·       PREZENTARE PROGRAM

 

 • Schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții iniţiale în active fixe de înaltă tehnologie pentru realizarea de produse cu valoare adăugată mare, indiferent de dimensiunea beneficiarilor.
 • Valoarea totală (planului de investiții aferent investiției inițiale = valoarea cheltuielilor eligibile + valoarea cheltuielilor neeligibile – valoare T.V.A.) a investiției este de minim 4,5 milioane lei
 • Nu se acordă finanţare în următoarele clase CAEN (şi subdiviziunile lor, dacă este cazul): 01, 02, 03, 05, 06, 071, 0892, 091, 099, 102,1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 12, 131, 19, 2014, 2051, 206, 24, 254, 2591, 301, 2034, 33, 35, 41, 42, 4399, 45, 46, 47, 49 , 50, 51, 522,60, 61, 64, 65, 66, 68, 77, 78, 84, 92, 93, 94, 97, 98, 99.
 • Ajutorul nerambursabil este de maxim 37,5 milioane euro și nu poate reprezenta mai mult de 50% pentru investițiile în toate județele mai puțin în Ilfov, Aras, Caras-Severin, Hunedoara și Timiș unde valoarea maximă nu poate depși 26,25 euro resectiv ajutor nerambursabil de maxim 35% sau București unde valoarea nerambursabilă nu poate depăși 7,5 milioane de euro reprezentând maxim 10%.
 •  Ajutorul nerambursabil nu poate depăși valoarea contribuțiilor (taxe şi impozite la bugetul consolidat al statului şi la bugetele locale) generate de numărul de locuri de muncă create ca urmare a realizării investiției, pentru perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia
  • Nivelul maxim al ajutorului de stat ce poate fi acordat pentru un proiect de investiții:
   • 37,5 milioane euro pentru Regiunile: Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia;
   • 26,5 milioane euro pentru Regiunea Vest şi Regiunea Ilfov;
   • 7,5 milioane euro pentru Regiunea București.
 • Valoarea totală a investiției = valoarea planului de investiții aferent investiției inițiale                                                      =valoarea cheltuielilor eligibile + valoarea cheltuielilor neeligibile – valoare T.V.A.
 • Cheltuieli eligibile = costurile fără T.V.A., aferente realizării, respectiv achiziţionării, după caz, de active corporale şi necorporale, precum şi cheltuielile legate de închirierea construcţiilor, aferente realizării investiţiei iniţiale 
 • PROCESUL DE EVALUARE  

   

  Evaluarea Cererii de acord pentru finanţare se realizează astfel:

  1. Etapa 1 – analiza din punct de vedere al conformității documentelor – termen 15 zile calendaristice de la depunere
  2. Etapa 2 – analiza din punct de vedere al eligibilității proiectului de investiții – termen 30 zile calendaristice de la depunere

   

 

·       BENEFICIARI ELIGIBILI

 

Pot solicita finanțare întreprinderile care pot solicita ajutor de stat în baza acestei scheme sunt întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Criteriile de eligibilitate ale societății:

Generale:

 1. sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. realizează o investiție inițială în România, în unul din domeniile de activitate eligibile;
 3. fac dovada viabilității proiectului de investiții și a eficienței economice a întreprinderii pe baza Planului de afaceri;
 4. nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate”;
 5. nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
 6. nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
 7. nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;
 8. nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul;Suplimentar pentru întreprinderile cu cel puţin un exerciţiu financiar încheiat
  1. au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare ca zero în ultimul exerciţiu financiar încheiat (= 100 x Profit net / Cifra de afaceri);
  2. au capitaluri proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat

  Suplimentar pentru întreprinderile nou-înfiinţate

  1. au capital social subscris vărsat în valoare de minimum 100.000 lei;                                                                                 2. nu aparţin unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii doi ani anterior înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere înregistrată conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare.

 

    TIPURI DE CHELTUIELI ELIGIBILE
 1. Cheltuieli eligibile referitoare la active corporale  

a) construcţii de orice tip, respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea de construcţii. În cazul construcțiilor se consideră eligibile doar cheltuielile regăsite în Capitolul 4 – Cheltuieli pentru investiția de bază, subcapitolul 4.1 – Construcții și instalații de bază din Devizul pe obiect astfel cum este prezentat în Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016.

Valoarea maximă considerată eligibilă în cazul activelor corporale de natura construcţiilor care nu poate depăşi 1.650 lei/mp arie desfăşurată. Sunt eligibile și cheltuieli cu închirierea construcțiilor pe peioada realizării planului de investiții.                                                                                                                                                                                             b) instalaţii tehnice, maşini şi echipamente noi clasificate conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, cu valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită conform prevederilor legale în vigoare.

 

Activele corporale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:

a) trebuie să fie exploatate exclusiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pentru atingerea obiectivelor investiţiei pentru care s-a solicitat finanţarea;                                                                                                                            b) trebuie să fie incluse în activele întreprinderii beneficiare de ajutor de stat şi trebuie să rămână asociate investiţiei pentru care s-a acordat finanţarea pe o perioadă de minimum cinci ani de la finalizarea investiţiei;       c) să fie achiziționate în condiţii de piaţă.

Sunt considerate cheltuieli neeligibile aferente construcțiilor, în cuprinsul planului de investiții: – achiziţia, modernizarea şi reabilitarea de construcţii;

– valoarea construcțiilor cărora nu li se aplică standardul de cost;

– valoarea construcției care depășește standardul de cost de 1.650 lei/mp arie desfăşurată;

– costurile aferente chiriei care depășesc valoarea de 22 lei/mp/lună;

– tipurile de construcții care nu se incadrează în STAS 4908-85 “Clădiri civile, industriale şi agrozootehnice. Arii şi volume convenţionale” (ex.: platforme, drumuri, etc.)

Nu sunt eligibile activele corporale de natura instalațiilor tehnice, mașini și echipamente care:

– nu se încadrează în clasificarea prezentată în Hotărârea Guvernului Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare;

– nu au valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită conform prevederilor legale în vigoare;

– nu sunt noi;

achiziţia de mobilier şi mobilier industrial, decoraţiuni, mijloace de transport înmatriculabile, calculatoare electronice care nu fac parte din fluxul tehnologic, aparatură birotică, truse de scule, dulapuri/cărucioare cu scule, etc.,

– cheltuielile cu transportul, montajul instalaţiilor tehnice, maşinilor şi echipamentelor.

2. Active necorporale respectiv activele amortizabile asociate investiţiei iniţiale care nu au o concretizare fizică sau financiară precum brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală

 

Pentru a fi considerate eligibile, costurile aferente activelor necorporale nu pot depăşi 50% din totalul costurilor totale eligibile aferente investiţiei.

 

 DECONTAREA CHELTTUIELILOR

În vederea plății ajutorului de stat întreprinderea trebuie să parcurgă următoarele etape:

 1. Să demareze investiția în termen de maximum 4 luni de la data emiterii acrodului pentru finanțare
 2. Să efectueze cheltuielile eligibile aferente investiției inițiale
 3. Să transmită documentele necesare efectuării plății ajutorului de stat aprobat

Cererile de plată se depun până la data de 30 septembrie a fiecărui an.

Plata se realizează în termen de 15 zile calendaristice de la data la care cererea de plată a ajutorului de stat este considerată completă.

 

Documente justificative necesare demonstrării existenței unei surse de finanţare certe la momentul depunerii cererii de acord pentru finanțare:

 

Sursa de finanţare Documente
Majorare de capital subscris şi vărsat, în cazul acţionarilor persoane fizice sau juridice
 • Hotărâre A.G.A. cu privire la asigurarea surselor de finanţare, cu menţionarea obiectului majorării de capital
 • Certificat constatator
 • Balanţa de verificare aferentă lunii anterioare celei în care a fost înregistrată Cererea de acord pentru finanţare
Profit reinvestit, în cazul acţionarilor persoane juridice
 • Hotărâre A.G.A. cu privire la asigurarea surselor de finanţare, prin care se aprobă reinvestirea profitului cu destinație precisă finanțarea proiectului de investiții
 • Balanţa de verificare aferentă ultimei luni înainte de înregistrarea cererii
 • Situaţii financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat
Împrumut din partea acţionarilor persoane juridice sau a altor întreprinderi asociate
 • Hotărâre A.G.A. cu privire la asigurarea surselor de finanţare, prin care se aprobă încheierea unui contract de împrumut în favoarea întreprinderii solicitante de ajutor de stat cu destinație precisă finanțarea proiectului de investiții
 • Contract de împrumut de la acţionar sau întreprinderi asociate cu destinație precisă finanțarea proiectului de investiții cu precizarea valorii etc..
 • Balanţa de verificare aferentă ultimei luni înainte de înregistrarea cererii a împrumutatorului
 • Situaţii financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, ale împrumutatorului
Credit bancar
 • Contract de împrumut sau
 • Scrisoare de confort angajantă (ATENŢIE! Scrisoarea de confort angajantă trebuie să fie valabilă la data depunerii Cererii de acord pentru finanțare și se va realiza după modelul din Anexa 6 la prezentul Ghid.)

CINE POATE DEPUNE PROIECTE?

Operatorii economici (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr.361 din data de 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003), respectiv societăţi si societăţi cooperative, care îndeplinesc cumulativ la data solicitării următoarele criterii de eligibilitate:

 1. au cel puţin 1 an calendaristic de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de investiţii şi codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, cu cel puţin 3 luni anterior datei deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de investiţii;
 2. au capital social integral privat;
 3. societatea nu a beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în ultimii 3 ani. Asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot beneficia de AFN în cadrul prezentului program decât cu o singură societate, pentru care se verifică statutul de întreprindere unică.
 4. nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.
 5. au o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, la finele anului fiscal anterior (prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans);
 6. au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250, în anul fiscal anterior;
 7. au sediul social, respectiv punctele de lucru/sediile secundare, sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;

 

CÂȚI BANI SE POT PRIMI?

 

Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a AFN de maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (fără TVA), dar nu mai mult de valorile specificate în anexa nr. 2 la prezenta procedură.  Valoarea maximă a AFN nu poate depăşi suma de 250.000 lei pentru fiecare beneficiar.

 

CUM SE POT CHELTUI ACEȘTI BANI?

a) achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii) conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare sau obiecte de inventar asimilate acestora.

b) achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare;

c) achiziţionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;

d) achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale;

e) achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare sau obiecte de inventar asimilate acestora, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard şi automatelor muzicale;

f) achiziţionarea de electro şi motostivuitoare conform grupa 2.3.6.8.1 din HG 2139/2004;

g) investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;

h) achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale (ex. sisteme de supraveghere video, sisteme de alarmă). conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare sau obiecte de inventar asimilate acestora;

i) achiziţionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu excepţia vehiculelor de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.

În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziţionarea de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor sau o districţie clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis.

j) certificarea unui sistem de management al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor, în conformitate cu unul din standardele: SR-EN-ISO 9001:2008(sistem de management al calităţii); SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de management de mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de management al siguranţei alimentelor); OHSAS 18001: 2007 (sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaționale), simplu sau integrat;

k) realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin altă pagină web şi care trebuie să fie funcţională la data depunerii cererii de eliberare a AFN si pe toata perioada de monitorizare;

l) achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie[1] pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

m) achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de comerţ sau servicii;

n) participarea la cursuri de instruire pentru formare/calificare profesională/specializare/ perfecţionare profesională în domeniul activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pentru care a solicitat finanţare, participarea la cursuri privind noţiuni fundamentale de igienă necesare în activităţile de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă[1];

o) comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorate instituțiilor financiare care emit garanții pentru credite, în cazul garanţiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de investiţii acceptate in cadrul Programului, pentru solicitanţii care utilizează credit pentru implementarea proiectului;

p) consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului (maxim 8000 lei fără TVA)[2]. Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă care au dreptul legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70.

q) achiziţionarea de spaţii comerciale de comerţ sau prestări servicii în legatură directă cu activităţile codului CAEN pe care se accesează Programul. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă*;

[1] Cursurile trebuie să fie în concordanţă cu activităţile pentru care se solicită finanţare conform responsabilităţilor din fişa postului pentru fiecare angajat care urmează a fi instruit.

[2]  Activitate/cheltuială eligibilă care poate fi efectuată înainte de semnarea contractului de finanţare, ca și comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei.

* Valoarea activului achiziţionat în cazul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă  destinaţie locativă.

(2) Pentru activităţile de implementare şi certificare a sistemelor de management, în vederea implementării şi certificării sistemelor de management se finanţează  următoarele categorii de servicii:

 1. a)  cursuri de instruire pentru personalul implicat în activităţi legate de calitate/mediu/sănătatea şi securitatea ocupaţională/siguranţa alimentelor (auditor intern);
 2. b)  consultanţă privind întocmirea documentaţiei de implementare a sistemelor de management;
 3. c) certificarea sistemului de management al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor, simplu sau integrat.

Activităţile de consultanţă prevăzute la pct. 4.2, alin. 1, lit. p) şi pct. 4.2, alin. (2), lit. b) nu pot depăşi cumulat 8000 lei fără TVA.

 

!!! Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane (cu exceptia comisionului de garantare), ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziţionate, nu sunt eligibile.

 

 

GRILĂ EVALUARE PLAN INVESTITII

Comert 2017

Întreprinderi cu activitate
Ponderea sectorului de activitate pe care se accesează programul în cifra de afaceri 5
Cifra de afaceri este realizată preponderent  din veniturile realizate în anul 2018,  din domeniul(servicii/comerţ) pentru care se accesează Programul (peste 50%) 5
Cifra de afaceri nu este realizată preponderent  din veniturile realizate în anul 2018, din domeniul(servicii/comerţ)  pentru care se accesează Programul (sub 50%) 0
Obs.: Se regăsesc în bilanţul contabil şi balanţa la 31.12.2018
Management, resurse umane 15
Întreprinderea are un număr mediu de cel puţin 3 angajaţi la 31.12.2018 15
Întreprinderea are un număr mediu de cel puţin 2 angajaţi la 31.12.2018 10
Întreprinderea are un număr mediu de 1 angajat la 31.12.2018 5
Întreprinderea nu are angajaţi la 31.12.2018 0
Rezultate aşteptate după implementarea planului de investiţii 25
   
locuri de muncă create ≥ 2 15
locuri de muncă create = 1 10
Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus creat pentru 1 șomer, absolvent după anul 2012 sau persoană defavorizată 5
Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de muncă din cele de mai sus create pentru 2 șomeri, absolventi după anul 2012 sau persoane defavorizate.* 10
Ponderea investitiilor 15
Ponderea investitiilor in mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate acestora, prevazute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul), 2.3.6.8.1 (electro si mototstivuitoare) din HG 2139/2004 si  software-uri necesare desfăşurării activităţii reprezinta mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de investitii 15
Ponderea investitiilor in mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate acestora, prevazute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul), 2.3.6.8.1 (electro si mototstivuitoare) din HG 2139/2004 si  software-uri necesare desfăşurării activităţii reprezinta mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de investitii 10
Ponderea investitiilor in mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate acestora, prevazute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul), 2.3.6.8.1 (electro si mototstivuitoare) din HG 2139/2004 si  software-uri necesare desfăşurării activităţii reprezinta mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de investitii 5
Desfăşoară efectiv activitate autorizată pe codul CAEN  pe care accesează 10
Vechime activitate autorizată egală sau mai mare de 12 de luni 10
Vechime activitate autorizată 6-12 luni 5
Vechime activitate autorizată 3-6 luni 0
Obs: Vechimea activităţii autorizate se verifică in certificatul constatator la punctul Sedii autorizate/Activitati autorizate  
Valoarea aportului propriu 20  
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 25% din valoarea eligibilă a proiectului 20  
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 20% din valoarea eligibilă a proiectului 15  
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din valoarea eligibilă a proiectului 10  
Profit din exploatare la 31.12.2018 10  
Societatea A obţinut profit din exploatare la 31.12.2018 10
Societatea NU a obţinut profit din exploatare la 31.12.2018 0

 

La punctaje egale va prevala:

– numărul de locuri de muncă nou create;

– numărul mediu de salariaţi la 31.12.2018;

– valoarea procentului aferent aportului propriu;

– valoarea profitului din exploatare la 31.12.2018;

– ponderea investiţiei în mijloace fixe prevăzute la pct.2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT-tehnică de calcul), 2.3.6.8.1 (electro și mototstivuitoare) din HG 2139/2004 sau obiecte de inventar asimilate acestora și software-uri necesare desfăşurării activităţii;

– data si ora înscrierii în program.

 

ACTIVITATI SI CHELTUIELI ELIGIBILE: https://goo.gl/9yB5ik 

 LISTA CODURI CAEN ELIGIBILE: https://goo.gl/SJi5sJ 

CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN PROGRAM?

Persoanele fizice, cetăţeni români, cu studii medii sau superioare definitivate cu diplomă de Bacalaureat/Licenţă sau adeverinţă care să ateste finalizarea studiilor.

CE SE FINANȚEAZĂ PRIN ACEST PROGRAM?

Se finanțează workshop-urile UNCTAD EMPRETEC România în scopul dobândirii cunoștințelor teoretice și cu aplicabilitate practică, necesare începerii și dezvoltării unei afaceri, produsul de bază oferit participanţilor la program fiind atelierul de lucru pentru dezvoltarea competenţelor personale antreprenoriale dezvoltat de Universitatea Harvard împreună cu Management Systems International şi McBeer & Co  care se va desfăşura pe parcursul a 9 zile calendaristice.

Workshop-urile UNCTAD/EMPRETEC vor fi organizate sub coordonarea celor 5 centre EMPRETEC şi se vor desfăşura în 8 locaţii (arondate celor 8 OTIMMC organizatoare: Braşov, Cluj Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, Ploieşti, Târgu Mureş, Timişoara).

Numărul maxim de beneficiari este de 30 participanţi/workshop.

CARE SUNT CONDIȚIILE?

 • să fie cetăţeni români;
 • să aibă studii medii sau superioare definitivate cu diplomă de Bacalaureat/Licenţă sau adeverinţă care să ateste finalizarea studiilor;
 • să se înscrie la activităţile prevăzute în Program, prin completarea formularului de înscriere;
 • în cadrul aceluiaşi workshop nu pot participa rude de gradul I, rude de gradul II şi soţ/soţie.

CUM SE FACE SELECȚIA PARTICIPANȚILOR?

 • Etapa I, verificarea condiţiilor de eligibilitate de către OTIMMC.
 • Etapa II, interviu organizat de către traineri certificaţi UNCTAD.

În cazul respingerii în urma interviului organizat de către traineri certificaţi UNCTAD, aplicanţii vor fi informaţi asupra motivelor de respingere de către trainerii certificaţi UNCTAD.

Lista solicitanţilor admişi şi a celor respinşi însoţită de motivele de respingere vor fi transmise către OTIMMC organizator de către trainerii certificaţi UNCTAD cel târziu cu 3 zile lucrătoare înainte de începerea workshop-ului, în vederea publicării pe site-ul www.aippimm.ro.

Prin implementarea programului în anul 2015 se estimează acordarea de ajutor unui număr de minim 160 de beneficiari, persoane fizice.

Perioadele de desfăşurare a workshop-urilor şi locațiile vor fi afişate pe site-ul www.aippimm.ro.

A fost publicat Ghidul Solicitantului pentru DMI 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, cererea de proiecte “Competenţe pentru competitivitate în domeniul medical – pediatrie”.

CINE POATE DEPUNE PROIECTE?
Categoriile de beneficiari și parteneri eligibili sunt următoarele:
• Furnizori de FPC autorizaţi, publici şi privaţi;
• Organizaţii sindicale şi asociaţii patronale;
• Camere de Comerţ şi Industrie;
• ONG-uri;
• Universităţi publice şi private, acreditate;
• Institute de Cercetare în domeniul educaţiei şi formării profesionale şi pieţei muncii;
• Ministerul Sănătăţii şi agenţiile/structurile subordonate/coordonate.
CARE SUNT CONDIȚIILE DE ELIGIBILITATE?
• Grupul ţintă trebuie să cuprindă personalul medical din unităţi publice sanitare cu paturi, relevant pentru următoarele domenii pediatrice:
– radio- și electro-chirurgia în patologia organelor parenchimatoase toracice și abdominale;
– diagnosticul și tratamentul miniinvaziv, laparoscopic, toracoscopic și videoscopic;
– screeningul auditiv pentru depistarea hipoacuziei la nou născuți.
• Solicitantul va avea obligaţia să stabilească o ţintă de minim 50 medici și minim 100 asistente.
• Activităţile proiectului să fie implementate în minim 2 regiuni de implementare.

CE ACTIVITĂȚI SUNT ELIGIBILE?
• Furnizarea programelor de formare profesională, pentru angajaţi în scopul obţinerii competenţelor necesare pentru îmbunătăţirea calităţii muncii, precum:
– suport pentru implementarea activităţilor inovatoare şi transferul de bune practici în domeniile pediatrice menționate;
– alte activităţi de formare profesională pentru angajați, de tipul iniţiere, specializare/ perfecţionare sau alte activităţi de instruire în scopul obţinerii competenţelor necesare pentru îmbunătăţirea calităţii muncii relevante pentru domeniile pediatrice menționate.
• Promovarea şi asigurarea formării profesionale pentru personalul medical din domeniul sanitar, precum:
– formare profesională pentru a asigura implementarea noilor tehnologii în sistemul de sănătate relevante pentru domeniile pediatrice menționate;
– specializare/perfecționare în domenii de specialitate pentru personalul medical din domeniile pediatrice menționate.
• Elaborarea şi furnizarea programelor de formare profesională pentru iniţiere şi perfecţionare/ specializare, privind noile tehnologii, inclusiv TIC:
– formare profesională pentru facilitarea introducerii de noi procese tehnologice şi organizatorice care să respecte normele de protecţie a mediului;
– formare profesională, inclusiv formare profesională specifică şi stagii de practică în vederea asigurării competenţelor necesare pentru personalul din sistemul sanitar în funcţii de cercetare şi dezvoltare, inovare tehnică şi tehnologică.
• Campanii specifice privind prevenirea riscurilor de îmbolnăvire, inclusiv campanii de conștientizare a populației în privința necesității depistării precoce a hipoacuziei și altor patologii la nou născut.
Atentie!!! Nu pot primi finanțare activitățile care au fost deja finanțate sau care se află în procesul de finanțare din bugetul de stat sau din alte surse.

CÂȚI BANI SE POT PRIMI?
Valoarea totală eligibilă a proiectului trebuie sa fie cuprinsă între: minim echivalentul în lei a 50.000 euro şi maxim echivalentul în lei a 499.999 euro.
Valoarea maximă a finanțării publice, acordată din totalul costurilor eligibile va fi:
Maxim 85% pentru:
– beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora- maxim 85%
Maxim 98% pentru:
– beneficiari instituţii publice finanţate integral din venituri proprii sau finanţate parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;
– beneficiari ordonatori de credite ai bugetului local şi beneficiari entităţi finanţate integral din bugetele acestora;
– beneficiari entităţi publice locale finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale;
– persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial.
Maxim 95% pentru:
– persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial
Diferența până la 100% reprezintă contribuția proprie a solicitantului.

CUM SE POT CHELTUI ACESTI BANI?
• Cheltuieli cu personalul implicat în implementarea proiectului
– Salarii și asimilate acestora
– Onorarii
– Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora
• Cheltuieli cu cazarea, transportul si diurna
– Transport persoane (personal propriu, participanţi, alte persoane)
– Transport materiale si echipamente
– Cazare, Diurnă (pentru personalul propriu)
• Cheltuieli pentru derularea proiectului
– Servicii de sonorizare, Traducere si interpretare
– Prelucrare date
– Întreţinere, actualizare si dezvoltare aplicaţii informatice
– Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate
– Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi si active similare
– Materiale consumabile
– Cheltuieli cu hrana pentru participanți (grup țintă) și alți participanți la activitățile proiectului
• Cheltuieli aferente activităţilor subcontractate
– cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, inclusiv managementul proiectului si consultanţă juridică
– cheltuieli aferente contractelor încheiate cu operatori economici în vederea furnizării unor servicii;
• Taxe
– Taxe de certificare a competenţelor
– Taxe de evaluare/acreditare/autorizare a programelor de formare/ educaţie
– Taxe pentru participarea la programe de formare / educaţie
• Cheltuieli pentru închirieri si leasing, necesare derulării activităţilor proiectului
– Închiriere (locaţii, bunuri)
– Rate de leasing (operaţional) plătite de utilizatorul de leasing
• Subvenţii (ajutoare, premii) şi burse:
– Subvenţii (ajutoare, premii) pentru cursanţi pe perioada derulării cursurilor
– Premii în cadrul unor concursuri
• Cheltuieli indirecte/ cheltuieli generale de administraţie
– Cheltuieli aferente personalului administrativ si personalului auxiliar
– Utilităţi
– Servicii de administrare a clădirilor
– Servicii de întreţinere si reparare echipamente si mijloace de transport
– Arhivare documente
– Amortizare active
– Cheltuieli financiare si juridice (notariale)
– Multiplicare, cu excepţia materialelor de informare si publicitate
– Conectare la reţele informatice
– Cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publică
– Abonamente la publicaţii de specialitate
– Materiale consumabile
• Cheltuieli de informare si publicitate
• Cheltuieli de tip FEDR
– Instalaţii tehnice
– Mobilier, aparatură, birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale.
• Alte cheltuieli pentru investiţii

Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis în a 16-a zi de la data publicării în Monitorul Oficial a Ghidului Solicitantului, ora 10.00, până în a 23-a zi de la data publicării în Monitorul Oficial, ora 16.00.

Luni, 4 mai 2015, Ministerul Fondurilor Europene a lansat prin POSDRU 2007-2013, apelul de proiecte ,,Stagii de practică pentru studenți”, finanțat din DMI 2.1 “Tranziția de la școală la viața activă”, a cărui valoare totală este de 50 milioane euro.

CINE POATE SĂ OBȚINĂ FINANȚARE?
• Instituții de învățământ superior din sistemul național de învățământ;
• Angajatori;
• Asociații profesionale;
• Camere de comerț și industrie;
• Organizații sindicale și organizații patronale;
• ONG-uri;
• Ministerul Educației și Cercetării Științifice și structuri/ agenții/ organisme relevante, subordonate/ coordonate de către acesta;
• Furnizori publici și privați de orientare și consiliere profesională;
• Secretariatul General al Guvernului.

CÂȚI BANI SE POT PRIMI?
Minim echivalentul în lei a 50.000 euro și maximum echivalentul în lei a 499.999 euro.
Valoarea maximă a subvenției pentru un student este de 10 lei/oră.

CUM SE POT CHELTUI ACEȘTI BANI?
Prin acest apel vor fi finanțate proiectele care prevăd
• activități de organizare,
• implementare la un potențial loc de muncă,
• monitorizare, evaluare a stagiilor de pregătire practică pentru minimum 150 studenți prevăzute în planurile de învățământ obligatorii,
• organizarea și furnizarea serviciilor de orientare și consiliere profesională (inclusiv construirea de instrumente utile pentru consilierea carierei),
• schimb de experiență și diseminare de bune practici privind tranziția de la școală la viața activă, inclusiv vizite de studii pentru studenți.

Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 22.05.2015, ora 10.00, până în data de 29.05.2015, ora 16.00.

A fost lansat apelul de proiecte prin POSDRU 2007-2013 ,,Sprijin pentru doctoranzi”, finanțat din DMI 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”. Prin acest program se urmărește sprijinirea doctoranzilor în vederea participării la programele doctorale pentru a aborda problemele majore științifice și de cercetare.

CINE POATE SĂ OBȚINĂ FINANȚARE?
• Instituții de invățământ superior acreditate, organizatoare de studii universitare de doctorat,
• institutele de cercetare/centre de cercetare acreditate conform legislației naționale, inclusiv institute de cercetare ale Academiei Române cu personalitate juridică și Academia Română.

CÂȚI BANI SE POT PRIMI?
• minim 2.202.500 lei și maximum 6.607.500 lei.
• Cuantumul lunar al bursei nu poate depăși 1.800 de lei/lună/doctorand.
• Cuantumul lunar al bursei în străinătate (pe perioada mobilității) nu poate depăși 4.200 de lei/lună/doctorand.

CUM SE POT CHELTUI ACEȘTI BANI?
Activitățile eligibile în acest cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt:
• Furnizarea de sprijin financiar pentru doctoranzi, inclusiv mobilități interne și transnaționale, intrasectoriale/intersectoriale;
• Sprijin financiar pentru participarea tinerilor doctoranzi la conferințe, seminarii internaționale legate de obiectul cercetării;
• Monitorizarea și evaluarea rezultatelor sprijinului financiar acordat doctoranzilor, precum și a mobilităților interne și transnaționale, intrasectoriale/intersectoriale;
• Schimburi și abordare integrată a bunelor practici, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferințe;
• Introducerea de sesiuni specifice de formare care au ca tematică egalitatea de gen, egalitatea de șanse, nediscriminarea și respectarea diversității, dezvoltarea durabilă și protectia mediului pentru grupurile țintă;
• Introducerea unor sesiuni/module specifice privind managementul cercetării în programele de pregătire pentru grupurile țintă;
• Sprijin acordat doctoranzilor pentru întărirea capacității de publicare stiintifică, inclusiv prin analize bibliometrice.

Alocarea financiară orientativă pentru această cerere de propuneri de proiecte este de 45.000.000 euro.
Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 18.05.2015, ora 10.00, până în data de 25.05.2015, ora 16.00.