CINE POATE SĂ OBȚINĂ FINANȚARE?

  • Unităţi administrativ   teritoriale  şi/sau  asociaţii  ale  acestora,  constituite   conform legislației naționale în vigoare

CARE SUNT CONDIȚIILE DE ELIGIBILITATE?

  • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.
  • Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acțiunile/operațiunile eligible prevăzute prin sub-măsură.
  • Solicitantul se angajează să asigure funcționarea la parametrii proiectați și întretinerea investitiei, pe o perioadă de minimum 5 ani de la ultima tranșă de plată.
  • Solicitanții trebuie  să  facă  dovada  proprietății/ administrării terenului  pe  care  se realizează investiți
  • Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare.
  • Investiția trebuie să fie racordată la un drum existent.

Atenţie !
Drumurile sau terenurile agricole pe care se vor amplasa investiţiile noi, trebuie să fie incluse în domeniul public al unităţii administrative pe teritoriul căreia se află, aşa cum sunt definite şi clasificate în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare; nu sunt eligibile investiţiile amplasate pe terenuri care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate sau ale unor litigii.

CÂȚI BANI SE POT PRIMI?

Finanțare 100% din totalul cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 1.000.000 Euro/proiect pentru drumurile agricole de acces.

CUM SE POT CHELTUI ACEȘTI BANI?

  • Construcţia, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces agricole către ferme (căi de acces din afara exploataţiilor agricole).
  • Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului (cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională)
PRINCIPII/CRITERII DE SELECŢIE PUNCTAJ PROPUS
P1 Principiul scopului multiplu al obiectivului investițional Max 30 p
1.1.   Acces la minim 3 agenți economici în domeniul agricol 10 puncte
Punctajul se acordă pentru minim 3 agenți economici.Punctarea acestui  criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi demonstrat  atât în  Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (părţi scrise şi desenate), cât și în HCL ca obiective deservite de investiție. În planul de amplasare în zonă sau în planul de situaţie, trebuie marcat amplasamentul agenţilor economici deserviţi de investiţie.  
1.2 Acces la rute alternative/preluarea traficului realizat de mașinile agricole  15 puncte
Punctarea acestui  criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi demonstrat în Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii.

Se acordă punctaj numai dacă prin Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (piese scrise şi desenate) se demonstrează că drumul propus spre finanţare reprezintă o rută alternativă pentru traficul agricol din zonă pe o porţiune de  drum naţional/județean (inclusiv cele clasificate și ca drumuri europene), calculată conform formulei:

X*punctaj obtinut = (L seg dr N(J) / ldr.pr  ) x 15, în care:

L seg dr N(J) = lungimea segmentelor de drum Național și/sau Judeţean pentru care se construieşte o rută alternativă

L dr.pr.= lungimea totală a drumurilor propuse prin proiect

Notă
*  Scorul obţinut aplicând formula de mai sus, se va calcula cu două zecimale.

În situaţia în care lungimea drumului naţional și/sau judeţean de pe care se preia traficul agricol de către drumul construit prin proiect este mai mare sau egală cu lungimea totală a drumului/drumurilor din proiect se acordă punctajul maxim aferent tipului de drum public de pe care se face preluarea.

Punctajul pentru acest criteriu în ceea ce priveşte fiecare rută alternativă prevăzută prin proiect, se acordă dacă sunt respectate următoarele condiţii:

•Lungimea drumurilor publice (naţionale și judeţene) de pe care se preia traficul agricol nu poate depăşi 150% din lungimea rutei alternative.

•Cel putin jumătate din lungimea drumului considerat rută alternativă trebuie să fie realizată prin proiect, iar diferenţa să fie asigurată prin drumuri publice, aflate în inventarul UAT, indiferent de stadiul de modernizare.

Dacă în SF/DALI nu sunt prezentate toate informaţiile care să conducă la posibilitatea aplicării condiţiilor şi formulelor de mai sus, nu se acordă punctaj.

 
1.3 Investiții care asigură accesul direct la obiective turistice, agroturistice și alți agenți economici non-agricoli 5 puncte
Obiectivele turistice vor fi marcate clar în părțile desenate ale Studiului de Fezabilitate /Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții.

Absența localizării acestora va duce la neacordarea punctajului. Sunt punctați alti agenți față de cei pentru care se va acorda punctaj la Criteriul 1.1 – „Acces la mai mulți agenți economici”.

De asemenea, numărul şi denumirea obiectivelor turistice, agroturistice şi agenților economici non-agricoli pentru care se acordă punctaj la acest criteriu trebuie să fie menţionați în HCL.

Se va acorda punctaj pentru minim un obiectiv/agent non‐agricol, care să

deţină cel puţin un punct de lucru în mediul rural.

Nu se vor puncta construcţiile provizorii conform legislaţiei în vigoare.

 
P2 Principiul suprafețelor agricole deservite

Proiecte  pentru căi de acces ce deservesc o suprafaţă agricolă cât mai mare

Max 60 p
         ≥650 ha 60 puncte
          ≤50 ha 0 puncte
Pentru suprafață agricolă deservită mai mică sau egală cu 50 ha, nu se acordă punctaj; pentru fiecare 1 ha (întreg) peste 50 ha se vor cumula câte 0,1 puncte, până la punctajul max de 60 puncte. Pentru suprafețe mai mari de 650 ha se va acorda punctajul maxim de 60 puncte.

Sunt punctate acele proiecte care deservesc direct o suprafaţă agricolă delimitată până la o limită fizică. Această limită fizică este considerată un alt drum de exploatare, drum public, pădure, ape, imobile, cale ferată.

Punctarea se va face conform justificării din Studiul de Fezabilitate/Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (piese scrise şi piese desenate) şi pe baza suprafeţei agricole deservite, menţionată în hotărârea consiliului/iilor local/e.

În piesele desenate ale SF/ DALI se vor marca distinct suprafeţele deservite.

 
P3. Principiul complementarității cu subprogramul pomicol. Max 10 p
Proiecte amplasate în localități identificate în Anexa aferentă Subprogramului Tematic Pomicol

Pentru localitățile care nu sunt incluse în Anexa aferentă Subprogramului Tematic Pomicol, nu se acordă punctaj.

10 puncte
TOTAL 100 puncte
0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.