CINE POATE SĂ OBȚINĂ FINANȚARE?

 • Organizaţii/ Federaţii Organizaţiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii , constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole conform legislaţiei în vigoare .

CARE SUNT CONDIȚIILE DE ELIGIBILITATE?

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.
 • Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din tipurile de sprijin prevăzute prin sub-măsură.
 • Solicitantul se angajează să asigure funcționarea la parametrii proiectați și întretinerea investitiei, pe o perioadă de minimum 5 ani de la ultima tranșă de plată.
 • Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare.
 • Investiția este  în  conformitate  cu  planurile  de  gestionare  a  bazinelor  hidrografice aferente Directivei Cadru Apă pentru suprafețele vizate și cu programul relevant de măsuri, dacă este cazul;
 • Investiția prevede contorizarea a
 • Investiția vizează o suprafață identificată ca viabilă în Strategia investițiilor în sectorul irigațiilor;
 • Solicitantul (OUAI/FOUAI) să facă  dovada  deţinerii  în  folosinţă  a  terenului/activului  fizic  aferent investiţiei;
 • Sistemul de  irigații  prevăzut prin  proiect  trebuie  să  fie  racordat  la  o infrastructură principală funcțională.

CÂȚI BANI SE POT PRIMI?

Finanțare 100% din totalul cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de

 • 1,000.000 Euro/proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune (SPP);
 • 1,500.000 Euro/proiect pentru amenajarea sistemelor de irigații aferente stațiilor de pompare și repompare (SPA, SRP).

 CUM SE POT CHELTUI ACEȘTI BANI?

 • Modernizarea infrastructurii  secundare  de  irigații,  clădirilor  aferente      stațiilor de pompare   și/sau   racordarea   la  utilități,   sisteme   de  contorizare   a  apei,   inclusiv construcția/ modernizarea bazinelor de colectare și stocare a apei de ir
 • Sunt eligibile şi lucrările pentru staţiile de pompare, dispecerizare, monitorizare şi contorizare a energiei electrice.
 • Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului (cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională)

 Cheltuieli neeligibile specifice:

 1. Costurile cu întreţinerea, reparaţiile şi exploatarea investiţiei realizate;
 2. Costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente;
 3. Costuri operaţionale inclusiv costuri de întreţinere şi chirie.
PRINCIPII/CRITERII DE SELECŢIE PUNCTAJ PROPUS
P1 Principiul economiei de apă; Max 20 p
Proiecte de modernizare în care se prevede economie de apă cât mai mare1) >20%

2) >10 – ≤20%

3) >7 – ≤10%

4) >5 – ≤7%

 20 p

15 p

10 p

5 p

Economia de apă pentru proiectele de modernizare va fi evaluată ex-ante, calculată şi specificată în Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii
P2 Principiul suprafețelor deservite – Suprafața irigabilă prin proiect Max 40 p
≥2100 ha 40 p
≤ 200 ha 0 p
Pentru suprafața irigabilă prin proiect mai mică sau egală de 200 ha, nu se acordă punctaj; pentru fiecare treaptă de 4,75 ha peste 200 ha se vor cumula câte 0,1 puncte, până la punctajul maxim de 40 puncte.Pentru suprafața irigabilă prin proiect mai mare sau egala cu 2100 ha se va acorda punctajul maxim de 40 puncte.
P3 Principiul alimentării direct de la sursă sau în sistem gravitațional Max 20 p
Proiecte în care alimentarea cu apă este în sistem gravitațional sau direct de la sursă. 20 p
Punctajul se acordă numai atunci când sistemul de alimentare nu prevede nici o treaptă de pompare.Alimentarea cu apă direct de la sursă se verifică şi se stabilește în baza SF/DALI, precum şi la verificarea în teren, de către experţii CRFIR/AFIR.
P4 Principiul complementarității cu investiții pentru modernizare sisteme de irigații în aval Max 20 p
Proiecte pentru care sursa de apă pentru irigații a fost modernizată 20 puncte
Vor fi punctate şi acele proiecte pentru care alimentarea cu apă se face direct de la sursă.Document verificat -Contract multianual încheiat cu un furnizor de apă pentru irigaţii, pentru punctul/ punctele de livrare a apei care alimentează infrastructura de irigaţii pentru care se solicită investiţia, în vigoare la data depunerii Cererii de Finanţare;

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi demonstrat în documentele anexate (adeverinţă de la ANIF/FOUAIdeţinător de infrastructură primară completată cu toate elementele solicitate prin formular).

Total punctaj                                                                                                                                100p

Criteriile de departajare ale proiectului:

– Grad de utilizare a suprafeţei de irigabile  (procent  din suprafaţa irigabilă prin proiect) raportată la suprafaţa totală irigabilă  a OUAI/FOUAI )

TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE PENTRU SESIUNEA DE CERERI DE PROIECTE AFERENTĂ sM4.3 ESTE 30 OCTOMBRIE 2015, ORA 16:00.

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.