CINE POATE SĂ OBȚINĂ FINANȚARE?

Fermierii, care dețin în proprietate sau folosință o exploatație agricolă încadrată în categoria de fermă mică  pentru o perioadă de minimum 10 ani:

CARE SUNT CONDIȚIILE DE ELIGIBILITATE?

 • să fie fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică cu excepția persoanelor fizice neautorizate.
 • să fie persoane juridice române;
 • să acţioneze în nume propriu;
 • să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de Finanţare;
 • să aibă învăţământul minim de 8 ani (clase);
 • să se încadreze într-una din formele de organizare: PFA, II, IF, SRL, SRL-D
 • este înregistrată ca microîntreprinderi sau întreprinderi mici
 • să nu creeze condiţii pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în orice etapă de derulare a proiectului
 • Exploatația agricola să aibă o dimensiune economică cuprinsă între 8.000 – 11.999 € S.O.
 • Să aibă exploataţia agricolă înregistrată, conform prevederilor legislative naționale, cu cel puţin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului.
 • Sa prezinte un Plan de Afaceri
 • să aibă stabilit domiciliul/ sediul social în UAT în care este înregistrată exploataţia. În cazul în care solicitantul este încadrat într-o activitate salarizată, locul de muncă trebuie să fie în aceeaşi UAT sau zona limitrofă a UAT-ului în care este înregistrată exploataţia vizată pentru sprijin.

ATENȚIE! Contractele care conferă dreptul de folosință asupra clădirilor trebuie încheiate pentru o perioadă de cel putin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, iar în cazul înființării și/ sau reconversiei plantațiilor pomicole precum și înființării plantațiilor viticole pentru o perioadă de minimum 15 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare. (Excepție: pepinierele, culturile de căpșun, zmeur, mur, coacăz și agriș unde perioada minima este de 10 ani).

În cazul exploataţiilor care deţin animale, acestea vor fi în proprietatea persoanei autorizate/ societăţii.

 

CÂȚI BANI SE POT PRIMI?

 • maximum 15.000 de euro, procentul de finanțare nerambursabilă fiind de 100%.

CUM SE POT CHELTUI ACEȘTI BANI?

Toate costurile propuse în Planul de Afaceri sunt eligibile, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de Afaceri aprobat, indiferent de natura acestora, sub rezerva condiţiilor privind costurile neeligibile.

NU se pot cheltui acești bani pentru:

 • cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
 • cheltuielile efectuate înainte de semnarea Deciziei de Finanțare a proiectului cu excepţia costurilor generale care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, a cheltuielilor necesare implementării proiectelor care pot fi realizate după depunerea cererii de finanțare,
 • cheltuielile cu achiziția mijloacelor de transport pentru uzul personal şi pentru transportul persoanelor;
 • cheltuielile cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
 • dobânzile debitoare;
 • achiziţionarea de terenuri neconstruite, cu excepţia achiziționării de terenuri în limita a 10% din cheltuielile totale eligibile prevăzute în Planul de afaceri (terenurile achizitionate in limita a 10% trebuie sa fie scoase din indiviziune);
 • achiziţionarea de terenuri construite (nu este eligibilă achiziţia de clădiri în cadrul achiziţiei de teren);
 • TVA, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale;
 • în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.

TERMENUL LIMITĂ de depunere a Cererilor de Finanțare pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă sM 6.3 este 31 octombrie 2016, ora 16:00.

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.