CINE POATE BENEFICIA DE ACEST PROGRAM?

Operatorii economici cu activitate în domeniul meștesugurilor și artizanatului.


CARE SUNT BENEFICIILE?

Beneficiarii selectați se vor putea bucura de:

 • Participarea gratuită la târgurile regionale;
 • Suport pentru cheltuielile de transport pentru ei şi pentru produsele lor (dacă este cazul);
 • Cheltuielile de cazare pe perioada desfăşurării evenimentului, doar pentru participarea la Târg;
 • Finanţare pentru transportul produselor, în cazul în care acestea necesită un transport separat şi nu pot fi transportate în acelaşi mijloc de transport cu beneficiarul.


Atenție!

Suma maximă acordată unui beneficiar pentru transport, cumulat, nu va depăşi 1000 lei pentru târg. În limita acestei sume beneficiarul îşi poate deconta transportul. În cazul în care suma totală cheltuită depăşeşte 1000 lei diferenţa va fi suportată de către beneficiar.

În cazul în care beneficiarul se deplasează cu autoturismul personal va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi.

În cadrul prezentului Program, TVA este cheltuială neeligibilă.


CARE SUNT CONDIȚIILE?

 • Să aibă ca obiect de activitate producerea şi comercializarea produselor care păstrează specificul execuţiei manuale şi artizanale, prestarea serviciilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual sau să aibă ca scop promovarea meşteşugurilor, a meseriilor, a produselor şi a serviciilor cu specific tradiţional;
 • Sa realizeze o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale, care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate;
 • Să aibă sediul, să fie înregistrați şi să îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României
 • Să nu fi depăşit plafonul de ajutor minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.

 

NU se încadrează în acest program:

 • societăţile care au ca obiect principal de activitate tipărirea materialelor pentru publicitate (cod CAEN 58, 181, 182);
 • societăţile bancare, societăţile de asigurare şi reasigurare, societăţile de administrare a fondurilor financiare de investiţii, societăţile de valori mobiliare, activităţi de intermedieri financiare (cod CAEN 64, 65); activităţi auxiliare intermedierilor financiare (cod CAEN 66); activităţi juridice, de contabilitate şi revizie contabilă, consultanţă în domeniul fiscal (cod CAEN 69); selecţia şi plasarea forţei de muncă (cod CAEN 78); activităţi de studii de piaţă şi de sondaj (cod CAEN 7320);
 • activităţi de pescuit şi acvacultură;
 • activităţi legate de producţia primară a produselor agricole, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000;
 • activităţi de prelucrare şi comercializare a produselor agricole:
 1. când valoarea ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achizitionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
 2. când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri);
 • activităţi legate de export şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înființarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
 • ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
 • agenţii economici care activează în sectorul carbonifer;
 • ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terţilor sau contra cost.

 Perioada de desfăşurare a evenimentelor precum şi locaţia vor fi afişate pe site-ul instituţiei www.aippimm.ro cu cel puţin 5 de zile înainte.