CINE POATE SĂ OBȚINĂ FINANȚARE?

 • Întreprinderile
 • Cooperativele, grupurile de producători care deservesc interesele membrilor

CÂȚI BANI SE POT PRIMI?

 • pentru IMM: 1.000.000 Euro/proiect, dar maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile
 • pentru alte întreprinderi 1.500.000 Euro/proiect, dar maximum 40% din totalul cheltuielilor eligibile
 • pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat precum și pentru forme asociative (cooperative și grupuri de producători) 2.500.000 Euro/proiect, dar maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile

Observație! Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20%, în cazul operaţiunilor sprijinite în cadrul PEI (se va aplica doar în cazul solicitanților care aplică pe sM 16.1. proiecte ce vizează investitii similare sM 4.2, şi nu solicitanţilor pe măsura 4.2.)

CARE SUNT CONDIȚIILE DE ELIGIBILITATE?

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile/operațiunile următoare:
  • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv investiții privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare);
  • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare;
  • Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare;
  • Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității procesatoare exclusiv pentru consumul propriu și investiții pentru îmbunătățirea eficienţei energetice, ca și operaţiuni din cadrul unui proiect mai mare de investiţii;
 • Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în scopul obținerii de produse Anexa I și non-Anexa I;
 • Solicitantul trebuie să demonstreze că poate asigura cofinanțarea investiției;
 • Trebuie să fie demonstrată viabilitatea economică a investiției
 • Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului;
 • Investiția va respecta prevederile legislației în vigoare din domeniul sănătate publică, sanitar-veterinar și siguranță alimentară;
 • Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

CUM SE POT CHELTUI ACEȘTI BANI?

 1. Cheltuieli aferente investițiilor corporale
 • Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor unităților de procesare;
  construcții destinate unei etape sau întregului flux tehnologic (colectare2 ‐depozitare (materie primă/produse)‐sortare‐condiționare‐procesare‐comercializare);
  ‐ construcţii destinate protecţiei mediului (aferente investițiilor pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră (GES), energie regenerabilă, eficiență energetică), infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor;
 • Achiziţionarea, inclusiv în leasing de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime și/sau comercializării produselor agro‐alimentare în cadrul lanțurilor alimentare integrate;
 • Cheltuieli generate de îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru procesarea și comercializarea produselor agro-alimentare;
 • Cheltuieli aferente marketingului produselor obținute (ex. etichetare, ambalare)

Atenție!

Sunt permise achiziționarea utilajelor, instalațiilor, echipamentelor necesare activităţii descrise prin proiect, precum și cele utilizate pentru scăderea consumului de energie și a emisiilor GES.

Vor fi considerate cheltuieli eligibile mijloacele de transport specializate care transportă numai un anumit tip de materii prime/mărfuri adecvate activității descrise în proiect, următoarele:
– Autocisterne
– Autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific)
– Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate)
– Rulote și autorulote alimentare;

Cheltuielile cu orice alt mijloc de transport nu sunt considerate eligibile.

 1. Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale:
 • Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului;
 • Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obținute, în limita a 5.000 euro:
 • înfiintarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse;
 • etichetarea (crearea conceptului);
 • creare marcă înregistrată/brand.
 1. Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului:
 • Cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.

NU se pot cheltui acești bani pentru:

 • Producția de biocombustibili și peleți;
 • Investiţiile pentru unităţi de ecarisaj;
 • Producţia și comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 20142018;
 • Renovarea/Modernizarea infrastructurii existente de vânzare şi de prezentare:
  • vinoteci;
  • săli de prezentare, în care beneficiarul îşi prezintă produsele proprii.
  • Îmbunătăţirea condiţiilor de depozitare/cupajare/maturare a vinului prin achiziţia de recipiente confecţionate din lemn
  • Îmbunătăţirea managementului pivniţei prin achiziţia de:
   • computere şi software specializat de îmbunătăţire a calităţii în transportul şi prelucrarea strugurilor, producţia de vin şi de prelucrare şi depozitare a materiilor prime şi a produselor;
   • echipament de calculator şi programe conexe specializate care vizează controlul;
   • echipamentului tehnologic pentru prelucrare, depozitare şi manipulare a produsului;
   • programe de computer pentru managementul pivniţei;
 • Procesarea și comercializarea produselor agricole finanțate în cadrul subprogramului pomicol;
 • cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
 • cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia costurilor generale care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
 • cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport persoane;
 • construcția sau modernizarea locuinței și sediilor sociale;
 • cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
 • cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:
  • dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare și pentru fondurile mutuale în condițiile menționate în M17;
  • achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite
  • taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;
 • în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare;
 • costuri operaționale, inclusiv costuri de întreținere și chirie;
 • achiziționarea de clădiri.

Criterii de selecție a proiectului

Nr. Crt. Principii de selecţie și criterii de selecție Punctaj
1 Principiul creării lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrareasistemelor de colectare, procesare și comercializare Max. 30p
Proiecte de investiţii care vizează crearea lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare, condiționare (după caz), procesare, depozitare și comercializare:
1.1.     Operațiuni care vizează crearea lanțului alimentar integrat respectiv colectare, procesare, depozitare și comercializare directă 

Se vor puncta proiectele ce propun investiții noi în toate componentele lanțului alimentar.

Sunt punctate și proiectele care își propun investiții in componente ce completează integral lanțul alimentar (deja dețin una sau mai multe componente, iar prin proiect își propun realizarea componentelor lipsă).

Nu se punctează proiectele care își propun doar comercializare, chiar daca aceasta este componenta care închide lanțul alimentar.
În cazul solicitanților care deja dețin toate componentele lanțului alimentar, proiectele care prevăd investiții de modernizare pentru același produs nu sunt punctate.

30 p
1.2. Operațiuni care vizează crearea lanțul alimentar integrat prin intermediul OIPA recunoscute, respectiv colectare, procesare, depozitare și comercializare directă*

Se vor puncta proiectele ce propun investiții noi sau investiții de modernizare în componente ce completează integral lanțul alimentar prin intermediul OIPA recunoscute.

Solicitantul, membru OIPA, demonstrează că are unitate de procesare în funcțiune sau își propune prin proiect investiții în procesare.

Din operațiunile aferente lanțului alimentar, colectarea sau comercializarea directă* poate fi realizată prin intermediul membrilor OIPA recunoscute, acestea fiind servicii prestate către procesator, solicitantul (procesatorul) deținând controlul asupra produsului și condițiilor de colectare/comercializare (de exemplu: stabilirea prețului).
Numărul membrilor OIPA prin intermediul cărora se desfășoară operațiunile ce completează lanțul alimentar nu este limitat.
Operațiunile care completează lanțul alimentar menționat se vor desfășura în proporție de 100% prin intermediul membrilor OIPA.

28 p
1.3. Operațiuni care vizează crearea lanțului alimentar ce integrează sistemul de colectare, procesare și depozitare (fără comercializare directă*)

Se vor puncta proiectele ce propun investiții noi în toate componentele lanțului alimentar menționate.

Sunt punctate și proiectele care își propun investiții în componentele ce completează lanțul alimentar menționat (deja dețin una sau mai multe componente, iar prin proiect își propun componentele lipsă).

În cazul solicitanților care deja dețin componentele lanțului alimentar menționate, proiectele care prevăd investiții de modernizare pentru același produs nu sunt punctate.

26 p
1.4. Operațiuni care vizează crearea lanțului alimentar ce integreazăsistemul de colectare, depozitare și condiționare

Se vor puncta proiectele ce vizează investiții în toate componentele lanțului alimentar menționat în scopul înființării rețelelor locale de colectare legume și cartofi.

Sunt punctate și proiectele care își propun investiții în componentele ce completează lanțul alimentar menționat (deja dețin una sau mai multe componente, iar prin proiect își propun componentele lipsă).

În cazul solicitanților care deja dețin componentele lanțului alimentar menționat, proiectele care prevăd investiții de modernizare pentru același produs nu sunt punctate.

24 p
2 Principiul produsului cu înaltă valoare adăugată (ex. Produsele ecologice, tradiționale certificate de MADR, produse care participă la scheme de calitate recunoscute la nivel european, etc.) Max. 25p
2.1. Proiecte care promovează investiții destinate exclusiv produselor Ecologice

Se vor puncta proiectele care propun investiții pentru obținerea de produse ecologice conform prevederilor Ordinului 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică

15 p
2.2. Proiecte care promovează investiții destinate: Max. 10p
a)      produselor care participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute la nivel european

Se vor puncta proiectele depuse de solicitanți care vizează obținerea produselor alimentare în conformitate c documentația depusă în vederea înregistrării indicațiilor geografice protejate (IGP) și a denumirilor de origine protejate (DOP) pentru produsele alimantare altele decât vinurile de calitate, a indicațiilor geografice (IG) și a denumirilor de origine controlată (DOC) pentru vinurile de calitate, cu respectarea prevederilor legislației europene și naționale în vigoare privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare.

10 p.
b) produselor care participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute la nivel național și anume:

· produse tradiţionale

Se vor puncta proiectele care propun investiții pentru obținerea de produse tradiționale conform prevederilor Ordinului 724/ 2013 privind atestarea acestor produse. Cel puțin unu din tipurile de produse obținute trebuie să fie tradițional, iar acesta trebuie să se regăsească în categoria produselor vândute, după finalizarea proiectului, conform previziunilor economice din cadrul Studiului de Fezabilitate.

sau

· produse alimentare obținute conform unei rețete consacrate românești

Se vor puncta proiectele care propun investiții pentru produse alimentare obținute conform unei rețete consacrate românești conform prevederilor Ordinului 394/2014 privind atestarea acestor produse

Cel puțin unul din tipurile de produse obținute să fie conform unei rețete consacrate românești, iar acesta să se regăsească în categoria produselor vândute.

9p

 

 

 

 

8p

În situația în care unul din produsele menționate la criteriul 2.2 îndeplinește și condițiile pentru a fi produs ecologic, proiectul va fi punctat, cumulativ, la criteriul 2.1 și 2.2 (a sau b).
3 Principiul asocierii în cadrul cooperativelor sau a grupurilor deproducători 15 p
3.1. Proiecte de investiții promovate de cooperative sau grupuri de producători 15 p.
4 Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiului de specialitate Max. 30p
Proiectul vizează amplasarea unității într‐o zonă în care este necesară o capacitate de prelucrare/ depozitare/ abatorizare identificată in raport cu potențialul existent, după cum urmează:
4.1. Potențial ridicat de absorbție a materiei prime
Se vor puncta proiectele amplasate în zone în care capacitatea de prelucrare/ depozitare/ abatorizare este mai mică decât 50% din producția de materie primă
30 p.
4.2. Potențial mediu de absorbție a materiei prime
Se vor puncta proiectele amplasate în zone în care capacitatea de prelucrare/ depozitare/ abatorizare este între 50% 90% din producția de materie primă
20 p.
4.3. Potențial redus de absorbție a materiei prime
Se vor puncta proiectele amplasate în zone în care capacitatea de prelucrare/ depozitare/ abatorizare este mai mare de 90% din producția de materie primă
15 p.
TOTAL 100 p.

Lista produselor agricole incluse în Anexa 1 la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene (aici)

TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE PENTRU SESIUNEA DE CERERI DE PROIECTE AFERENTĂ sM4.2 ESTE 31 OCTOMBRIE 2016, ORA 16:00.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.