CINE POATE SĂ OBȚINĂ FINANȚARE?

 • Întreprinderile micro, mici, mijlocii și mari, definite conform legislației naționale în vigoare;
 • Grupurile de producători și cooperativele care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole, cu excepția produselor pescărești.

CARE SUNT CONDIȚIILE DE ELIGIBILITATE?

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili
 • Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acțiunile/operațiunile eligible prevăzute prin sub-măsură
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată
 • Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției.
 • Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare
 • Investiția trebuie facută doar în unitățile teritorial administrative prezente în Anexa din Cadrul Național de Implementare aferentă STP.
 • Investiția va respecta prevederile legislației naționale și europene privind normele de siguranță alimentară, sănătate publică și sanitar veterinare
 • Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare
 • Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în scopul obținerii de produse Anexa I şi non-Anexa I.
 • Investițiile destinate obținerii băuturilor alcoolice pot fi efectuate doar de beneficiarii care se încadrează în definiția microîntreprinderilor cu modificările și completările ulterioare și/sau în definiția formelor asociative (grupuri de producători și cooperative).
 • Solicitantul va demostra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

CÂȚI BANI SE POT PRIMI?

Întreprinderi micro și mici – 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

 • 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care acoperă tot lanțul alimentar;
 • 900.000 euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (colectare, sortare, depozitare, ambalare, procesare);

Întreprinderi mijlocii – 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

 • 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care acoperă tot lanțul alimentar;
 • 1.100.000 euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (colectare, sortare, depozitare, ambalare, procesare).

Întreprinderi mari – 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

 • 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care acoperă tot lanțul alimentar;
 • 1.500.000 euro pentru proiectele care acoperă tot lanțul alimentar (colectare, sortare, depozitare, ambalare, procesare);

Producerea de băuturi alcoolice (doar în cazurile microîntreprinderilor și formelor asociative (grupuri de producători și cooperative)– 50% din totalul cheltuielilor eligibile fără a depăși:

 • 200.000 de euro pentru microîntreprinderi;
 • 300.000 de euro pentru formele asociative (grupuri de producători și cooperative).

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, în următorul cazul operaţiunilor sprijinite în cadrul PEI.

CUM SE POT CHELTUI ACEȘTI BANI?

1) Investiţii în active corporale din sectorul de procesare a produselor provenite din sectorul pomicol pentru:

 • înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților ce procesează materie primă provenită din sectorul pomicol menționată în Anexa I de la TFUE, inclusiv pentru producerea bauturilor alcoolice;

construcții destinate unei etape sau întregului flux tehnologic (colectare -depozitare (materie primă/produse)-sortare-condiționare-procesare-comercializare);

– infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor;

– unităţi mobile de procesare.

 • Achiziţionarea, inclusiv în leasing, de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectarii materiei prime.
 • În scopul comercializării în cadrul lanţurilor scurte sunt eligibile doar urmatoarele mijloace de transport:

o Autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul mărfurilor alimentare)

o Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate)

o Rulote și autorulote alimentare.

 • Investiții în energie regenerabilă pentru uz propriu şi/sau eficiență energetică, sisteme de economisire a apei și în tehnologii de eliminare a deșeurilor n unitatea proprie.
 • Cheltuieli generate de îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agroalimentare. Cheltuieli cu activități de marketing (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor, magazin la poarta unității, automate).
 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețelele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și ambalare;
 • Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile în unitatea proprie;
 • Acţiuni de marketing (nu sunt eligibile proiectele care conțin doar acțiuni de marketing);

(2) Investiții în active necorporale pentru:

 • Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.
 • Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obținute: înfiintarea unui site, etichetarea (crearea conceptului), creare marcă înregistrată/brand (5% din valoarea eligibilă a proiectului dar nu mai mult de 30.000 de euro)
 • Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului (construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate) vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții-montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție.
 • Cheltuielile de consultanță şi pentru managementul proiectului.

NU se pot cheltui acești bani pentru:

 • achiziţia de clădiri;
 • construcția și modernizarea locuinței și sediilor sociale;
 • producerea de biocombustibili și peleți;
 • cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”;
 • cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia, costurilor generale care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
 • cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;
 • cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
 • cheltuieli cu achiziția de cap tractor;
 • cheltuielile generate de investiții care nu se adreseaza speciilor pomicole eligibile prin STP;
 • cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:
 • dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;
 • achiziţionarea de terenuri neconstruite și construite
 • taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;
 • în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.
 • Costuri operaționale, inclusiv costuri de întreținere și chirie.

ATENȚIE!!!

Sunt permise achiziționarea utilajelor, instalațiilor, echipamentelor necesare fluxului tehnologic descris în proiect, precum și cele utilizate pentru scăderea consumului de energie și a emisiilor GES.

Vor fi considerate cheltuieli eligibile mijloacele de transport specializate care transportă numai un anumit tip de materii prime/mărfuri adecvate activității descrise în proiect (Autocisterne, Autoizoterme, Autoizoterme cu frig)

Este considerată cheltuială eligibilă doar leasingul financiar.

Criterii de selecție a proiectului 

Nr. Crt. Principii/Criterii de selecție Punctaj
1 Principiul produselor cu valoare adaugată mare (produse ecologice, provenite din zone HNV, scheme de calitate, tradiţionale certificate de MADR)
1. Investiţia este destinată exclusiv produselor ecologice.

Se vor puncta proiectele care propun exclusiv investiții pentru obținerea de produse ecologice conform prevederilor Ordinului 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică.

10 p.

 

2. Investiţia este destinată: Max 30 p.
a)      produselor care participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute la nivel european

Proiectele care vizează obținerea unor produse alimentare care sunt în curs de înregistrare și recunoaștere la nivel european pentru înregistrarea denumirii de specialitate tradițională garantată (STG), vor fi punctate în condițiile respectării mențiunilor din caietul de sarcini depus în vederea recunoașterii, a înregistrării în Registrul Sistemelor din Domeniul Calității Protejate Național (RSCPN) și a transmiterii documentației pentru obținerea înregistrării și a protecției la nivel european.

30 p

 

b) produselor tradiționale

Se vor puncta proiectele care propun exclusiv investiții pentru obținerea de produse tradiționale conform prevederilor Ordinului Ordinul 724/ 2013 privind atestarea acestor produse.

20 p.

c) produselor alimentare obținute conform unei retete consacrate românești

Se vor puncta proiectele care propun investiții pentru produse alimentare obținute conform unei rețete consacrate românești conform prevederilor Ordinului 394/2014 privind atestarea acestor produse.

Cel puțin unul din tipurile de produse obținute trebuie să fie conform unei rețete consacrate românești, iar acesta să se regăsească în categoria produselor comercializate de solicitant.

15 p.

 

d) produselor provenite din exploataţii situate in zone HNV

Se vor puncta proiectele care vizează utilizarea materiei prime din zonele HNV (se regăsesc în Lista UAT-urilor eligibile pentru pachetele 1 si 2 aferente măsurii 10 a PNDR, anexa 8 a ghidului).

– tipurile de produsele mentionate mai sus pot fi si ecologice si astfel punctajul maxim obtinut de proiect prin criteriul 1 se poate cumula cu cel de la criteriul 2.

10 p.
2 Principiul lanţurilor alimentare integrate (investiţiile care acoperă tot lanţul alimentar: colectare, depozitare, condiţionare, procesare şi comercializare);
3. Investiţia acoperă următoarele verigi ale lanţului alimentar: Max 40p
a) colectare – depozitare – conditionare – procesare şi comercializare directă;

Se vor puncta proiectele ce propun investiții noi sau de modernizare în cel puțin trei componente ale lanțului alimentar.

Solicitantul demonstrează că are unitate de procesare în funcțiune sau își propune prin proiect investiții în procesare.

Solicitantul demonstrează capacitatea de comercializare directă sau își prevede prin proiect investiții în componenta de comercializare.             

40p
b) colectare – depozitare – condiționare – procesare;

Se vor puncta proiectele ce propun investiții noi sau de modernizare în cel puțin două  componente ale lanțului alimentar.

Solicitantul demonstreaza că are unitate de procesare în funcțiune sau își propune prin proiect investiții în procesare.

25 p.

 

c) colectare – depozitare – condiționare – comercializare

Se vor puncta proiectele ce propun investiții noi sau de modernizare în cel puțin două componente ale lanțului alimentar, dintre care obligatoriu una este depozitarea.

Punctajul se va acorda doar in contextul retelelor locale de colectare, conform definitiei prezente in capitolul 4.3 Dictionar.

20p.

 

d) operațiuni care vizează cel puţin o componenta ce completează integral lanțul alimentar integrat.

Se vor puncta proiectele care vizează cel putin o componenta ce completeaza integral lantul alimentar, realizat prin intermediul membrilor OIPA recunoscute.

Solicitantul este membru OIPA.

Din operațiunile aferente lanțului alimentar, colectarea sau comercializarea directă pot fi realizate prin intermediul membrilor OIPA recunoscute, acestea fiind servicii prestate către procesator, solicitantul (procesatorul) deținând controlul asupra produsului și condițiilor de colectare/comercializare (de exemplu: stabilirea prețului).

Solicitantul demonstreaza că are unitate de procesare în funcțiune sau își propune prin proiect investiții în procesare.

Numărul membrilor OIPA care presteaza servicii solicitantului nu este limitat.

Operațiunile efectuate prin intermediul membrilor OIPA care completează lanțul alimentar menționat se vor desfășura în proporție de 100% prin intermediul acestora.

Nu se punctează proiectele care își propun doar comercializare, chiar daca aceasta este componenta care închide lanțul alimentar.

15p.

 

3 Principiul asocierii (investiţiile realizate de grupurile de producători şi cooperativele din sectorul pomicol).
4. Investiţia este realizată de un grup de producători sau de o cooperativă 20 p.

 

TERMENUL LIMITĂ de depunere a Cererilor de Finanțare pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă 4.2a este 31 octombrie 2016, ora 16:00.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.