CINE POATE SĂ OBȚINĂ FINANȚARE?

 • Fermierii, cu excepția persoanelor fizice;
 • Grupurile de producători și cooperativele (societăților cooperative agricole și cooperativelor agricole) care activează în sectorul pomicol, cu condițiaca investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri;

CARE SUNT CONDIȚIILE DE ELIGIBILITATE?

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.
 • Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acțiunile/operațiunile eligibile prevăzute prin această submăsură.
 • Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției.
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice.
 • Investiția va respecta cerințele privind conformarea cu standarde impuse de legislația națională și europeană, inclusiv pe cele cu privire la efectele asupra mediului, în cazul în care aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului.
 • Investiția trebuie realizată doar în unitățile teritorial administrative prezente în Anexa, și trebuie să respecte zonarea speciilor, exceptând cultura de căpșuni în sere şi solarii.
 • În cazul înființării și/sau reconversiei solicitantul trebuie să utilizeze doar material fructifer din categoria biologică certificate.
 • În cazul pepinierelor, solicitantul se angajează că materialul rezultat va fi material fructifer din categoria biologică certificat.
 • Exploataţia trebuie să respecte dimensiunile economice viabile, astfel:
 • În cazul investiţiilor care presupun reconversie şi/sau înfiinţare plantaţii pomicole, dimensiunea economică a exploataţiei agricole trebuie să fie de minimum 8.000 euro SO;
 • În cazul investiţiilor care nu presupun reconversie şi/sau înfiinţare plantaţii pomicole, dimensiunea minimă a suprafeţelor pomicole deţinute în proprietate sau folosinţă de o exploataţie agricolă trebuie să fie de minimum 8.000 euro SO;
 • În cazul investiţiilor ce presupun producerea de material de înmulțire și material de plantare fructifer, dimensiunea minimă a suprafețelor ocupate de pepiniere deținute în proprietate sau folosință trebuie să fie de minimum 8000 euro SO.
 • Suprafața înființată/replantată prevăzută prin proiect trebuie să fie echivalentă cu minimum:
  • 7000 SO în cazul culturii de căpşuni în câmp şi în spații protejate (aproximativ 1 ha pentru căpșuni în câmp și 0.19 ha pentru cultura de căpșuni în spații protejate);
  • 6000 SO în cazul producerii de material de înmulțire și material de plantare fructifer (aproximativ 0.9 ha);
  • 3000 SO pentru toate celelalte specii şi sisteme de cultură (aproximativ 0.9 – 1.1 ha, în funcție de specie). In acest caz peste 50% din suprafata infiintata trebuie sa fie ocupata de o singură specie.
 • În cazul procesării la nivelul fermei atât materia primă procesată cât și rezultatul procesării trebuie să fie incluse în Anexa I la TFUE. În cazul comercializării, vor fi sprijinite doar produse incluse în Anexa I la TFUE.
 • Investițiile în procesarea la nivelul fermei sunt eligibile doar împreună cu investițiile în modernizarea/dezvoltarea fermei (dezvoltarea producției agricole primare), ca și componentă secundară, în scopul adăugării de plus valoare la nivel de fermă;
 • Investițiile în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii şi în producerea energiei din surse regenerabile în cadrul fermei sunt eligibile cu condiția ca acestea să reprezinte o componentă secundară ce are ca scop modernizarea/dezvoltarea fermei.
 • Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, prin utilizarea biomasei, trebuie să respecte prevederile art. 13 (d) din Reg. nr. 807/2014 și prin demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%;
 • Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.
 • Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă se vor realiza în termen de maxim 24 de luni de la data instalării

CÂȚI BANI SE POT PRIMI?

 

Nr. Crt. Valoarea sprijinului
1 În cazul fermelor mici (8.000-11.999 SO)
Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

–          100.000 Euro pentru achiziții simple;

–          300.000 Euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare și reconversie);

–          450.000 Euro pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (producție, procesare, comercializare).

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20%, însă rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90%, în următoarele cazuri:

–          Investiții realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanțare;

–          Proiecte integrate;

–          Operațiuni sprijinite în cadrul PEI;

–          Investiții legate de operațiunile prevăzute la art.28 (Agromediu) și art.29 (Agricultura ecologica) din Reg.nr.1305/2013;

–          Zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art.32.

2 În cazul fermelor medii(12.000-250.000 SO)
Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

–          200.000 Euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;

–          600.000 Euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare și reconversie);

–          900.000 Euro pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (producție, procesare, comercializare).

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20%, însă rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90%, în următoarele cazuri:

–          Investiții realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanțare;

–          Proiecte integrate;

–          Operațiuni sprijinite în cadrul PEI;

–          Investiții legate de operațiunile prevăzute la art.28 (Agromediu) și art.29 (Agricultura ecologica) din Reg.nr.1305/2013;

–          Zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art.32.

3 În cazul fermelor mari (>250.000 SO)
Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

–          250.000 Euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;

–          750.000 Euro în cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare si reconversie);

–          1.050.000 Euro pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (producție, procesare, comercializare).

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20%, în următorul caz:

–          Operațiuni sprijinite în cadrul PEI.

4 În cazul formelor asociative (grupuri de producători și cooperative)
Intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

–          350.000 Euro pentru investițiile care presupun achizitii simple;

–          600.000 Euro pentru obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer;

Atenție!  În acest caz proiectul trebuie să fie destinat exclusiv obtinerii de material de inmultire si/sau material de plantare fructifer.

–          750.000 Euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare și reconversie);

–          1.050.000 Euro pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (producție, procesare, comercializare).

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20%, însă rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăsi 90%, în următoarele cazuri:

–          Investitii colective si proiecte integrate;

–          Operațiuni sprijinite în cadrul PEI;

–          Investitii legate de operatiunile prevazute la art. 28 (Agromediu) si art. 29 (Agricultura ecologica) din R(UE) nr. 1305/2013;

–          Zone care se confrunta cu constrangeri naturale si cu alte constrangeri specifice

5 În cazul obținerii de material de inmultire și material de plantare fructifer,
Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

–          600.000 Euro în cazul investițiilor în activitatea de productie (utilaje, înființare).

Atentie! În acest caz proiectul trebuie să fie destinat exclusiv obținerii de material de înmulțire și/sau material de plantare fructifer.

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20%, însă rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90%, în următoarele cazuri:

–          Investiții realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanțare

–          Investitii colective și Proiecte integrate;

–          Operațiuni sprijinite în cadrul PEI;

–          Investiții legate de operațiunile prevăzute la art.28 (Agromediu) și art.29 (Agricultura ecologica) din Reg.nr.1305/2013;

–          Zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art.32.

 

 

CUM SE POT CHELTUI ACEȘTI BANI?

 • Reconversia plantațiilor existente, inclusiv costurile pentru defrișare, materiale de plantare, sisteme de susţinere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie, echipamente de irigaţii la nivelul exploatațiilor;
 • Înființarea de plantații pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susţinere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie;
 • Înființarea de pepiniere pentru producerea de material de înmulțire și material de plantare fructifer inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susţinere, pregătirea solului, lucrări de plantare, plase antigrindină etc.;
 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea sistemelor de depozitare, condiționare, și ambalare şi a unităţilor de procesare la nivelul exploatației, inclusiv unităţi de procesare mobile.

Atentie! Produsele depozitate, condiționate, ambalate trebuie să provină majoritar din exploatația proprie.

 • Achiziţionarea, inclusiv prin leasing, de maşini/utilaje şi echipamente noi, inclusiv echipamente de irigaţii la nivelul exploatațiilor remorci agricole/tehnologice, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv.

Atenție! Este considerată cheltuială eligibilă doar leasingul financiar.

 • Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, în scopul comercializării produselor în cadrul lanțurilor scurte, respectiv:
 • Autoizoterme
 • Rulote și autorulote alimentare
 • Amenajarea, construcția, dotarea spațiilor de desfacere din cadrul exploatației și alte activități de marketing (autorulote, dozatoare (automate) de sucuri naturale şi alte produse din sectorul pomicol).
 • Înființarea unui site pentru promovarea și comercializarea propriilor produse, creare marcă înregistrată/brand si etichetarea – crearea conceptului se va face in limita a 5 % din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 30 000 de euro.
 • Investiții care vizează îmbunătățirea performanțelor de mediu ale exploatațiilor pomicole (creșterea eficienței energetice a clădirilor, anveloparea clădirilor, achiziționarea de instalații de producere a energiei regenerabile la nivelul exploatației);
 • Împrejmuirea suprafețelor pe care se realizează investiția și drumuri de exploatare;
 • Completarea golurilor cu puieți în plantațiile de pomi și arbuști (Procentul de puieți înlocuiți nu poate depăși 5%);
 • Conformarea cu standardele Uniunii Europene;
 • Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.
 • Investiţii în modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înfiinţarea şi reconversia plantaţiilor pomicole şi modernizarea parcului de masini şi utilaje agricole;
 • Investiţii în modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în creşterea suprafeţelor ocupate de material săditor (în sensul înființării de pepiniere pomicole).
 • Infiinţarea şi modernizarea unităţilor de procesare la nivelul fermelor şi investiţii in vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componenta secundară a proiectului;
 • Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;
 • Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din propria activitate agricolă), ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;
 • Înființarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări;
 • Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

Costurile generale ale proiectului trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd  construcții – montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții simple.

NU se pot cheltui acești bani pentru:

 • achiziţia de clădiri;
 • construcția și modernizarea locuinței;
 • achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și plantarea acestora din urmă;
 • obţinerea de băuturi alcoolice.
 • cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”;
 • cheltuielile generate de investiții care nu se adreseaza speciilor pomicole eligibile.
 • cheltuielile cu întretinerea plantaţiilor;
 • cheltuielile cu achiziția de cap tractor;
 • cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia, costurilor generale care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare și cu exceptia cheltuielilor necesare implementării proiectelor care presupun și înființare/reconversie plantații pomicole în cadrul sM 4.1a care pot fi realizate după depunerea cererii de finanțare.
 • cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;
 • cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
 • cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:
  • dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;
  • achiziţionarea de terenuri neconstruite și construite
 • taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;
 • în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.

Criteriile de selecție ale proiectului

Nr crt. Principii Criterii Punctaj
1 Principiul speciei pomicole prioritare (piersic, nectarin, măr, arbuști, cais, cires):

Punctajul se acordă proportional în situația în care specia prioritară este majoritară din punct de vedere al dimensiunii economice (SO) în total dimensiune economică a plantatiilor pomicole propuse prin proiect

Pentru a beneficia de punctajul aferent acestui criteriu, componenta majoritară a proiectului, din punct de vedere valoric, trebuie să fie reprezentată de investiții in înființarea și/sau reconversia plantațiilor pomicole.

În cazul formelor asociative pentru acordarea punctajului se va lua în considerare specia prioritară majoritară din punct de vedere al dimensiunii economice (SO), existentă la momentul solicitarii sprijinului, faţă de dimensiunea economică cumulată a plantațiilor pomicole deținute de membri formei asociative (toate speciile eligibile ce pot fi regasite in cadrul capitolului 2.4 al ghidului). Investiția trebuie sa fie destinată speciei prioritare majoritare.

Solicitantul accesează sprijinul pentru:

a) Piersic si/sau nectarin și/sau cais

 

10 p
 

b) Arbuşti

 

8 p
 

c) Cireș

 

6 p
d) Măr

 

4 p
2 Principiul dimensiunii (ferme mici) Solicitantul detine în proprietate şi/sau folosință o exploatație agricolă cu dimensiunea economică de 8.000 – 11.999 SO (producție standard), la data depunerii cererii de finanţare. 5 p
3 Principiul sistemului de cultură prioritar (intensiv, superintensiv, ecologic, culturi în spaţii protejate), punctaj maxim/ principiu – 15 puncte

Punctajul se acordă proportional în situația în care sistemul de cultură prioritar este majoritar din punct de vedere al dimensiunii economice (SO) în total dimensiune economică a plantatiilor pomicole propuse prin proiect.

Pentru a beneficia de punctajul aferent acestui criteriu, componenta majoritară a proiectului, din punct de vedere valoric, trebuie să fie reprezentată de investiții in înființarea și/sau reconversia plantațiilor pomicole.

În cazul formelor asociative pentru acordarea punctajului se va lua în

considerare sistemul de cultură prioritar majoritar din punct de vedere al dimensiunii economice (SO), existentă la momentul solicitarii sprijinului, faţă de dimensiunea economică cumulată a plantațiilor pomicole deținute de membri formei asociative.

Atenţie!

In cazul subpunctului c) investiția propusă prin proiect este destinată exclusiv producției ecologice.

Investiţia este destinată sistemului de cultură:

 

a) superintensiv si/sau spaţii protejate

 

 

 

 

10 p

 

b) intensiv

 

 

8 p

3.2 Investiția este destinată sistemului de cultură ecologic.

 

Punctajul aferent subcriteriului 3.2 poate fi cumulat cu cel aferent subcriteriului 3.1

 

 

5 p

4 Principiul lanțurilor alimentare integrate, (investiţiile care acoperă lanţul alimentar: producţie-condiționare – depozitare- procesare -comercializare)

Atentie! In cazul punctului a) componenta de procesare și/sau condiționare (cheltuieli eligibile) este de minimum 25% din valoarea totală eligibilă a proiectului, iar componenta de comercializare (cheltuieli eligibile) este de minimum 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Atenție! In cazul punctului b) solicitantul este membru OIPA recunoscută la nivel MADR, demonstrează că procesează și/sau condiționează și comercializează prin intermediul membrilor aceleiași OIPA.

Punctajul aferent este acordat dacă procesarea și/sau condiționarea și comercializarea prin intermediul membrilor OIPA reprezintă o acțiune de prestare de servicii către fermier (solicitant), cel din urmă (fermierul) deținând controlul asupra produsului și condițiilor de comercializare (de exemplu: stabilirea prețului final al produsului).

Punctajul se acorda si in cazul in care solicitantul detine o unitate de procesare/condiționare functionala sau isi propune prin proiect investitii in productia primara si in componenta de conditionare si/sau procesare (minimum 25% din valoarea totală eligibilă a proiectului si realizeaza prin intermediul membrilor OIPA doar comercializarea.

Solicitantul nu este condiționat să comercializeze și să condiționeze/ proceseze prin intermediul aceluiasi membru OIPA. Numărul procesatorilor și al comerciantilor nu este limitat.

Pentru a beneficia de punctajul aferent criteriului de selectie se impune ca solicitantul sa proceseze și/sau condiționeze șisă comercializeze prin intermediul membrilor OIPA 100% din producția proprie.

În cazul acestui principiu de selectie termenul de producție agricolă primară include toate operațiunile/cheltuielile prezente în definiția din capitolul 4.4 Dicționar, mai puțin condiționarea.

 Principiul de selecție se aplică tuturor categoriilor de solicitanți.

Proiecte care combină cel puţin două operaţiuni care conduc la realizarea unui lanț alimentar integrat după cum urmează:

 

a) producție agricolă primară – condiționare și/sau procesare și comercializare

 

 

 

 

 

 

15 p.

 

 

b) integrare producție agricolă primară – condiționare și/sau procesare și comercializare prin membrii din cadrul OIPA

 

 

10 p.

 

5 Principiul asocierii (investiţiile realizate de grupurile de producători, membri lor şi cooperativele din sectorul pomicol)

Investiţia este realizată de un grup de producători, membri lor sau de o cooperativa

a) Grup de producători sau Cooperativă 20 p.
b) Membru al unui grup de producatori recunoscut preliminar, al unui grup de producători recunoscut sau al unei organizaţii de producători 10 p.

 

6 Principiul proprietății (exploatațiile agricole care dețin în proprietate plantațiile pomicole supuse reconversiei și/ terenul pe care se face înființarea de plantații pomicole)

Punctajul se calculează în funcție de proporția de teren în proprietate din total teren pe care se realizeaza investiţia (înfiinţare şi/sau reconversie). Procentul minim de teren în proprietate este de 50%.

În cazul formelor asociative se va avea în vedere pentru calcularea punctajului proportia de teren ocupat cu plantatii pomicole deținut de membri formei asociative în proprietate in total teren ocupat cu plantatii pomicole. Procentul minim de teren deținut în proprietate de membri este de 50%.

Solicitantul deţine în proprietate plantaţiile pomicole supuse reconversiei şi/sau terenul pe care se face înfiinţarea de plantaţii pomicole

 

10 p.

 

7 Principiul nivelului de calificare (studii superioare în domeniul proiectului, studii medii în domeniul proiectului), punctaj maxim/criteriu 10 puncte.

In cazul subpunctelor a) și b) solicitantul trebuie să dețină studii în funcție de ce își propune prin proiect.

Atenție!

În situația în care solicitantul este absolventul unei forme de învățământ din sistemul național de educație sau al unei forme de învățământ echivalente (echivalare efectuată de Ministerul Educatiei), în domeniul activității propuse prin proiect, se va prezenta diploma care să ateste absolvirea formei de învățământ corespunzătoare.

Se acceptă și adeverința de absolvire a studiilor în domeniu, până la eliberarea documentului doveditor

În cazul tuturor tipurilor de solicitanti se va lua in calcul pregătirea administratorului sau a managerului.

Principiul de selecție se aplică tuturor categoriilor de solicitanți.

Solicitantul deține calificare în raport cu activitatea prevăzută prin proiect, astfel:

 

a) studii superioare

Maxim 10p

 

 

 10 p.

 

b) studii liceale sau postliceale

 

 

8 p.

 

8 Principiul vârstei (tinerii sub 40 ani)

Principiul de selecție se aplică tuturor categoriilor de solicitanți.

Administratorul/Managerul exploatației are mai puțn de 40 de ani, la data depunerii Cererii de finanțare.  

5 p.

 

9 Principiul reconversiei (investiţii care presupun reconversie)

Punctajul se acordă proporţional proiectelor care prevăd ca şi componentă majoritară (peste 50% din valoarea totală eligibilă a proiectului) reconversie plantaţie pomicolă.

Punctajul se acorda atât solicitanților care iși propun defrișare prin proiect, cât si celor care au realizat defrișarea cu maxim 3 ani înaintea solicitării sprijinului sau care au terenul în pregatire, în vederea înființării unei plantații pomicole.

Principiul de selecție nu se aplică formelor asociative.

Solicitantul accesează sprijinul pentru reconversia plantaţiilor pomicole

 

 

10 p.

 

10 Principiul economisirii apei, pentru proiectele care prevăd investiții de modernizare a sistemelor de irigații la nivel de fermă, prin prioritizarea investițiilor care țintesc economii mai mari de apă.

Atenție! Instalațiile de irigatii utilizate trebuie se fie instalații de irigare localizată.

Principiul de selecție se aplică tuturor categoriilor de solicitanți.

Proiectele care prevăd investiții de modernizare a sistemelor de irigații la nivel de fermă asigură în urma unei evaluari ex-ante posibile economii de apa >20%

 

 

5 p.

 

 

 

 

Nr crt Grupa de specii Sistemul de cultură
clasic Intensiv superintensiv
1 Măr, Păr Pana la 500* 833 – 1667 Peste 2285
2 Gutui Pana la 500* 667-1000 Peste 1250
3 Prun, Cais, Migdal Pana la 500* 667-833 Peste 1000
4 Cireș Pana la 400* 500-833 Peste 1000
5 Vișin, Piersic, Nectarin Pana la 500* 667-1000 Peste 1250
6 Nuc Pana la 100* 100-240 Peste 240
7 Alun Pana la 500* 667-1000 Peste 1000
8 Castan comestibil Pana la 100* 100-200 Peste 200
9 Afin, Coacăz negru, Agriș, Trandafir 2500-3333 Peste 3333
10 Zmeur 5000-6667 Peste 6667
11 Mur cu ghimpi 2000-2500 Peste 2500
12 Lonicera 1000 – 1667 Peste 1667
13 Măceș Pana la 833* 833-1667 Peste 1667
14 Cătină, Soc Pana la 667* 667-1250 Peste 1250
15 Aronia Pana la 1000* 1000-1905 Peste 1905
16 Corn Pana la 500* 500-1000 Peste 1000
17 căpșun Până la 37.000* Peste 37000
18 Migdal Pana la 238 239-400 Peste 400
19 Mur fără ghimpi 1250-1667 Peste 1667

 

 

TERMENUL LIMITĂ de depunere a Cererilor de Finanțare pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă sM 4.1a, este 31 octombrie 2016, ora 16:00.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.