CINE POATE SĂ OBȚINĂ FINANȚARE?

 • Persoana fizică autorizată – PFA;
 • Întreprinderi individuale, întreprinderi familiale;
 • Societate în nume colectiv – SNC, în comandită simplă – SCS, Societate pe acţiuni – SA, Societate în comandită pe acţiuni – SCA, Societate cu răspundere limitată – SRL, Societate comercială cu capital privat;
 • Institutele de cercetare – dezvoltare, precum și centrele, staţiunile şi unitățile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol cu personalitate juridică, de drept public sau privat;
 • Societate agricolă, Societate cooperativă agricolă, Cooperativă agricolă;
 • Grup de producători care deservesc intereselor membrilor.

CARE SUNT CONDIȚIILE DE ELIGIBILITATE?

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minim 8.000 SO (valoarea producţiei standard);
 • Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile;
 • Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
 • Solicitantul trebuie sa demonstreze viabilitatea economică a investiției;

ATENȚIE! DOCUMENTUL CARE ATESTĂ DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI, CONTRACT DE CONCESIUNE SAU ALT DOCUMENT ÎNCHEIAT LA NOTAR care să certifice dreptul de folosinţă al terenului, trebuie incheiat pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare.

 

CÂȚI BANI SE POT PRIMI?

1. În cazul fermelor având dimensiunea economică până la 500.000 SO (valoare producție standard) – maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși:

 • pentru proiectele care prevăd achizții simple – maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;
 • pentru proiectele care prevăd construcții-montaj:
  • maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal;
  • maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;
 • pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate – maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;

!!! Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20%, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul fermelor mici și medii (cu dimensiunea până la 250.000 SO inclusiv), respectiv 70% în cazul fermelor având între 250.000 și 500.000 SO inclusiv , în cazul:

 1. Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani
 2. Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;
 3. Investițiilor legate de operațiunile care prevăd agricultura ecologica

 

2. În cazul fermelor având dimensiunea economică peste 500.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăși:

 • pentru proiectele care prevăd achiziții simple – maximum 500.000 euro;
 • pentru proiectele care prevăd construcții-montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic;
 • pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate – maximum 2.000.000 euro;

 

3. În cazul cooperativelor și a grupurilor de producători, sprijinul va fi 50% fără a depăși maximum 2.000.000 euro, indiferent de tipul investiției.

!!! Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 %, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90%, în cazul:

 1. Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;
 2. Investițiilor legate de operațiunile care prevăd agricultura ecologica

CUM SE POT CHELTUI ACEȘTI BANI?

 • Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente de reducere a poluării și respectarea standardelor Uniunii;
 • Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru creșterea valorii adăugate a produselor;
 • Investiţii în înfiinţarea/înlocuirea plantaţiilor pentru strugurii de masă şi alte culturi perene;
 • Investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare
 • Înființare şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări;
 • Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în vederea comercializării
 • Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, cu condiția ca acestea să reprezinte o componentă secundară într‐un proiect de investiții la nivel de fermă;
 • Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;
 • Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din propria activitate agricolă), ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;
 • Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci etc.;
 • Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului (consultanță, proiectare, monitorizare și management, taxele pentru eliberarea certificatelor, obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor).
 • Costurile generale ale proiectului trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd  construcții – montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții simple.
 • Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/ utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv.
 • Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specilizate în scopul comercializării produselor agricole în cadrul unui lanț alimentar integrat, respectiv: Autocisterne, Autoizoterme, Mijloace de transport animale/ păsări/ albine.
 • Cheltuieli generate de înființarea plantațiilor pentru struguri de masă și alte culturi perene

Atenție! Este considerată cheltuială eligibilă doar leasingul financiar.

TERMENUL LIMITĂ de depunere a Cererilor de Finanțare pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă sM 4.1 este 31 octombrie 2016, ora 16:00.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.