Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR)

Este destinat reducerii dezechilibrelor între diferitele regiuni ale UE. Este cel mai important fond structural în termeni de resurse, acordând ajutoare financiare zonelor defavorizate, find astfel un important instrument de corectie a dezechilibrelor regionale. FEDR susține prioritățile Comunității europene, în special întărirea competitivității și inovării, crearea de locuri de muncă pe termen lung si asigurarea dezvoltãrii durabile.
Domenii de finantare: –inovare, cercetare-dezvoltare, antreprenoriat; – creare de noi locuri de muncă; – investiţii; – turism; – mediu – prevenire accidente ecologice; – infrastructură; – educaţie; – asistenţă tehnică; – servicii de sprijin pentru afaceri şi crearea de fonduri de garantare.

Fondul Social European (FSE)

Principalul instrument al politicii sociale a Uniunii Europene. Prin intermediul FSE se acordã susținere financiară acțiunilor de formare și reconversie profesională cât și celor care vizează crearea de noi locuri de muncă. FSE contribuie la îndeplinirea priorităților Comunității europene în ceea ce priveste întărirea coeziunii economice si sociale, a asigurării unui nivel înalt de ocupare prin îmbunãtãtirea oportunităților de angajare. Domenii de finantare: – Promovarea includerii sociale şi a şanselor egale pentru toţi; – Dezvoltarea educaţiei şi a formării continue; – Promovarea unei forţe de muncă adaptabile şi calificate, sprijinirea inovaţiei în organizarea muncii; – Sprijinirea întreprinzătorilor şi a creării de locuri de muncă; – Susţinerea potenţialului uman în cercetare ştiinţă şi tehnologie; – Îmbunătăţirea participării femeilor pe piaţa muncii.

Fondul de Coeziune(FC)

Este un instrument financiar prin care Uniunea Europeană acţionează pentru eliminarea disparităţilor economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale. Acest fond contribuie la întărirea coeziunii economice si sociale a Comunității europene, în vederea promovării unei dezvoltări durabile. Țările beneficiare trebuie să aibă un nivel al venitului pe cap de locuitor sub 90% din media comunitară , să-şi reducă diferenţele dintre nivelurile de dezvoltare economică şi socială şi să-şi stabilizeze economiile tarile beneficiare trebuie să aibă un program menit să satisfacă condiţiile convergenţei economice. Prin Fondul de coeziune se finanţează proiecte pentru: – măsuri în domeniul mediului cum ar fi surse regenerabile de energie care promovează dezvoltarea durabilă; – reţele trans-europene, in special proiecte de interes european.