2.500 – 3.499 20 p
1.500 – 2.499 15 p
    500 – 1.499 10 p
Principii specifice: max 50 p
3 Principiul prioritizării tipului de investiție în funcție de gradul de dezvoltare socio-economică a zonei, conform ”Studiului privind stabilirea potențialului socio-economic de dezvoltare al zonelor rurale”.
3.1. Gradul de dezvoltare socio-economică a zonei

Se are în vedere ierarhia comunelor în funcție de potenţialul socio-economic de dezvoltare al zonelor rurale

 

coeficient comună

________________________ x 20

      0.6648

 

Rezultatul va fi exprimat de un număr cu 4 zecimale

Max 20 p
3.2. Tipul de investiție Max 30 p
a) extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ secundar superior, filiera tehnologică cu profil resurse naturale și protecția mediului în domeniul agricol 30 p
b) extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ secundar superior – școli profesionale în domeniul agricol 25 p
c) înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural 20 p
d) înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea)  creșelor, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural 15 p
e) înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) after – school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural 10 p
TOTAL

* Punctajul total pentru Infrastructură educaţională/socială este de max 90 p.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.