·       PREZENTARE PROGRAM

 

 • Schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții iniţiale în active fixe de înaltă tehnologie pentru realizarea de produse cu valoare adăugată mare, indiferent de dimensiunea beneficiarilor.
 • Valoarea totală (planului de investiții aferent investiției inițiale = valoarea cheltuielilor eligibile + valoarea cheltuielilor neeligibile – valoare T.V.A.) a investiției este de minim 4,5 milioane lei
 • Nu se acordă finanţare în următoarele clase CAEN (şi subdiviziunile lor, dacă este cazul): 01, 02, 03, 05, 06, 071, 0892, 091, 099, 102,1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 12, 131, 19, 2014, 2051, 206, 24, 254, 2591, 301, 2034, 33, 35, 41, 42, 4399, 45, 46, 47, 49 , 50, 51, 522,60, 61, 64, 65, 66, 68, 77, 78, 84, 92, 93, 94, 97, 98, 99.
 • Ajutorul nerambursabil este de maxim 37,5 milioane euro și nu poate reprezenta mai mult de 50% pentru investițiile în toate județele mai puțin în Ilfov, Aras, Caras-Severin, Hunedoara și Timiș unde valoarea maximă nu poate depși 26,25 euro resectiv ajutor nerambursabil de maxim 35% sau București unde valoarea nerambursabilă nu poate depăși 7,5 milioane de euro reprezentând maxim 10%.
 •  Ajutorul nerambursabil nu poate depăși valoarea contribuțiilor (taxe şi impozite la bugetul consolidat al statului şi la bugetele locale) generate de numărul de locuri de muncă create ca urmare a realizării investiției, pentru perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia
  • Nivelul maxim al ajutorului de stat ce poate fi acordat pentru un proiect de investiții:
   • 37,5 milioane euro pentru Regiunile: Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia;
   • 26,5 milioane euro pentru Regiunea Vest şi Regiunea Ilfov;
   • 7,5 milioane euro pentru Regiunea București.
 • Valoarea totală a investiției = valoarea planului de investiții aferent investiției inițiale                                                      =valoarea cheltuielilor eligibile + valoarea cheltuielilor neeligibile – valoare T.V.A.
 • Cheltuieli eligibile = costurile fără T.V.A., aferente realizării, respectiv achiziţionării, după caz, de active corporale şi necorporale, precum şi cheltuielile legate de închirierea construcţiilor, aferente realizării investiţiei iniţiale 
 • PROCESUL DE EVALUARE  

   

  Evaluarea Cererii de acord pentru finanţare se realizează astfel:

  1. Etapa 1 – analiza din punct de vedere al conformității documentelor – termen 15 zile calendaristice de la depunere
  2. Etapa 2 – analiza din punct de vedere al eligibilității proiectului de investiții – termen 30 zile calendaristice de la depunere

   

 

·       BENEFICIARI ELIGIBILI

 

Pot solicita finanțare întreprinderile care pot solicita ajutor de stat în baza acestei scheme sunt întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Criteriile de eligibilitate ale societății:

Generale:

 1. sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. realizează o investiție inițială în România, în unul din domeniile de activitate eligibile;
 3. fac dovada viabilității proiectului de investiții și a eficienței economice a întreprinderii pe baza Planului de afaceri;
 4. nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate”;
 5. nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
 6. nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
 7. nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;
 8. nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul;Suplimentar pentru întreprinderile cu cel puţin un exerciţiu financiar încheiat
  1. au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare ca zero în ultimul exerciţiu financiar încheiat (= 100 x Profit net / Cifra de afaceri);
  2. au capitaluri proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat

  Suplimentar pentru întreprinderile nou-înfiinţate

  1. au capital social subscris vărsat în valoare de minimum 100.000 lei;                                                                                 2. nu aparţin unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii doi ani anterior înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere înregistrată conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare.

 

    TIPURI DE CHELTUIELI ELIGIBILE
 1. Cheltuieli eligibile referitoare la active corporale  

a) construcţii de orice tip, respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea de construcţii. În cazul construcțiilor se consideră eligibile doar cheltuielile regăsite în Capitolul 4 – Cheltuieli pentru investiția de bază, subcapitolul 4.1 – Construcții și instalații de bază din Devizul pe obiect astfel cum este prezentat în Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016.

Valoarea maximă considerată eligibilă în cazul activelor corporale de natura construcţiilor care nu poate depăşi 1.650 lei/mp arie desfăşurată. Sunt eligibile și cheltuieli cu închirierea construcțiilor pe peioada realizării planului de investiții.                                                                                                                                                                                             b) instalaţii tehnice, maşini şi echipamente noi clasificate conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, cu valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită conform prevederilor legale în vigoare.

 

Activele corporale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:

a) trebuie să fie exploatate exclusiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pentru atingerea obiectivelor investiţiei pentru care s-a solicitat finanţarea;                                                                                                                            b) trebuie să fie incluse în activele întreprinderii beneficiare de ajutor de stat şi trebuie să rămână asociate investiţiei pentru care s-a acordat finanţarea pe o perioadă de minimum cinci ani de la finalizarea investiţiei;       c) să fie achiziționate în condiţii de piaţă.

Sunt considerate cheltuieli neeligibile aferente construcțiilor, în cuprinsul planului de investiții: – achiziţia, modernizarea şi reabilitarea de construcţii;

– valoarea construcțiilor cărora nu li se aplică standardul de cost;

– valoarea construcției care depășește standardul de cost de 1.650 lei/mp arie desfăşurată;

– costurile aferente chiriei care depășesc valoarea de 22 lei/mp/lună;

– tipurile de construcții care nu se incadrează în STAS 4908-85 “Clădiri civile, industriale şi agrozootehnice. Arii şi volume convenţionale” (ex.: platforme, drumuri, etc.)

Nu sunt eligibile activele corporale de natura instalațiilor tehnice, mașini și echipamente care:

– nu se încadrează în clasificarea prezentată în Hotărârea Guvernului Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare;

– nu au valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită conform prevederilor legale în vigoare;

– nu sunt noi;

achiziţia de mobilier şi mobilier industrial, decoraţiuni, mijloace de transport înmatriculabile, calculatoare electronice care nu fac parte din fluxul tehnologic, aparatură birotică, truse de scule, dulapuri/cărucioare cu scule, etc.,

– cheltuielile cu transportul, montajul instalaţiilor tehnice, maşinilor şi echipamentelor.

2. Active necorporale respectiv activele amortizabile asociate investiţiei iniţiale care nu au o concretizare fizică sau financiară precum brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală

 

Pentru a fi considerate eligibile, costurile aferente activelor necorporale nu pot depăşi 50% din totalul costurilor totale eligibile aferente investiţiei.

 

 DECONTAREA CHELTTUIELILOR

În vederea plății ajutorului de stat întreprinderea trebuie să parcurgă următoarele etape:

 1. Să demareze investiția în termen de maximum 4 luni de la data emiterii acrodului pentru finanțare
 2. Să efectueze cheltuielile eligibile aferente investiției inițiale
 3. Să transmită documentele necesare efectuării plății ajutorului de stat aprobat

Cererile de plată se depun până la data de 30 septembrie a fiecărui an.

Plata se realizează în termen de 15 zile calendaristice de la data la care cererea de plată a ajutorului de stat este considerată completă.

 

Documente justificative necesare demonstrării existenței unei surse de finanţare certe la momentul depunerii cererii de acord pentru finanțare:

 

Sursa de finanţare Documente
Majorare de capital subscris şi vărsat, în cazul acţionarilor persoane fizice sau juridice
 • Hotărâre A.G.A. cu privire la asigurarea surselor de finanţare, cu menţionarea obiectului majorării de capital
 • Certificat constatator
 • Balanţa de verificare aferentă lunii anterioare celei în care a fost înregistrată Cererea de acord pentru finanţare
Profit reinvestit, în cazul acţionarilor persoane juridice
 • Hotărâre A.G.A. cu privire la asigurarea surselor de finanţare, prin care se aprobă reinvestirea profitului cu destinație precisă finanțarea proiectului de investiții
 • Balanţa de verificare aferentă ultimei luni înainte de înregistrarea cererii
 • Situaţii financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat
Împrumut din partea acţionarilor persoane juridice sau a altor întreprinderi asociate
 • Hotărâre A.G.A. cu privire la asigurarea surselor de finanţare, prin care se aprobă încheierea unui contract de împrumut în favoarea întreprinderii solicitante de ajutor de stat cu destinație precisă finanțarea proiectului de investiții
 • Contract de împrumut de la acţionar sau întreprinderi asociate cu destinație precisă finanțarea proiectului de investiții cu precizarea valorii etc..
 • Balanţa de verificare aferentă ultimei luni înainte de înregistrarea cererii a împrumutatorului
 • Situaţii financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, ale împrumutatorului
Credit bancar
 • Contract de împrumut sau
 • Scrisoare de confort angajantă (ATENŢIE! Scrisoarea de confort angajantă trebuie să fie valabilă la data depunerii Cererii de acord pentru finanțare și se va realiza după modelul din Anexa 6 la prezentul Ghid.)

CINE POATE DEPUNE PROIECTE?

Operatorii economici (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr.361 din data de 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003), respectiv societăţi si societăţi cooperative, care îndeplinesc cumulativ la data solicitării următoarele criterii de eligibilitate:

 1. au cel puţin 1 an calendaristic de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de investiţii şi codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, cu cel puţin 3 luni anterior datei deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de investiţii;
 2. au capital social integral privat;
 3. societatea nu a beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în ultimii 3 ani. Asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot beneficia de AFN în cadrul prezentului program decât cu o singură societate, pentru care se verifică statutul de întreprindere unică.
 4. nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.
 5. au o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, la finele anului fiscal anterior (prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans);
 6. au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250, în anul fiscal anterior;
 7. au sediul social, respectiv punctele de lucru/sediile secundare, sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;

 

CÂȚI BANI SE POT PRIMI?

 

Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a AFN de maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (fără TVA), dar nu mai mult de valorile specificate în anexa nr. 2 la prezenta procedură.  Valoarea maximă a AFN nu poate depăşi suma de 250.000 lei pentru fiecare beneficiar.

 

CUM SE POT CHELTUI ACEȘTI BANI?

a) achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii) conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare sau obiecte de inventar asimilate acestora.

b) achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare;

c) achiziţionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;

d) achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale;

e) achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare sau obiecte de inventar asimilate acestora, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard şi automatelor muzicale;

f) achiziţionarea de electro şi motostivuitoare conform grupa 2.3.6.8.1 din HG 2139/2004;

g) investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;

h) achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale (ex. sisteme de supraveghere video, sisteme de alarmă). conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare sau obiecte de inventar asimilate acestora;

i) achiziţionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu excepţia vehiculelor de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.

În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziţionarea de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor sau o districţie clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis.

j) certificarea unui sistem de management al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor, în conformitate cu unul din standardele: SR-EN-ISO 9001:2008(sistem de management al calităţii); SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de management de mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de management al siguranţei alimentelor); OHSAS 18001: 2007 (sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaționale), simplu sau integrat;

k) realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin altă pagină web şi care trebuie să fie funcţională la data depunerii cererii de eliberare a AFN si pe toata perioada de monitorizare;

l) achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie[1] pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

m) achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de comerţ sau servicii;

n) participarea la cursuri de instruire pentru formare/calificare profesională/specializare/ perfecţionare profesională în domeniul activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pentru care a solicitat finanţare, participarea la cursuri privind noţiuni fundamentale de igienă necesare în activităţile de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă[1];

o) comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorate instituțiilor financiare care emit garanții pentru credite, în cazul garanţiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de investiţii acceptate in cadrul Programului, pentru solicitanţii care utilizează credit pentru implementarea proiectului;

p) consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului (maxim 8000 lei fără TVA)[2]. Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă care au dreptul legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70.

q) achiziţionarea de spaţii comerciale de comerţ sau prestări servicii în legatură directă cu activităţile codului CAEN pe care se accesează Programul. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă*;

[1] Cursurile trebuie să fie în concordanţă cu activităţile pentru care se solicită finanţare conform responsabilităţilor din fişa postului pentru fiecare angajat care urmează a fi instruit.

[2]  Activitate/cheltuială eligibilă care poate fi efectuată înainte de semnarea contractului de finanţare, ca și comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei.

* Valoarea activului achiziţionat în cazul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă  destinaţie locativă.

(2) Pentru activităţile de implementare şi certificare a sistemelor de management, în vederea implementării şi certificării sistemelor de management se finanţează  următoarele categorii de servicii:

 1. a)  cursuri de instruire pentru personalul implicat în activităţi legate de calitate/mediu/sănătatea şi securitatea ocupaţională/siguranţa alimentelor (auditor intern);
 2. b)  consultanţă privind întocmirea documentaţiei de implementare a sistemelor de management;
 3. c) certificarea sistemului de management al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor, simplu sau integrat.

Activităţile de consultanţă prevăzute la pct. 4.2, alin. 1, lit. p) şi pct. 4.2, alin. (2), lit. b) nu pot depăşi cumulat 8000 lei fără TVA.

 

!!! Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane (cu exceptia comisionului de garantare), ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziţionate, nu sunt eligibile.

 

 

GRILĂ EVALUARE PLAN INVESTITII

Comert 2017

Întreprinderi cu activitate
Ponderea sectorului de activitate pe care se accesează programul în cifra de afaceri 5
Cifra de afaceri este realizată preponderent  din veniturile realizate în anul 2018,  din domeniul(servicii/comerţ) pentru care se accesează Programul (peste 50%) 5
Cifra de afaceri nu este realizată preponderent  din veniturile realizate în anul 2018, din domeniul(servicii/comerţ)  pentru care se accesează Programul (sub 50%) 0
Obs.: Se regăsesc în bilanţul contabil şi balanţa la 31.12.2018
Management, resurse umane 15
Întreprinderea are un număr mediu de cel puţin 3 angajaţi la 31.12.2018 15
Întreprinderea are un număr mediu de cel puţin 2 angajaţi la 31.12.2018 10
Întreprinderea are un număr mediu de 1 angajat la 31.12.2018 5
Întreprinderea nu are angajaţi la 31.12.2018 0
Rezultate aşteptate după implementarea planului de investiţii 25
   
locuri de muncă create ≥ 2 15
locuri de muncă create = 1 10
Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus creat pentru 1 șomer, absolvent după anul 2012 sau persoană defavorizată 5
Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de muncă din cele de mai sus create pentru 2 șomeri, absolventi după anul 2012 sau persoane defavorizate.* 10
Ponderea investitiilor 15
Ponderea investitiilor in mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate acestora, prevazute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul), 2.3.6.8.1 (electro si mototstivuitoare) din HG 2139/2004 si  software-uri necesare desfăşurării activităţii reprezinta mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de investitii 15
Ponderea investitiilor in mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate acestora, prevazute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul), 2.3.6.8.1 (electro si mototstivuitoare) din HG 2139/2004 si  software-uri necesare desfăşurării activităţii reprezinta mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de investitii 10
Ponderea investitiilor in mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate acestora, prevazute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul), 2.3.6.8.1 (electro si mototstivuitoare) din HG 2139/2004 si  software-uri necesare desfăşurării activităţii reprezinta mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de investitii 5
Desfăşoară efectiv activitate autorizată pe codul CAEN  pe care accesează 10
Vechime activitate autorizată egală sau mai mare de 12 de luni 10
Vechime activitate autorizată 6-12 luni 5
Vechime activitate autorizată 3-6 luni 0
Obs: Vechimea activităţii autorizate se verifică in certificatul constatator la punctul Sedii autorizate/Activitati autorizate  
Valoarea aportului propriu 20  
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 25% din valoarea eligibilă a proiectului 20  
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 20% din valoarea eligibilă a proiectului 15  
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din valoarea eligibilă a proiectului 10  
Profit din exploatare la 31.12.2018 10  
Societatea A obţinut profit din exploatare la 31.12.2018 10
Societatea NU a obţinut profit din exploatare la 31.12.2018 0

 

La punctaje egale va prevala:

– numărul de locuri de muncă nou create;

– numărul mediu de salariaţi la 31.12.2018;

– valoarea procentului aferent aportului propriu;

– valoarea profitului din exploatare la 31.12.2018;

– ponderea investiţiei în mijloace fixe prevăzute la pct.2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT-tehnică de calcul), 2.3.6.8.1 (electro și mototstivuitoare) din HG 2139/2004 sau obiecte de inventar asimilate acestora și software-uri necesare desfăşurării activităţii;

– data si ora înscrierii în program.

 

ACTIVITATI SI CHELTUIELI ELIGIBILE: https://goo.gl/9yB5ik 

 LISTA CODURI CAEN ELIGIBILE: https://goo.gl/SJi5sJ 

 

CINE POATE SĂ OBȚINĂ FINANȚARE?

Persoanele juridice cu forma de organizare SRL-D (Societate cu răspundere limitată – Debutant), care nu au mai beneficiat în trecut de acest program.

CARE SUNT CONDIȚIILE DE ELIGIBILITATE?

 • Microîntreprinderea este înfiinţată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 întreprinzători debutanţi asociaţi;
 • Are în obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate CAEN
 • Nu are datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale
 • Nu este în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
 • Nu a mai beneficiat în trecut de acest Program
 • Nu a depăşit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.

CÂȚI BANI SE POT PRIMI?

Maxim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 45.245 lei/beneficiar.
Minim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile precum și TVA-ul trebuie să reprezinte contribuția proprie a beneficiarului (sau credit bancar).

Atenție!

Modalitatea de acordare a banilor este următoarea: În termen de 60 de zile lucrătoare de la semnarea acordului de finanțare, beneficiarii trebuie să efectueze cheltuielile integral din banii proprii, iar apoi să solicite decontarea celor 50% fară TVA.


CUM SE POT CHELTUI ACEȘTI BANI?

Minimum 40% trebuie investiţi în:

 • active corporale: terenuri, construcţii, mobilier, echipamente tehnologice, mașini, utilaje, instalații de lucru, mijloace de transport marfa (doar în directă legătură cu activităţile codului CAEN cu care se accesează programul)
 • active necorporale: brevete, licenţe, francize, realizare site (maxim 10.000 lei).

Maximum 60% cheltuieli operaţionale:

 • materii prime, mărfuri, materiale consumabile, salarii (inclusiv asigurari sociale), chirii, utilităţi, publicitate, consultanţă realizare plan de afacere (singura cheltuială eligibilă ce poate fi efectuată înaintea obţinerii finanţării).

ATENȚIE!

Toate activele achiziționate trebuie să fie noi. Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing şi pentru activele second-hand.

Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziţionate, nu sunt eligibile.

 

NU se pot cheltui acești bani pentru:

 • Intermedieri financiare şi asigurări
 • Tranzacţii imobiliare
 • Activități de jocuri de noroc și pariuri
 • Producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope
 • Producţie sau comercializare de produse energetice, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecție, precum şi:
 1. activităţi de pescuit şi acvacultură;
 2. activităţi legate de producţia primară a produselor agricole, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000;
 3. activităţi de prelucrare şi comercializare a produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene;
 4. activităţi legate de export, şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de infiintarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
 5. ajutoarele condiționate de utilizarea preferențială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
 6. ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer;
 7. ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terților sau contra cost.

 

CRITERII DE EVALUARE A PLANULUI DE AFACERI

Nr. crt. Criterii  
Domeniul de activitate al “S.R.L. – D.”

A

1

Programare IT,  Producţie

30

2

Turism

20

3

Servicii

15

4

Comert şi alte activităţi

10

Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă permanente în cadrul microîntreprinderii “S.R.L. – D.”

B

5

Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create este mai mare sau egal cu 4

20

6

Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create este mai mare sau egal cu 3

15

7

Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create este mai mare sau egal cu 2

10

Ponderea investiţiilor în cheltuielile aferente Planului de afaceri

C

8

Ponderea investiţiilor peste 60%

20

9

Ponderea investiţiilor peste 40%

15

Tipul cheltuielilor aferente  Planului de afaceri

D

10

Echipamente tehnologice ȋn pondere de peste 60% din valoarea planului de afaceri

10

11

Echipamente tehnologice ȋn pondere  de peste 40% din valoarea planului de afaceri

5

Asociatul /administratorul a urmat un curs de antreprenoriat

E

12

Asociatul /administratorul a urmat/urmează un curs de antreprenoriat

10

13

Asociatul /administratorul nu a urmat/nu urmează un curs de antreprenoriat

5

Asociatul/administratorul SRL-D este somer  sau absolvent din anul precedent la data inscrierii la Registrul Comertului

F

14

Asociatul/administratorul SRL-D a avut calitatea de şomer sau absolvent în anul precedent şi/sau anul curent înregistrării SRLD la Registrul Comerţului

10

15

Asociatul/administratorul SRL-D NU a avut calitatea de şomer sau absolvent în anul precedent şi/sau anul curent înregistrării SRLD la Registrul Comerţului

5

Total puncte obţinute  

Punctajul minim care se poate obţine este de 50 puncte.
Punctajul minim pentru accesarea programului este de 60 puncte.
La punctaje egale va prevala:
– numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul Programului,
– achizitia de echipamente tehnologice,
– activitatea pe care accesează programul,
– curs de antreprenoriat,
– asociatul/administratorul SRL-D este şomer sau absolvent din anul precedent la data înscrierii la Registrul Comerțului
– data și ora înscrierii în program.

 

Lista  completă a codurilor CAEN neeligibile o găsiți aici . Obiectele de activitate care nu se regasesc în această listă, sunt eligibile. 

 

CÂȚI BANI SE POT LUA?

 • 120.000 de lei/beneficiar este suma primită maximum în cadrul programului. Aceasta reprezintă o contribuţie de maximum 90% din valoarea proiectului.
 • minim 10%, precum si TVA-UL trebuie suportat din surse proprii de către beneficiar

CINE POATE SĂ ACCESEZE ACEST PROGRAM?

Solicitanții eligibili sunt societățile care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

 • SRL sau SRL-D și se încadrează în categoria IMM
 • nu au beneficiat de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul programului în anii anteriori şi nu au asociaţi, acţionari sau administratori care deţin sau au deţinut calitatea de asociaţi/acţionari/administratori în cadrul altor societăţi beneficiare în trecut de programul START;
 • codul CAEN pentru care solicită finanţare se regăsește în lista codurilor CAEN eligibile în cadrul Programului START 2016;
 • au cel mult 2 ani de la înregistrare la Registrul Comerţului la data completării online a planului de afaceri;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru;
 • nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.

CUM SE POT CHELTUI ACEȘTI BANI?

Cheltuieli eligibile în cadrul acestui Program:

 • Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent;
 • Aparate şi instalaţii de măsură;
 • Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G, în strictă legătură cu activitatea pe care s-a accesat programul;
 • Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse si servicii, software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;
 • Echipamente IT tehnică de calcul;
 • Achiziţionarea de spaţii de lucru,;
 • Mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
 • Realizarea unui site în limita maximă a 10.000 lei;
 • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie;
 • Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de comerţ sau servicii;
 • Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/ administratorul societăţii aplicante, în limita a maxim 4500 lei;
 • Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului.

ATENȚIE!!! În maximum 60 de zile lucrătoare de la semnarea contractului de finanţare, beneficiarul trebuie să efectueze cheltuielile din banii proprii şi să depună documentaţia de decont la sediul OTIMMC.

! Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziţionate, nu sunt eligibile.

Activitățile care NU beneficiază de prevederile acestui Program:

 • Intermedieri financiare şi asigurări
 • Tranzacţii imobiliare
 • Activităţi juridice
 • Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
 • Producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope
 • Producţie sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protectie, precum şi:
 1. activităţi de pescuit şi acvacultură;
 2. activităţi legate de producţia primară a produselor agricole, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000;
 3. activităţi de prelucrare si comercializare ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene;
 4. activităţi legate de export şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de infiintarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
 5. ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
 6. ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer;
 7. ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terţilor sau contra cost.

 

GRILĂ EVALUARE PLAN AFACERI

START 2016

Punctaj 

Activitatea pe care acceseaza

20

Productie(industrie prelucratoare), programare IT

20

Cercetare-dezvoltare, Invatamant, sanatate, industrii creative

15

Turism si facilitati de cazare, activitati profesionale si de servicii

10

Constructii, Comert

5

Resurse umane, activitate curentă

10

Societatea are cel putin 1 angajat la momentul deschiderii aplicaţiei electronice

5

Societatea NU are angajaţi la momentul deschiderii aplicaţiei electronice

0

Societatea/Asociatul/Actionarul NU a mai beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă in cadrul programelor nationale pentru sprijinirea IMM-urilor

5

Societatea/Asociatul/Actionarul A mai beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă in cadrul programelor nationale pentru sprijinirea IMM-urilor

0

Număr de locuri de muncă create la momentul decontului

25

locuri de muncă create ≥ 3

15

locuri de muncă create ≥ 2

10

locuri de muncă create = 1

5

Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus creat pentru 1 absolvent începând cu anul 2014/ şomer

5

Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de muncă din cele de mai sus create pentru 2 absolventi începând cu anul 2014/ şomeri

10

Valoarea aportului propriu

25

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 25% din valoarea eligibilă a proiectului

25

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 20% din valoarea eligibilă a proiectului

20

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din valoarea eligibilă a proiectului

15

Ponderea investitiilor

15

Ponderea investitiilor în mijloace fixe prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul) din HG 2139/2004 reprezinta mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri

15

Ponderea investitiilor în mijloace fixe prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul) din HG 2139/2004 reprezinta mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri

10

Ponderea investitiilor în mijloace fixe prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul) din HG 2139/2004 reprezinta mai puţin de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri

0

Asociatul/Actionarul nu a mai avut/nu are calitatea de asociat/actionar/administrator în altă societate înfiinţată în baza legislaţiei menţionate la pct. 3.2 lit. a) procedura programului

5

Asociatul/Actionarul NU a mai avut/NU are calitatea de asociat/actionar/administrator în altă societate înfiinţată în baza legislaţiei menţionate la pct. 3.2 lit. a) din procedura programului

5

Asociatul/Actionarul A mai avut/ ARE calitatea de asociat/actionar/administrator în altă societate înfiinţată în baza legislaţiei menţionate la pct. 3.2 lit. a)  din procedura programului

0

TOTAL

100

Punctajul minim pentru aprobare este de 50 puncte.

 

CINE POATE SĂ OBȚINĂ FINANȚARE?

Microîntreprinderi SRL, SRL-D, persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale, al căror asociat majoritar sau reprezentant legal este femeie.


CARE SUNT CONDIȚIILE DE ELIGIBILITATE?

 • Asociatul majoritar al societătii, sau reprezentantul persoanei fizice autorizate (PFA)/ întreprinderii individuale (II) să fie femeie;
 • Are cel mult 3 ani de la înregistrarea la Registrul Comerţului la data înscrierii în Program;
 • Codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil şi autorizat în cadrul programului FEMEIA MANAGER.
 • are sediul, este înregistrat şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
 • Nu are datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale
 • Nu este în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
 • nu a depăşit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.


CÂȚI BANI SE POT PRIMI?

Maxim 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile din proiect (exclusiv TVA) dar nu mai mult de 50.000 lei/beneficiar.
Minim 10% precum si TVA-ul trebuie să reprezinte contribuția proprie a întreprinzătoarei.

Atenție!

Modalitatea de acordare a banilor este următoarea: În termen de 30 de zile lucrătoare de la semnarea acordului de finanțare, beneficiarii trebuie să efectueze cheltuielile integral din banii proprii, iar apoi să solicite decontarea celor 90%.


CUM SE POT CHELTUI ACEȘTI BANI?

 • Achizitionarea de echipamente tehnologice, mașini, utilaje și instalații de lucru;
 • Brevete, mărci, software și licențe;
 • Mobilier și aparatură birotică;
 • Echipamente IT, tehnică de calcul;
 • Mijloace de transport marfă în legătură cu activitatea pe care s-a accesat programul (autoutilitare din categoria N1, N2, N3);
 • Realizarea unui site în limita a 10.000 lei;
 • Achiziția de instalații de încălzire sau climatizare aferente spațiului în care se desfășoară activitatea;
 • Consultanță pentru întocmirea documentației pentru obținerea finanțării;
 • Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale pentru asociatul/administratorul societății;
 • Achizitionarea de instalații/echipamente în scopul obținerii unei economii de energie.


ATENȚIE!

Toate activele achiziționate trebuie să fie noi. Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing şi pentru activele second-hand.

Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziţionate, nu sunt eligibile.

 

NU se pot cheltui acești bani pentru:

 • Intermedieri financiare şi asigurări
 • Tranzacţii imobiliare
 • activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
 • Producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope
 • Producţie sau comercializare de produse energetice, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecție, precum şi:
 1. activităţi de pescuit şi acvacultură;
 2. activităţi legate de producţia primară a produselor agricole, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000;
 3. activităţi de prelucrare şi comercializare a produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene;
 4. activităţi legate de export, şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de infiintarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
 5. ajutoarele condiționate de utilizarea preferențială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
 6. ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer;
 7. ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terților sau contra cost.

 

CRITERII DE EVALUARE A PLANULUI DE AFACERI

Nr. crt. Criterii

Punctaj

Domeniul de activitate

A

1

Producție(industrie prelucratoare), programare IT

30

2

Cercetare-dezvoltare, Invatamant, sanatate

25

3

Turism si facilitati de cazare, activitati profesionale si de servicii

20

4

Constructii, Comert

15

Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă permanente în cadrul societăţii

B

5

Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create este mai mare sau egal cu 2

30

6

Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create este cu 1

20

7

Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create este 0

0

Resurse umane, activitate curentă

C

8

Întreprinderea are cel putin 1 angajat la momentul înscrierii online

10

9

Intreprinderea are zero angajaţi la momentul inscrierii online

0

D

10

Societatea/Asociatul/Acționarul NU a mai beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul programelor naționale pentru sprijinirea IMM-urilor

10

11

Societatea/Asociatul/Actionarul a mai beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă in cadrul programelor nationale pentru sprijinirea IMM-urilor

0

Localizarea activităţii societăţii

E

12

Mediul rural

20

13

Mediul urban

15

Total puncte obţinute

 

 

Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 puncte.
Punctajul minim care se poate obţine este de 30 puncte.
Punctajul minim pentru accesarea programului este de 60 puncte.

La punctaje egale va prevala:
– numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul Programului
– activitatea pe care accesează programul (producţie/servicii/comerţ)
– localizarea activităţii societăţii
– data şi ora înscrierii

 

Lista  completă a codurilor CAEN neeligibile o găsiți aici . Obiectele de activitate care nu se regasesc în această listă, sunt eligibile.

 

CINE POATE SĂ OBȚINĂ FINANȚARE?

Potențialii întreprinzători care intenționează să înființeze o întreprindere (IMM-uri nou înființate) sau întreprinderi deja existente (IMM-uri cu istoric de funcționare).

Sunt definite ca IMM-uri nou înfiinţate acele societăţi care îndeplinesc următoarele condiţii:

 • Firme înfiinţate de întreprinzătorii selectaţi în etapa selecţiei planurilor de afaceri şi care prezintă în termen de 30 de zile de la data selecţiei, dovada înmatriculării întreprinderii.
 • Firmele înfiinţate în anul în care solicită includerea în Incubator.
 • Au sediul social sau infiinţează un punct de lucru in regiunea arondată Incubatorului de afaceri.
 • Se încadrează în categoria IMM-urilor.
 • Au ca obiect principal de activitate producţia de bunuri şi/sau prestări de servicii sau comerț online.

Sunt definite ca IMM-uri cu istoric de funcţionare, IMM-urile care la data depunerii cererii de participare au o perioadă de funcţionare de până la 2 ani şi indeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • Au sediul social sau înfiinţează un punct de lucru în regiunea arondată Incubatorului.
 • Se încadrează în categoria IMM-urilor.
 • Au un număr mediu scriptic de minimum un salariat în anul fiscal anterior incubării.
 • Au ca obiect principal de activitate producţia de bunuri, prestări de servicii sau comerț online.
 • Nu sunt in stare de faliment ori lichidare, nu au activităţile comerciale suspendate, nu sunt în stare de dificultate.

Atenție! Din numărul total de firme incubate se recomandă ca minim 30% să fie deţinute de către femei şi minim 50% să fie deţinute de tineri sub 35 de ani. De aceea, prioritate la intrarea în Program o au firmele SRL-D.

 

CARE SUNT BENEFICIILE?

 • asigurarea cu titlu gratuit, de spaţii de birouri mobilate şi dotate cu echipament IT&C, spaţii de producţie în limita disponibilităţii;
 • acces la săli de training, săli de conferinţe, spaţii expoziţionale;
 • acces la infrastructura de utilităţi a incubatorului (energie termică, electrică, apă, gaz etc.), acces la telecomunicaţii şi internet;
 • acces la servicii administrative (curăţenie, pază, secretariat) prestate prin intermediul Administratorului Incubatorului;
 • alocaţii financiare nerambursabile
 • acces servicii de informare şi documentare oferite de Administratorul Incubatorului;
 • acces la instruire, consultanţă şi asistenţă în perioada de pre-incubare pentru elaborarea planurilor de afaceri şi de marketing, a studiilor de fezabilitate etc.;
 • acces la asistenţă pentru dezvoltarea de parteneriate naţionale şi internaţionale.

CÂȚI BANI SE POT PRIMI?

 • maximum 40.000 lei fiecărei firme incubate, la intrarea în incubatorul de afaceri, pentru ca aceasta să îşi achiziţioneze echipamente tehnologice, site, echipamente IT, soft şi licenţe, mobilier, aparatură birotică, autoutilitare în directă legătură cu activităţile codului CAEN autorizat pentru care solicită finanţare,  cu excepţia vehiculelor de transport rutier de mărfuri, solicitate de înterprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor şi contra cost, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare în directă legătură cu activităţile codului CAEN autorizat pentru care solicită finanţare;
 • maximum 5.000 lei, pe parcursul perioadei de incubare, pentru servicii de consultanţă specializată;
 • în limita a 3.000 lei/an/IMM, pentru costurile cu utilităţile şi serviciile conexe (apă-canalizare, electricitate, gaz metan, încălzire, telefonie, internet, salubrizare, curăţenie, deratizare-dezinsecţie);
 • în limita a 2.500 lei/an/IMM, pentru costurile cu taxa de administrare, stabilită conform contractului de incubare, pentru servicii precum: pază, curăţenie, secretariat, asigurări, reparaţii curente etc.
 • În limita a 40.000 lei/an, pentru costurile cu impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetelor locale.
 • cofinanțare 70%, dar maximum 9.000 lei beneficiar/ciclu de incubare pentru participarea la târguri, expoziţii, activităţi de promovare.

Codurile CAEN neeligibile sunt următoarele:

 • activităţi de pescuit şi acvacultură:
  • 031 – Pescuitul
  • 032 – Acvacultura
 • activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000:
  • 011 – Cultivarea plantelor nepermanente
  • 012 – Cultivarea plantelor din culturi permanente
  • 013 – Cultivarea plantelor pentru înmulţire
  • 014 – Creşterea animalelor
  • 015 – Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
  • 016 – Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare
  • 017 – Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii
 • activităţi de prelucrare şi comercializare ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:
  1. când valoarea ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achizitionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
  2. când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri);
 • activităţi legate de export către state terţe sau state membre, şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înființarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
 • ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
 • ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer
  • 051  – Extracţia cărbunelui superior
  • 052 – Extracţia cărbunelui inferior
  • 061 – Extracţia petrolului brut
  • 062 – Extracţia gazelor naturale
  • 0721 – Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu
  • 0892 – Extracţia turbei
  • 091 – Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
  • 099 – Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor
 • ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă in contul terților sau contra cost.

Implementarea Programului, este efectuată de OTIMMC și administratorii de incubator, care au rolul de agenții de implementare.

Se estimează acordarea de alocații financiare nerambursabile pentru un număr de minim 100 IMM-uri, întreprinderi unice, finanțarea a 3 incubatoare noi și a celor existente.

 

CINE POATE DEPUNE PROIECTE?

 • Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC
 • Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC
 • Consorţii (parteneriate) de microîntreprinderi, întreprinderi mici, intreprinderi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor  centrate pe domeniul TIC.

CARE SUNT CONDIȚIILE DE ELIGIBILITATE?

 • Sunt societăți comerciale înregistrate în Romania și se încadreaza în categoria microîntreprinderilor sau IMM la data depunerii cererii de finanțare si la data semnării Contractului de finanțare.
 • Valoarea maximă a ajutorului de minimis care poate fi acordată unui beneficiar nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 de euro pe ultimii 3 ani fiscali.
 • Nu înregistrează obligaţii bugetare nete la data depunerii Cererii de finanţare şi la data semnării Contractului de finanţare.
 • Este direct responsabil de pregătirea şi managementul proiectului şi nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat.
 • Activităţile şi cheltuielile eligibile ale proiectului nu au mai fost finanţate sau nu sunt finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din fonduri nerambursabile comunitare sau din alte surse publice.
 • Nu intră în categoria întreprinderilor aflate în dificultate
 • Nu se află în procedură de insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activităţii sau nu se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale. În cazul parteneriatelor, în situaţia în care unul din membri intră în una din situaţiile mai sus în perioada de evaluare, contractare, implementare sau post implementare, solicitantul va preciza cine preia obligaţiile acestuia.
 • Nu fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă.
 • Fac dovada apartenenţei la un cluster centrat pe domeniul TIC.
 • În cazul consorţiilor de întreprinderi, IMM-urile constitutive trebuie să îndeplinească individual condiţiile de eligibilitate care se referă la solicitant, cu excepţia condiţiei specificate la punctul următor.
 • Sprijinul se acordă pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi autorizate în următoarele domenii, la data depunerii Cererii de finanţare şi la data încheierii contractului de finanţare:
  • C2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
  • C2612 Fabricarea altor componente electronice
  • C2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
  • J6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
  • J6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
  • J6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
  • J6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
  • M7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie
  • M7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
 • În cazul consorţiilor de întreprinderi, sprijinul se acordă pentru liderul de consorţiu, singurul care trebuie să aibă la data depunerii Cererii de finanţare activităţi autorizate în domeniile menţionate în tabelul de mai sus.
 • Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională, pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau pentru săvârşirea altor infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.
 • Reprezentantul legal nu a comis în conduita sa profesională greşeli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractantă le poate justifica.
 • Reprezentantul legal nu este subiectul unui conflict de interese în cazul accesării fondurilor structurale

CÂȚI BANI SE POT PRIMI?

Intensitatea sprijinului diferă, între 20-70%, în funcție de regiunea de implementare a proiectului și de tipul IMM.

 • Valoarea maximă nerambursabilă: 240.000 lei;

Regiunea de implementare a proiectului

Tip IMM

Perioada de acordare a ajutorului

1/07/2014-31/12/2017

1/01/2018-31/12/2020

Regiunile Centru, Sud Muntenia, Nord Est, Sud Est, Nord Vest, Sud Vest Oltenia

Micro şi Mici

70%

70%

Mijlocii

60%

60%

Regiunea Vest şi Jud. Ilfov

Micro şi Mici

55%

55%

Mijlocii 45%

45%

Bucureşti

Micro şi Mici

35%

30%

Mijlocii

25%

20%

CUM SE POT CHELTUI ACEȘTI BANI?

 • Activităţi de investiţii în active corporale şi necorporale
 • Activităţi de cercetare industrială sau dezvoltare experimentală
 • Activităţi de inovare destinate IMM-urilor
 • Activităţi de inovare de proces şi organizaţională
 • Informare şi publicitate, inclusiv activităţi de promovare a rezultatului proiectului (produsului, aplicaţiei sau serviciului creat prin proiect)
 • Servicii de consultanţă/avize/acorduri/autorizaţii
 • Instruire/formare profesională specifică
 • Auditare intermediară/finală a proiectului
 • Management intern de proiect
 • Plata abonamentelor şi cotizaţiilor necesare pentru implementarea proiectului

Atenție!

 • Activităţile eligibile trebuie să fie corelate cu cheltuielile previzionate pentru proiect și să fie strict legate de atingerea obiectivului proiectului care vizează obținerea de produse/servicii TIC inovative.
 • Nu vor fi finanțate proiecte care prevăd exclusiv cheltuieli pentru echipamente destinate fazei de punere în producție.
 • Investiţia trebuie să fie menţinută în regiunea beneficiară pentru minimum 3 ani după finalizarea implementării proiectului. Această prevedere nu interzice înlocuirea utilajelor sau echipamentelor devenite învechite ca urmare a unor schimbări tehnologice rapide, cu condiţia ca activitatea să fie menţinută în regiunea în cauză pentru perioada minimă specificată.
 • Nu sunt permise achiziţii în regim de leasing.
 • Achiziţiile de echipamente second-hand nu sunt eligibile.
 • Închirierea de active corporale nu este eligibilă pentru investiţii iniţiale pentru departamentele de cercetare-dezvoltare.
 • Activele necorporale sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiţii dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
  • Trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unităţii care primeşte ajutorul;
  • Trebuie să fie amortizabile;
  • Trebuie să fie achiziţionate în condiţiile pieţei de la terţi care nu au legături cu cumpărătorul; trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor şi trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum trei ani.

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile se calculează inclusiv cu TVA în cazul în care solicitantul a optat pentru a da o declaraţie pe propria răspundere privind taxa pe valoarea adăugată nerecuperabilă.

Apelul de proiecte va fi deschis în perioada 01 octombrie – 23 decembrie 2015.

Din 27 iunie 2015 se pot depune propuneri de proiecte pentru acțiunea 1.2.1 ,,Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere”, AP 1 ,,Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor”

CINE POATE DEPUNE PROIECTE?
Întreprinderi mici și microîntreprinderi nou înființate inovatoare, cu o vechime de maxim 5 ani în anul depunerii proiectului.

CARE SUNT CONDIȚIILE DE ELIGIBILITATE?
• Întreprinderea solicitantă nu a fost cotată în lista oficială a unei burse de valori și nu a distribuit profit.
• Să fie o întreprindere pentru care cercetarea-dezvoltarea nu constituie obiectul principal de activitate (poate să nu aibă deloc activitate de cercetare-dezvoltare).
• Întreprinderea solicitantă nu s-a format printr-o fuziune.
• Costurile aferente activității de cercetare și dezvoltare reprezintă cel puțin 10 % din costurile totale de funcționare înregistrate cel puțin în cursul unuia dintre cei 3 ani care preced acordarea ajutorului.
• Solicitantul nu a mai primit ajutor pentru întreprindere nou-înființată.
• Solicitantul nu are obligații de plată scadente către instituțiile publice, și-a îndeplinit la timp obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și a altor contribuții către bugetul de stat, bugetele speciale și bugetele locale.
• Întreprinderea solicitantă nu trebuie să se afle în stare de faliment sau lichidare, nu este administrată de către un judecător sindic sau activitățile sale comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii.
• Datele referitoare la solicitant să fie înregistrate și actualizate în Registrul Potențialilor Contractori.
• Solicitantul deține un brevet/ cerere de brevet/ teză de doctorat (a directorului de proiect, angajat la întreprinderea nou creată aplicantă)/ drept de utilizare a unui rezultat de cercetare obținut dintr-un contract de cercetare finanțat din surse publice sau private.
• Solicitantul trebuie să dispună de un spațiu în care să-și desfășoare activitatea pentru implementarea proiectului.

CÂȚI BANI SE POT PRIMI?
Finanțare 100% pentru costurile eligibile, maxim 4.500.000 lei (echivalent a 1 milion euro) pentru regiunea București-Ilfov şi maxim 6.750.000 lei (echivalent a 1,5 milioane euro) pentru celelalte regiuni ale României.

CE ACTIVITĂȚI SUNT ELIGIBILE?
• activitățile de cercetare industrială
• activitățile de dezvoltare experimentală
• activitățile de inovare
• activităţi pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării-dezvoltării

ATENȚIE! Activităţile de dezvoltare experimentală și activităţile pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării sunt obligatorii.

CUM POT CHELTUI ACEȘTI BANI?
• Cheltuieli de personal (cercetători, tehnicieni și personal auxiliar în măsura în care aceștia sunt angajați în proiectul de cercetare)..
– Cheltuieli salariale
– Cheltuieli de deplasare în scopul realizării proiectului
• Cheltuieli cu echipamente și instrumente (active corporale și obiecte de inventar).
– Echipamente IT și pentru comunicații
– Echipemente și instrumente pentru cercetare
• Cheltuieli pentru achiziția de servicii de cercetare.
• Cheltuieli de amortizare și cheltuieli de închiriere pentru clădiri și spații.
• Cheltuieli pentru închirierea de teren.
• Cheltuieli pentru achiziția de substanțe, materiale, consumabile și alte produse similare necesare desfașurării activităților de cercetare industrială / dezvoltare experimentală.
• Cheltuieli pentru obținerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale.
• Cheltuieli pentru servicii de consultanţă și asistență tehnică în domeniul inovării pentru achiziția, protecția și valorificarea activelor necorporale achiziționate/obținute în proiect, utilizarea standardelor și a reglementărilor care le conțin.
• Cheltuieli pentru serviciile de sprijinire a inovării.
• Cheltuieli pentru personalul cu înaltă calificare detașat/ angajat pe durata proiectului
– Cheltuieli salariale
– Cheltuieli de deplasare în scopul realizării proiectului
– Indemnizaţie de deplasare pentru personalul detaşat/angajat
• Cheltuieli pentru introducerea în productie a rezultatelor cercetării (max 50% din valoarea eligibilă a proiectului).
• Cheltuieli pentru achiziția de utilaje, instalații și echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv.
• Cheltuieli de personal pentru activități de introducere în producție a rezultatelor cercetării.
• Cheltuiala cu Taxa pe Valoarea Adaugată nedeductiblă, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului.

CRITERIILE DE EVALUARE:

Criteriu/subcriterii Scor obținut
1.Relevanța proiectului 40 (max)
1.1 Caracterul inovator al proiectului și contribuția acestuia la dezvoltarea sectorului economic la care se adresează rezultatul proiectului pornind de la utilizarea rezultatelor de cercetare 8
1.2 Contribuția proiectului la creșterea competitivității întreprinderii 8
1.3 Creșterea nivelului tehnologic al întreprinderii 8
1.4 Dezvoltarea aptitudinilor întreprinderii pentru a utiliza rezultate CD și capacitatea de a coopera cu alte organizații de cercetare, alte întreprinderi/instituții din același sector sau alte sectoare/domeniu CD 8
1.5 Posibilitatea creării de noi locuri de muncă în cadrul întreprinderii. 8
2. Calitatea şi maturitatea proiectului 30 (max)
2.1. Impactul finanţării nerambursabile asupra competitivităţii întreprinderii 6
2.2 Corelarea între activităţile propuse, resursele necesare şi scopul proiectului 6
2.3 Metodologia de implementare a proiectului si riscurile asumate 6
2.4 Coerenţa şi maturitatea proiectului 6
2.5 Capacitatea de implementare a proiectului 6
3. Sustenabilitatea proiectului şi capacitatea solicitantului de operare 30 (max)
3.1 Sustenabilitate financiară 6
3.2 Calitatea planului de afaceri 6
3.3 Analiza pieţei susţine cererea pentru produsele, tehnologiile, serviciile rezultate prin implementarea proiectului şi estimarea financiară a veniturilor şi cheltuielilor a fost realizată în concordanţă cu aceasta 6
3.4 Capacitatea întreprinderii de a opera rezultatele proiectului 6
3.5 Contribuția la promovarea dezvoltării durabile și a egalității de șanse 6
BONUS Dacă propunerea de proiect se adresează, prin rezultatele obținute, unuia dintre sectoarele de competitivitate cu potențial de creștere definte de Stategia de Competitivitate (Turism şi ecoturism,Textile şi pielărie, Lemn şi mobilă, Industrii creative, Industria auto şi componente, Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor, Procesarea alimentelor şi a băuturilor, Sănătate şi produse farmaceutice, Energie şi management de mediu, Bioeconomie, biofarmaceutică şi biotehnologii) – se acordă un bonus de 5 puncte.  
TOTAL (CRITERIUL1+CRITERIUL2+CRITERIUL3)+BONUS:  

Criterii eliminatorii
Atenție! Dacă răspunsul este NU în urma evaluării, proiectul se respinge fără a mai fi evaluată îndeplinirea celorlalte criterii.

Criterii eliminatorii DA NU
1.Proiectul se încadrează în unul dintre domeniile de specializare inteligenta sau sănătate, definite în anexa 3 a ghidului solicitantului    
2. Proiectul necesită finanțare nerambursabilă    

Domenii și subdomenii eligibile aici.

Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiect este 12 august 2015, ora 16:00.

 

Începând din 27 iunie 2015 se pot depune propuneri de proiecte pentru apelul ,,Investiții pentru departamentele de CD ale întreprinderilor”, AP 1 ,,Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor”

CINE POATE DEPUNE PROIECTE?
• Societăți comerciale (întreprinderi mari, mijlocii sau mici), care au activitatea de cercetare-dezvoltare menționată în statut și sunt înregistrate în Romania sau într-un stat membru UE.
• Regiile autonome care au activitatea de cercetare-dezvoltare menționată în statut, înregistrate în România sau într-un stat membru UE.

CÂȚI BANI SE POT PRIMI?
Minim 4.500.000 lei/proiect și maxim 22.500.000 lei/proiect în Municipiul Bucuresti. Valoarea maximă pentru regiunea Vest și judetul Ilfov este de 67.500.000/proiect, iar pentru celelalte regiuni ale României este 90.000.000 lei/proiect.

CUM SE POT CHELTUI ACEȘTI BANI?
• achiziționarea de teren;
• construcţie/modernizare/extindere/consolidare/modificare/schimbare destinație clădiri destinate unor institute/centre/laboratoare Cercetare-Dezvoltare;
• achiziţionarea de active corporale pentru CD: clădiri şi/sau suprafețe în cadrul clădirilor, instalații, utilaje, echipamente pentru cercetare etc;
• achiziționarea de active necorporale pentru CD.
Atentie! Nu vor fi finanţate proiecte care prevăd exclusiv activităţi de construcţie/ modernizare/ modificare/ extindere/ consolidare/ schimbare destinație clădiri. Se urmăreşte dotarea departamentelor CD ale întreprinderilor cu aparatură, instrumente, echipamente pentru cercetare care să funcţioneze într-un mediu adecvat.

Criteriile de evaluare:

Criteriu/subcriterii Scor obținut
1.Relevanța și impactul socio-economic al proiectului 40 (max)
1.1 Contribuția proiectului la creșterea performanței în cercetare, a cooperării internaționale și la dezvoltarea aptitudinilor întreprinderii de utilizare a rezultatelor de CD 8
1.2 Măsura în care investiția propusă va contribui la obținerea de rezultate direct aplicabile pe piată și va conduce la creșterea competitivității întreprinderii 8
1.3 Gradul de noutate/unicitate a aparaturii și/sau a echipamentelor propuse prin proiect în context național comparativ cu contextul internațional 8
1.4 Relevanţa sectorului economic în care se vor înscrie rezultatele CD anticipate pentru strategia de competitivitate/ strategii sectoriale / strategii regionale 8
1.5 Număr de noi locuri de munăa respectiv posturi create și ocupate în CD în cadrul întreprinderii ca urmare a implementării proiectului. 8
2. Calitatea şi maturitatea proiectului 30 (max)
2.1. Corelarea între activităţile propuse, resursele necesare şi rezultatele proiectului, calitatea propunerii 6
2.2 Gradul de pregătire/maturitate a proiectului 6
2.3 Structura și justificarea bugetului propus 6
2.4 Metodologia de implementare a proiectului 6
2.5 Capacitatea de implementare/mangement a proiectului 6
3. Sustenabilitate proiectului și capacitatea de operare a solicitantului 30 (max)
3.1 Fluxul financiar net de numerar generat de afacere în varianta implementării proiectului, cumulat pentru următorii 3/5 ani dupa perioada de implementare, este pozitiv 6
3.2 Capacitatea de a asigura menţinerea, întreţinerea şi funcţionarea investiţiei după încheierea proiectului şi încetarea finanţării nerambursabil 6
3.3 Existenţa unui colectiv cu experienţă în cadrul departamentului CD sprijinit și capacitatea de a menține sau dezvolta activități de CD după finalizarea proiectului 6
3.4 Analiza pieţei susţine cererea pentru produsele/ procesele/ serviciile rezultate în urma implementării proiectului 6
3.5 Contribuția la promovarea dezvoltării durabile și a egalității de șanse 6
TOTAL GENERAL (prag de calitate 60 de puncte, ponderat)  

Criterii eliminatorii

Atenție! Dacă răspunsul este NU la oricare dintre criteriile eliminatorii în urma evaluării, proiectul se respinge fără a mai fi evaluată îndeplinirea celorlalte criterii.

Criterii eliminatorii DA NU
1.Proiectul se încadrează în unul dintre domeniile de specializare inteligenta sau sănătate, definite în anexa 3 a ghidului solicitantului    
2. Proiectul necesită finanțare nerambursabilă (RRF/C <9%)    

 Domenii și subdomenii eligibile aici.


Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiect este 12 august 2015, ora 16:00