TERMEN LANSARE ESTIMATIV: 25 AUGUST 2020

 

CATI BANI SE POT PRIMI?

 

valoare finantarii nerambursabile este de  maxim 150.000 euro/proiect, dar nu mai mult de 15% din Cifra de Afaceri la 2019

Valoarea sprijinului din fonduri externe nerambursabile pentru capital de lucru se stabilește astfel:

 1. a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, cuprinsă între 5.000 – 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;
 2. b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, cuprinsă între 13.501 – 1.000.000 euro valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.

(2) Valoarea granturilor pentru capital de lucru nu include coparticiparea beneficiarilor la constituirea capitalului de lucru, în procent de minim 15% din valoarea grantului solicitat.

BUGET TOTAL DISPONIBIL MASURA: 350 milioane euro

 

CINE POATE DEPUNE PROIECTE?

IMM-urile care:

 1. au obținut certificat de situații de urgență în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare;
 2. au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (din activitatea de exploatare), în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse;
 3. dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de minim 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;

!!! 𝐏𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐚 𝐯𝐞𝐧𝐢 î𝐧 𝐬𝐩𝐫𝐢𝐣𝐢𝐧𝐮𝐥 𝐈𝐌𝐌-𝐮𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐚𝐭𝐞 𝐬ă 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐞𝐳𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐭𝐮𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧ț𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐞 𝐮𝐫𝐦𝐞𝐚𝐳ă 𝐬ă 𝐟𝐢𝐞 𝐥𝐚𝐧𝐬𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐌𝐄𝐄𝐌𝐀, 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚ț𝐢𝐚 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐨𝐛ț𝐢𝐧𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐂𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐒𝐢𝐭𝐮𝐚ț𝐢𝐢 𝐝𝐞 𝐔𝐫𝐠𝐞𝐧ță 𝐯𝐚 𝐟𝐢 𝐝𝐢𝐧 𝐧𝐨𝐮 𝐟𝐮𝐧𝐜ț𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥ă. Aplicaţia va fi redeschisă după asigurarea cadrului legal necesar funcţionării acesteia.

 

CUM SE POT CHELTUI ACESTI BANI?

 

 1. cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiarii prevăzuți de prezenta ordonanță de urgență;
 2. datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;
 3.  cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;
 4. cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte;
 5. cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului COVID-19;
 6. cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente;
 7. cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente necesare activității curente în mod direct și să fie necesare reluării activității curente a beneficiarului finanțării.

 

!!! Cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate la finanțare în ordinea depunerii cu respectarea criteriilor de eligibilitate care vor fi stabilite în ghidul solicitantului.

!!! Granturile pentru investiții prevăzute la alin.(1) nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor stabilită în procent de minim 15% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunile mai puțin dezvoltate și 30% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunea București-Ilfov.

 

 

 

 

 

CINE POATE SĂ OBȚINĂ FINANȚARE?

Persoanele juridice cu forma de organizare SRL-D (Societate cu răspundere limitată – Debutant), care nu au mai beneficiat în trecut de acest program.

CARE SUNT CONDIȚIILE DE ELIGIBILITATE?

 • Microîntreprinderea este înfiinţată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 întreprinzători debutanţi asociaţi;
 • Are în obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate CAEN
 • Nu are datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale
 • Nu este în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
 • Nu a mai beneficiat în trecut de acest Program
 • Nu a depăşit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.

CÂȚI BANI SE POT PRIMI?

Maxim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 45.245 lei/beneficiar.
Minim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile precum și TVA-ul trebuie să reprezinte contribuția proprie a beneficiarului (sau credit bancar).

Atenție!

Modalitatea de acordare a banilor este următoarea: În termen de 60 de zile lucrătoare de la semnarea acordului de finanțare, beneficiarii trebuie să efectueze cheltuielile integral din banii proprii, iar apoi să solicite decontarea celor 50% fară TVA.


CUM SE POT CHELTUI ACEȘTI BANI?

Minimum 40% trebuie investiţi în:

 • active corporale: terenuri, construcţii, mobilier, echipamente tehnologice, mașini, utilaje, instalații de lucru, mijloace de transport marfa (doar în directă legătură cu activităţile codului CAEN cu care se accesează programul)
 • active necorporale: brevete, licenţe, francize, realizare site (maxim 10.000 lei).

Maximum 60% cheltuieli operaţionale:

 • materii prime, mărfuri, materiale consumabile, salarii (inclusiv asigurari sociale), chirii, utilităţi, publicitate, consultanţă realizare plan de afacere (singura cheltuială eligibilă ce poate fi efectuată înaintea obţinerii finanţării).

ATENȚIE!

Toate activele achiziționate trebuie să fie noi. Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing şi pentru activele second-hand.

Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziţionate, nu sunt eligibile.

 

NU se pot cheltui acești bani pentru:

 • Intermedieri financiare şi asigurări
 • Tranzacţii imobiliare
 • Activități de jocuri de noroc și pariuri
 • Producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope
 • Producţie sau comercializare de produse energetice, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecție, precum şi:
 1. activităţi de pescuit şi acvacultură;
 2. activităţi legate de producţia primară a produselor agricole, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000;
 3. activităţi de prelucrare şi comercializare a produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene;
 4. activităţi legate de export, şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de infiintarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
 5. ajutoarele condiționate de utilizarea preferențială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
 6. ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer;
 7. ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terților sau contra cost.

 

CRITERII DE EVALUARE A PLANULUI DE AFACERI

Nr. crt. Criterii  
Domeniul de activitate al “S.R.L. – D.”

A

1

Programare IT,  Producţie

30

2

Turism

20

3

Servicii

15

4

Comert şi alte activităţi

10

Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă permanente în cadrul microîntreprinderii “S.R.L. – D.”

B

5

Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create este mai mare sau egal cu 4

20

6

Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create este mai mare sau egal cu 3

15

7

Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create este mai mare sau egal cu 2

10

Ponderea investiţiilor în cheltuielile aferente Planului de afaceri

C

8

Ponderea investiţiilor peste 60%

20

9

Ponderea investiţiilor peste 40%

15

Tipul cheltuielilor aferente  Planului de afaceri

D

10

Echipamente tehnologice ȋn pondere de peste 60% din valoarea planului de afaceri

10

11

Echipamente tehnologice ȋn pondere  de peste 40% din valoarea planului de afaceri

5

Asociatul /administratorul a urmat un curs de antreprenoriat

E

12

Asociatul /administratorul a urmat/urmează un curs de antreprenoriat

10

13

Asociatul /administratorul nu a urmat/nu urmează un curs de antreprenoriat

5

Asociatul/administratorul SRL-D este somer  sau absolvent din anul precedent la data inscrierii la Registrul Comertului

F

14

Asociatul/administratorul SRL-D a avut calitatea de şomer sau absolvent în anul precedent şi/sau anul curent înregistrării SRLD la Registrul Comerţului

10

15

Asociatul/administratorul SRL-D NU a avut calitatea de şomer sau absolvent în anul precedent şi/sau anul curent înregistrării SRLD la Registrul Comerţului

5

Total puncte obţinute  

Punctajul minim care se poate obţine este de 50 puncte.
Punctajul minim pentru accesarea programului este de 60 puncte.
La punctaje egale va prevala:
– numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul Programului,
– achizitia de echipamente tehnologice,
– activitatea pe care accesează programul,
– curs de antreprenoriat,
– asociatul/administratorul SRL-D este şomer sau absolvent din anul precedent la data înscrierii la Registrul Comerțului
– data și ora înscrierii în program.

 

Lista  completă a codurilor CAEN neeligibile o găsiți aici . Obiectele de activitate care nu se regasesc în această listă, sunt eligibile. 

 

CINE POATE SĂ OBȚINĂ FINANȚARE?

 • Fermieri sau membrii unei gospodării agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi non-agricole pentru prima dată în spaţiul rural (minim PFA)
 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici din spaţiul rural, care îşi propun activităţi non-agricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii cererii de finanțare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii cererii de finanțare (start-ups)

ATENȚIE! Micro-întreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start-ups) trebuie să fie înregistrate şi să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural (atât sediul social, cât şi punctul/punctele de lucru trebuie să fie amplasate în mediul rural). Numai punctele de lucru aferente activităților agricole pot fi amplasate și în mediul urban.

ATENȚIE! Este eligibil pentru finanțare solicitantul care propune realizarea de activități aferente unui cod CAEN DOAR DACĂ până la momentul depunerii Cererii de Finanțare nu a desfășurat activitatea aferentă codului CAEN  propus prin proiect.

ATENȚIE! Nu sunt eligibili solicitanţii care deţin părţi sociale în alte societăţi care îşi desfăşoară activitatea în baza aceluiaşi cod CAEN (principal/secundar autorizat la ONRC) ca și cel propus prin Planul de afaceri.

ATENȚIE! În cadrul SM 6.2, solicitantul trebuie să aibă capital 100% privat.

 

CARE SUNT CONDIȚIILE DE ELIGIBILITATE?

 • Să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural iar activitatea propusa prin proiect va fi desfășurată în spațiul rural. (Prin excepție sunt eligibile entităţile care desfăşoară activităţi agricole în mediu urban și inițiază o activitate neagricolă în spațiul rural,  punctul/punctele de lucru aferente activităţii agricole putând fi menținute în mediul urban.)
 • Să prezinte un Plan de Afaceri pentru desfășurarea activităţilor non-agricole
 • Obiectivul trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati sprijinite prin această sub-măsură.
 • Implementarea planului de afaceri începe în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a finanțării
 • Solicitantul demonstrează, înaintea celei de-a doua tranșe de plată, desfășurarea de activități comerciale prin producție comercializată sau activități prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată.
 • Exploataţia să fie înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în Registrul agricol și/ sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA
 • Solicitantul să nu depășească plafonul de ajutor de minimis de 200.000 euro/beneficiar/3 ani fiscali

ATENȚIE! Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achizitia de utilaje/echipamente cu montaj, se va prezenta: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune, dreptul de superficie;

Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini și/sau utilaje fără montaj sau al caror montaj nu necesită lucrări de construcții si/sau lucrări de interventii asupra instalatiilor existente se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă cel puţin egală cu perioada de derulare a proiectului: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de folosinţă cu titlu gratuit, împrumutul de folosință (comodat), dreptul de închiriere/locațiune.

Atenție!!! NU sunt eligibile activităţile complementare activităţilor desfăşurate de solicitant.

CÂȚI BANI SE POT PRIMI?

 • 70,000 Euro/proiect – Activități productive, servicii medicale, sanitar—veterinare, servicii agroturistice.
 • 50,000 Euro/proiect – Alte activități

Și se vor acorda în două tranșe astfel:

 • 70% la semnarea deciziei de finanțare;
 • 30% se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la încheierea contractului de finanțare

CUM SE POT CHELTUI ACEȘTI BANI?

Acești bani se pot cheltui pentru toate activitățile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din Planul de afaceri. Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru şi capitalizarea întreprinderii și activitățile relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

IMPORTANT! Achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite este permisă (maximum 10% din valoarea sprijinului acordat) cu condiția ca terenul achizitionat să fie utilizat pentru desfășurarea activităților propuse prin proiect.

NU sunt eligibile următoarele operațiuni:

 • Prestarea de servicii agricole, achiziționarea de utilaje și echipamente agricole;
 • Procesarea și comercializarea produselor prevazute în Anexa I din Tratat;
 • Cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
 • Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
 • Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;
 • Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
 • Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:
 1. dobânzi debitoare;
 2. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;
 3. în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.
 4. Cheltuieli care fac obiectul finanțării altor programe europene/naționale, conform Cap. 14 și 15‐ PNDR.
 • Cheltuieli specifice de înființare și funcționare a întreprinderilor (obținerea avizelor de funcționare, taxe de autorizare, salarii angajați, costuri administrative, etc)

Tipurile de operațiuni și cheltuieli eligibile vor fi în conformitate cu lista codurilor CAEN eligibile pentru finanțare în cadrul acestei sub-măsuri.

 

 CRITERII DE SELECȚIE

Nr. crt. Principii şi criterii de selecție Punctaj
1. Principiul diversificării activității agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei agricole către activități neagricole 15p
1.1. Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere existentă, care a desfășurat în principal activitate în domeniul agricol și intenționează să-și diversifice activitatea în sectorul non-agricol. Activitatea agricolă trebuie să fie realizată pe perioada a cel puțin 12 luni de la data înființării și până la data depunerii cererii de finanțare. 15p
1.2. Proiecte care sunt inițiate de un fermier/membru al gospodariei agricole care a activat în agricultură minimum 12 luni până la data depunerii cererii de finanțare (fapt verificat în baza de date APIA/Registrul ANSVSA/Registrul Agricol). 10p
2. Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere (textile și pielărie, Industrii creative și culturale – inclusiv meșteșuguri, activităţi de servicii în tehnologia informației, agroturism, servicii pentru populația din spațiul rural) 40 p
2.1. Proiecte ce vizează activități de producție din sectoarele cu potențial de creștere.

Proiectul vizează activități conform codului CAEN aferent activității de producție scorate.

40 p
2.2. Proiecte ce vizează servicii din sectoarele cu potențial de creștere.

Proiectul vizează prestarea de servicii conform codului CAEN aferent serviciului scorat.

35 p
3. Principiul stimulării activităților turistice în sensul prioritizării activităților agroturistice desfășurate în zonele cu potențial turistic ridicat/ destinații ecoturistice/ zonele cu arii naturale protejate. Max. 20 p
3.1. Proiecte ce vizează investiţii în agroturism (pensiuni agroturistice și/sau servicii de agrement) în zonele cu potențial turistic ridicat;

Vor fi punctate  proiectele care se dezvoltă în zone cu potenţial turistic ridicat, dar insuficient dezvoltate din punct de vedere turistic, în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII – a – zone cu resurse turistice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a metodologiei de acordare a punctajului total aferent potențialului de dezvoltare turistică (evaluare finală).

Punctajul acordat acestui criteriu se calculează în funcție de amplasamentul investiţiei (comuna), în localități cu concentrare foarte mare de resurse și în localități cu concentrare mare de resurse.

–    în cazul UAT-urilor cu concentrare mare de resurse turistice (cmrt) punctajul va fi de max. 5 puncte.

Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul aferent aplicându-se următoarea formulă de calcul:

Cmrt*5/ Punctaj max. cmrt = punctaj final (cu două zecimale).

Notă: Punctajul maxim al cmrt conform Listei comunelor cu potențial turistic este de 45 de puncte.

 

– în cazul UAT-urilor cu concentrare foarte mare de resurse turistice (cfmrt) punctajul va fi de max. 10 puncte.

Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul aferent aplicându-se următoarea formulă de calcul:

Cfmrt*10/Punctaj max. cfmrt = punctaj final (cu două zecimale).

Notă: Punctajul maxim al cfmrt conform Listei comunelor cu potențial turistic este de 56,40 de puncte.

 

Lista comunelor cu potențial turistic este întocmită în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secţiunea a VIII a- zone cu resurse turistice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a metodologiei de acordare a punctajului total aferent potențialului de dezvoltare turistică (evaluare finala) http://www.mdrt.ro/studii-de-fundamentare-privind-patn-sectiunea-a-vi-a-zone-cu-resurse-turistice

Max. 10 p

 

3.2. Proiecte care includ activități turistice de agrement ce vor fi desfășurate în zonele cu destinații ecoturistice. 5 p
3.3. Proiecte care includ activități turistice de agrement ce vor fi desfășurate în zone cu arii naturale protejate. 5 p
4. Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care va fi stabilit în funcție de producția comercializată sau activitățile prestate, în procent de peste 30% din valoarea primei tranșe de plată. Max 25 p
4.1. Proiecte care prevăd în planul de afaceri producție comercializată sau activități prestate într-un procent de peste 40% din valoarea primei tranșe de plată.  Verificarea se realizează în baza prognozelor din Planul de afaceri. 25 p
4.2 Proiecte care prevăd în planul de afaceri producție comercializată sau activități prestate într-un procent de peste 35% din valoarea primei tranșe de plată.  Verificarea se realizează în baza prognozelor din Planul de afaceri 10 p
TOTAL 100 p

Pentru această sub-măsură pragul minim este de 15 puncte şi reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare.

CINE POATE SĂ OBȚINĂ FINANȚARE?

 • Microîntreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou‐înfiinţate (start‐ups) din spaţiul rural;
 • Fermierii sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro‐întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate. 

ATENTIE! Microîntreprinderile şi intreprinderile mici, atât cele existente, cât şi cele nou înfiinţate (startups) trebuie să fie înregistrate şi săşi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural (atât sediul social, cât şi punctul de lucru trebuie să fie amplasate în mediul rural);

ATENȚIE! În cadrul SM 6.4, solicitantul trebuie să aibă capital 100% privat.

CÂȚI BANI SE POT PRIMI?

 • maximum 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali (100.000 euro în cazul transporturilor):
 • Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%, dar se poate majora până la 90% în următoarele cazuri:
  • pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar‐veterinare şi agro‐turism;
  • pentru fermierii care isi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activităţi neagricole.

CARE SUNT CONDIȚIILE DE ELIGIBILITATE?

 • să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin această submăsură;
 • să iși desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în spațiul rural;
 • să demonstreze capacitatea de a asigura co‐finanțarea investiției;
 • viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei documentații tehnico‐economice;
 • întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate.
 • Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului.

ATENȚIE! Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achiziția de utilaje/echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, după caz: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune, dreptul de superficie.

Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de masini și/sau utilaje fără montaj sau al caror montaj nu necesită lucrări de construcții și/sau lucrări de intervenții asupra instalațiilor existente (electricitate, apa, canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă de cel putin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare care să certifice, după caz: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de folosinţă cu titlu gratuit, împrumutul de folosință (comodat), dreptul de închiriere/locațiune.

 

CUM SE POT CHELTUI ACEȘTI BANI?

 • Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole:
  • fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton;
  • fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
  • activități de prelucrare a produselor lemnoase;
  • Industrie metalurgică, fabricare de construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente;
  • fabricare produse electrice, electronice;
 • Investiții pentru activități meșteșugărești (activități de artizanat și alte activități tradiționale non‐agricole – olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc);
 • Investiții legate de furnizarea de servicii:
  • servicii medicale, sociale, sanitar‐veterinare;
  • servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice;
  • servicii de consultanță, contabilitate, audit;
  • activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice ;
  • servicii tehnice, administrative, etc.
 • Investiții pentru infrastructură în unitățile de primire turistică tip agro‐turistice, proiecte de activități de agrement.
 • Investiții pentru producția de combustibil din biomasă (ex: fabricare de peleți și brichete) în vederea comercializării.

Costuri eligibile specifice:

 • construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor;
 • achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii şi echipamente noi;
 • investiții intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

ATENTIE! Cheltuielile legate de achiziția în leasing a activelor, altele decât terenurile și clădirile, pot fi considerate eligibile doar în cazul în care leasingul ia forma unui leasing financiar și prevede obligația beneficiarului de a cumpăra bunurile respective la expirarea contractului de leasing.

Tipuri de operațiuni/activități și  CHELTUIELI NEELIGIBILE:

 • Prestarea de servicii agricole, achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente acestei activități;
 • Procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa I din Tratat;
 • Producția de electricitate din biomasa ca și activitate economică.
 • cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
 • cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
 • cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;
 • cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
 • cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:
 1. dobânzi debitoare;
 2. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite;
 3. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;
 4. în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.
 5. Cheltuieli care fac obiectul finanțării altor programe europene/naționale, conform Cap. 14 și 15‐ PNDR.
 • Cheltuieli specifice de înființare și funcționare a întreprinderilor (obținerea avizelor de funcționare, taxe de autorizare, salarii angajați, costuri administrative, etc)

 

CRITERII DE SELECȚIE

Nr. crt.

Principii şi criterii de selecție

Punctaj

1.

Principiul diversificării activității agricole a fermelor existente către activități neagricole.

10 p

1.1. Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere existentă, care a desfășurat în principal activitate în domeniul agricol și intenționează să-și diversifice activitatea în sectorul non-agricol. Activitatea agricolă trebuie să fie realizată pe perioada continua de cel puțin 12 luni inainte de depunerea cererii de finanțare.

10 p

2.

Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere (textile și pielărie, industrii creative și culturale – inclusiv meșteșuguri, activităţi de servicii în tehnologia informației, agroturism)

Max 25 p

2.1.Proiecte ce vizează activități de producție din sectoarele cu potențial de creștere.

Proiectul vizează activități conform codului CAEN aferent activității de producție scorate.

25 p

2.2. Proiecte ce vizează servicii din sectoarele cu potențial de creștere.

Proiectul vizează prestarea de servicii conform codului CAEN aferent serviciului scorat.

20 p

3.

Principiul stimulării activităților turistice în sensul prioritizării activităților agroturistice desfășurate în zonele cu potențial turistic ridicat/ destinații ecoturistice/ zonele cu arii naturale protejate.

Max. 20 p

3.1. Proiecte ce vizează investiţii în agroturism (pensiuni agroturistice și/sau servicii de agrement) în zonele cu potențial turistic ridicat;

– în cazul UAT-urilor cu Concentrare mare de resurse turistice (Cmrt) punctajul va fi de max. 5 puncte.

– în cazul UAT-urilor cu Concentrare foarte mare de resurse turistice (Cfmrt) punctajul va fi de max. 10 puncte.

Max. 10 p

 

3.2. Proiecte care includ activități turistice de agrement ce vor fi desfășurate în zonele cu destinații ecoturistice.

5 p

3.3. Proiecte care includ activități turistice de agrement ce vor fi desfășurate în zone cu arii naturale protejate.

5 p

4.

Principiul derulării activităților anterioare ca activitate generală de management a firmei, pentru o mai bună gestionare a activității economice;

Max 30 p

4.1. Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 3 ani și cu profit operațional în ultimii 2 ani – (pentru a se evidenția buna gestionare a activității economice)

30 p

4.2. Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 2 ani și cu profit operațional în ultimul an – (pentru a se evidenția buna gestionare a activității economice)

20 p

5.

Principiul localizării întregii activităţi a solicitantului în spaţiul rural.

15 p

TOTAL

100   

 

CINE POATE SĂ OBȚINĂ FINANȚARE?

Firmele solicitante trebuie să îndeplinească mai multe condiţii, cele mai importante fiind:
– Sunt IMM-uri.
– Au vechime minim 2 exerciții financiare la data deschiderii înscrierilor.
– Au sediul și își desfășoară activitatea în mediul rural.
– Accesează programul pe unul din codurile CAEN eligibile.
– Nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale.
– Nu au depășit plafonul de minimis de 200.000 euro pe durata a 3 exerciții financiare.

CÂȚI BANI SE POT LUA?

125.000 de lei este suma primită maximum în cadrul programului. Aceasta reprezintă o contribuţie de maximum 90% din valoarea proiectului.
10% trebuie suportaţi din surse proprii de către întreprinzător.

CUM SE POT CHELTUI ACEȘTI BANI?

Următoarele categorii de cheltuieli sunt eligibile:
– Echipamente tehnologice
– Aparate şi instalaţii de măsură
– Mijloace de transport (autoutilitare din categorie N1, N2, N3) în strictă legătură cu activitatea pe care s-a accesat programul
– Licenţe, brevete, francize, software
– Achiziţionarea de echipamente IT (inclusiv licenţe necesare desfăşurării activităii şi sisteme audio-video)
– Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii, producţie şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate)
– Mobilier, aparatură birotică, sistem de protecţie a valorilor umane şi materiale
– Realizarea unui site de prezentare (inclusiv costul domeniului şi achiziţionarea softului pentru comerţul online), în limita maximă a 10.000 lei.
– Instalaţii specifice în scopul obţinerii unei economii de energie
– Promovarea online a activităţilor, elaborarea şi producţie de materiale de promovare (maximum 15% din totalul cheltuielilor)
– Consultanţă pentru intocmirea documentaţiei (4% din valoarea eligibilă la decont a proiectului)

ATENȚIE!!! Banii se cheltuiesc într-o singură tranşă, în maximum 45 de zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanţare.

Beneficiarul trebuie să facă toate cheltuielile integral din banii proprii, urmând ca apoi să i se certifice plata de 90% din valoarea lor fără TVA. De asemenea, la momentul semnării contractului de finanțare trebuie să facă dovada că are în posesie cei minim 10% contribuție proprie.

NU se acordă finanțare pentru:

 • Intermedieri financiare şi asigurări
 • Tranzacţii imobiliare
 • Activităţi juridice
 • Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
 • Producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope
 • Producţie sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protectie, precum şi:
 1. activităţi de pescuit şi acvacultură;
 2. activităţi legate de producţia primară a produselor agricole, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000;
 3. activităţi de prelucrare si comercializare ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene;
 4. activităţi legate de export şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de infiintarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
 5. ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
 6. ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer;
 7. ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terţilor sau contra cost.
GRILĂ EVALUARE PLAN AFACERI

Programul naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural

Punctaj

Activitatea pe care acceseaza

20

Productie(industrie prelucratoare), programare IT

20

Cercetare-dezvoltare, Invatamant, sanatate

15

Turism si facilitati de cazare, activitati profesionale si de servicii

10

Constructii, Comert

5

Resurse umane, activitate curentă

10

Societatea are cel putin 1 angajat la momentul deschiderii aplicaţiei electronice

5

Societatea NU are angajaţi la momentul deschiderii aplicaţiei electronice

0

Societatea/Asociatul/Actionarul NU a mai beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă in cadrul programelor nationale pentru sprijinirea IMM-urilor

5

Societatea/Asociatul/Actionarul A mai beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă in cadrul programelor nationale pentru sprijinirea IMM-urilor

0

Număr de locuri de muncă create la momentul decontului

25

locuri de muncă create ≥ 3

15

locuri de muncă create ≥ 2

10

locuri de muncă create = 1

5

Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus creat pentru 1 absolvent începând cu anul 2014/ şomer

5

Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de muncă din cele de mai sus create pentru 2 absolventi începând cu anul 2014/ şomeri

10

Valoarea aportului propriu

25

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 25% din valoarea eligibilă a proiectului

25

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 20% din valoarea eligibilă a proiectului

20

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din valoarea eligibilă a proiectului

15

Ponderea investitiilor

15

Ponderea investitiilor in echipamentele prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul) din HG 2139/2004 reprezinta mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri

15

Ponderea investitiilor in echipamentele prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul) din HG 2139/2004 reprezinta mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri

10

Ponderea investitiilor in echipamentele  prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul) din HG 2139/2004 reprezinta mai puţin de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri

0

Asociatul/Actionarul nu a mai avut/nu are calitatea de asociat/actionar/administrator in alta societate înfiinţată în baza legislaţiei menţionate la pct. 3.2 (1) lit. a) şi b) din procedura programului

5

Asociatul/Actionarul NU a mai avut/NU are calitatea de asociat/actionar/administrator in alta societate înfiinţată în baza legislaţiei menţionate la pct. 3.2 (1) lit. a) şi b) din procedura programului

5

Asociatul/Actionarul A mai avut/ ARE calitatea de asociat/actionar/administrator in alta societate înfiinţată în baza legislaţiei menţionate la pct. 3.2 (1) lit. a) şi b) din procedura programului

0

TOTAL

100

Punctajul minim pentru aprobare este de 50 puncte.Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 puncte.

La punctaje egale va prevala:
– numărul de locuri de muncă nou create
– numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create din rândul absolvenţilor începând cu anul 2014/şomerilor
– activitatea pe care accesează programul;
– valoarea procentului aferent aportului propriu;
– valoarea procentului aferent ponderii investiţiei în mijloace fixe prevăzute la pct.2.1 şi 2.2 (inclusiv echipamente IT-tehnică de calcul) din HG 2139/2004;
– asociatul/actionarul nu a mai avut/nu are calitatea de asociat/actionar în altă societate înfiinţată în baza legislaţiei menţionate la pct. 3.2 (1) lit. a) şi b);
– data şi ora înscrierii în program.

 

 

CINE POATE SĂ OBȚINĂ FINANȚARE?

 • Fermierii, cu excepția persoanelor fizice;
 • Grupurile de producători și cooperativele (societăților cooperative agricole și cooperativelor agricole) care activează în sectorul pomicol, cu condițiaca investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri;

CARE SUNT CONDIȚIILE DE ELIGIBILITATE?

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.
 • Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acțiunile/operațiunile eligibile prevăzute prin această submăsură.
 • Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției.
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice.
 • Investiția va respecta cerințele privind conformarea cu standarde impuse de legislația națională și europeană, inclusiv pe cele cu privire la efectele asupra mediului, în cazul în care aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului.
 • Investiția trebuie realizată doar în unitățile teritorial administrative prezente în Anexa, și trebuie să respecte zonarea speciilor, exceptând cultura de căpșuni în sere şi solarii.
 • În cazul înființării și/sau reconversiei solicitantul trebuie să utilizeze doar material fructifer din categoria biologică certificate.
 • În cazul pepinierelor, solicitantul se angajează că materialul rezultat va fi material fructifer din categoria biologică certificat.
 • Exploataţia trebuie să respecte dimensiunile economice viabile, astfel:
 • În cazul investiţiilor care presupun reconversie şi/sau înfiinţare plantaţii pomicole, dimensiunea economică a exploataţiei agricole trebuie să fie de minimum 8.000 euro SO;
 • În cazul investiţiilor care nu presupun reconversie şi/sau înfiinţare plantaţii pomicole, dimensiunea minimă a suprafeţelor pomicole deţinute în proprietate sau folosinţă de o exploataţie agricolă trebuie să fie de minimum 8.000 euro SO;
 • În cazul investiţiilor ce presupun producerea de material de înmulțire și material de plantare fructifer, dimensiunea minimă a suprafețelor ocupate de pepiniere deținute în proprietate sau folosință trebuie să fie de minimum 8000 euro SO.
 • Suprafața înființată/replantată prevăzută prin proiect trebuie să fie echivalentă cu minimum:
  • 7000 SO în cazul culturii de căpşuni în câmp şi în spații protejate (aproximativ 1 ha pentru căpșuni în câmp și 0.19 ha pentru cultura de căpșuni în spații protejate);
  • 6000 SO în cazul producerii de material de înmulțire și material de plantare fructifer (aproximativ 0.9 ha);
  • 3000 SO pentru toate celelalte specii şi sisteme de cultură (aproximativ 0.9 – 1.1 ha, în funcție de specie). In acest caz peste 50% din suprafata infiintata trebuie sa fie ocupata de o singură specie.
 • În cazul procesării la nivelul fermei atât materia primă procesată cât și rezultatul procesării trebuie să fie incluse în Anexa I la TFUE. În cazul comercializării, vor fi sprijinite doar produse incluse în Anexa I la TFUE.
 • Investițiile în procesarea la nivelul fermei sunt eligibile doar împreună cu investițiile în modernizarea/dezvoltarea fermei (dezvoltarea producției agricole primare), ca și componentă secundară, în scopul adăugării de plus valoare la nivel de fermă;
 • Investițiile în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii şi în producerea energiei din surse regenerabile în cadrul fermei sunt eligibile cu condiția ca acestea să reprezinte o componentă secundară ce are ca scop modernizarea/dezvoltarea fermei.
 • Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, prin utilizarea biomasei, trebuie să respecte prevederile art. 13 (d) din Reg. nr. 807/2014 și prin demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%;
 • Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.
 • Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă se vor realiza în termen de maxim 24 de luni de la data instalării

CÂȚI BANI SE POT PRIMI?

 

Nr. Crt. Valoarea sprijinului
1 În cazul fermelor mici (8.000-11.999 SO)
Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

–          100.000 Euro pentru achiziții simple;

–          300.000 Euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare și reconversie);

–          450.000 Euro pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (producție, procesare, comercializare).

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20%, însă rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90%, în următoarele cazuri:

–          Investiții realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanțare;

–          Proiecte integrate;

–          Operațiuni sprijinite în cadrul PEI;

–          Investiții legate de operațiunile prevăzute la art.28 (Agromediu) și art.29 (Agricultura ecologica) din Reg.nr.1305/2013;

–          Zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art.32.

2 În cazul fermelor medii(12.000-250.000 SO)
Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

–          200.000 Euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;

–          600.000 Euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare și reconversie);

–          900.000 Euro pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (producție, procesare, comercializare).

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20%, însă rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90%, în următoarele cazuri:

–          Investiții realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanțare;

–          Proiecte integrate;

–          Operațiuni sprijinite în cadrul PEI;

–          Investiții legate de operațiunile prevăzute la art.28 (Agromediu) și art.29 (Agricultura ecologica) din Reg.nr.1305/2013;

–          Zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art.32.

3 În cazul fermelor mari (>250.000 SO)
Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

–          250.000 Euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;

–          750.000 Euro în cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare si reconversie);

–          1.050.000 Euro pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (producție, procesare, comercializare).

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20%, în următorul caz:

–          Operațiuni sprijinite în cadrul PEI.

4 În cazul formelor asociative (grupuri de producători și cooperative)
Intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

–          350.000 Euro pentru investițiile care presupun achizitii simple;

–          600.000 Euro pentru obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer;

Atenție!  În acest caz proiectul trebuie să fie destinat exclusiv obtinerii de material de inmultire si/sau material de plantare fructifer.

–          750.000 Euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare și reconversie);

–          1.050.000 Euro pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (producție, procesare, comercializare).

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20%, însă rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăsi 90%, în următoarele cazuri:

–          Investitii colective si proiecte integrate;

–          Operațiuni sprijinite în cadrul PEI;

–          Investitii legate de operatiunile prevazute la art. 28 (Agromediu) si art. 29 (Agricultura ecologica) din R(UE) nr. 1305/2013;

–          Zone care se confrunta cu constrangeri naturale si cu alte constrangeri specifice

5 În cazul obținerii de material de inmultire și material de plantare fructifer,
Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

–          600.000 Euro în cazul investițiilor în activitatea de productie (utilaje, înființare).

Atentie! În acest caz proiectul trebuie să fie destinat exclusiv obținerii de material de înmulțire și/sau material de plantare fructifer.

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20%, însă rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90%, în următoarele cazuri:

–          Investiții realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanțare

–          Investitii colective și Proiecte integrate;

–          Operațiuni sprijinite în cadrul PEI;

–          Investiții legate de operațiunile prevăzute la art.28 (Agromediu) și art.29 (Agricultura ecologica) din Reg.nr.1305/2013;

–          Zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art.32.

 

 

CUM SE POT CHELTUI ACEȘTI BANI?

 • Reconversia plantațiilor existente, inclusiv costurile pentru defrișare, materiale de plantare, sisteme de susţinere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie, echipamente de irigaţii la nivelul exploatațiilor;
 • Înființarea de plantații pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susţinere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie;
 • Înființarea de pepiniere pentru producerea de material de înmulțire și material de plantare fructifer inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susţinere, pregătirea solului, lucrări de plantare, plase antigrindină etc.;
 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea sistemelor de depozitare, condiționare, și ambalare şi a unităţilor de procesare la nivelul exploatației, inclusiv unităţi de procesare mobile.

Atentie! Produsele depozitate, condiționate, ambalate trebuie să provină majoritar din exploatația proprie.

 • Achiziţionarea, inclusiv prin leasing, de maşini/utilaje şi echipamente noi, inclusiv echipamente de irigaţii la nivelul exploatațiilor remorci agricole/tehnologice, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv.

Atenție! Este considerată cheltuială eligibilă doar leasingul financiar.

 • Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, în scopul comercializării produselor în cadrul lanțurilor scurte, respectiv:
 • Autoizoterme
 • Rulote și autorulote alimentare
 • Amenajarea, construcția, dotarea spațiilor de desfacere din cadrul exploatației și alte activități de marketing (autorulote, dozatoare (automate) de sucuri naturale şi alte produse din sectorul pomicol).
 • Înființarea unui site pentru promovarea și comercializarea propriilor produse, creare marcă înregistrată/brand si etichetarea – crearea conceptului se va face in limita a 5 % din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 30 000 de euro.
 • Investiții care vizează îmbunătățirea performanțelor de mediu ale exploatațiilor pomicole (creșterea eficienței energetice a clădirilor, anveloparea clădirilor, achiziționarea de instalații de producere a energiei regenerabile la nivelul exploatației);
 • Împrejmuirea suprafețelor pe care se realizează investiția și drumuri de exploatare;
 • Completarea golurilor cu puieți în plantațiile de pomi și arbuști (Procentul de puieți înlocuiți nu poate depăși 5%);
 • Conformarea cu standardele Uniunii Europene;
 • Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.
 • Investiţii în modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înfiinţarea şi reconversia plantaţiilor pomicole şi modernizarea parcului de masini şi utilaje agricole;
 • Investiţii în modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în creşterea suprafeţelor ocupate de material săditor (în sensul înființării de pepiniere pomicole).
 • Infiinţarea şi modernizarea unităţilor de procesare la nivelul fermelor şi investiţii in vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componenta secundară a proiectului;
 • Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;
 • Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din propria activitate agricolă), ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;
 • Înființarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări;
 • Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

Costurile generale ale proiectului trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd  construcții – montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții simple.

NU se pot cheltui acești bani pentru:

 • achiziţia de clădiri;
 • construcția și modernizarea locuinței;
 • achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și plantarea acestora din urmă;
 • obţinerea de băuturi alcoolice.
 • cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”;
 • cheltuielile generate de investiții care nu se adreseaza speciilor pomicole eligibile.
 • cheltuielile cu întretinerea plantaţiilor;
 • cheltuielile cu achiziția de cap tractor;
 • cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia, costurilor generale care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare și cu exceptia cheltuielilor necesare implementării proiectelor care presupun și înființare/reconversie plantații pomicole în cadrul sM 4.1a care pot fi realizate după depunerea cererii de finanțare.
 • cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;
 • cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
 • cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:
  • dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;
  • achiziţionarea de terenuri neconstruite și construite
 • taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;
 • în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.

Criteriile de selecție ale proiectului

Nr crt. Principii Criterii Punctaj
1 Principiul speciei pomicole prioritare (piersic, nectarin, măr, arbuști, cais, cires):

Punctajul se acordă proportional în situația în care specia prioritară este majoritară din punct de vedere al dimensiunii economice (SO) în total dimensiune economică a plantatiilor pomicole propuse prin proiect

Pentru a beneficia de punctajul aferent acestui criteriu, componenta majoritară a proiectului, din punct de vedere valoric, trebuie să fie reprezentată de investiții in înființarea și/sau reconversia plantațiilor pomicole.

În cazul formelor asociative pentru acordarea punctajului se va lua în considerare specia prioritară majoritară din punct de vedere al dimensiunii economice (SO), existentă la momentul solicitarii sprijinului, faţă de dimensiunea economică cumulată a plantațiilor pomicole deținute de membri formei asociative (toate speciile eligibile ce pot fi regasite in cadrul capitolului 2.4 al ghidului). Investiția trebuie sa fie destinată speciei prioritare majoritare.

Solicitantul accesează sprijinul pentru:

a) Piersic si/sau nectarin și/sau cais

 

10 p
 

b) Arbuşti

 

8 p
 

c) Cireș

 

6 p
d) Măr

 

4 p
2 Principiul dimensiunii (ferme mici) Solicitantul detine în proprietate şi/sau folosință o exploatație agricolă cu dimensiunea economică de 8.000 – 11.999 SO (producție standard), la data depunerii cererii de finanţare. 5 p
3 Principiul sistemului de cultură prioritar (intensiv, superintensiv, ecologic, culturi în spaţii protejate), punctaj maxim/ principiu – 15 puncte

Punctajul se acordă proportional în situația în care sistemul de cultură prioritar este majoritar din punct de vedere al dimensiunii economice (SO) în total dimensiune economică a plantatiilor pomicole propuse prin proiect.

Pentru a beneficia de punctajul aferent acestui criteriu, componenta majoritară a proiectului, din punct de vedere valoric, trebuie să fie reprezentată de investiții in înființarea și/sau reconversia plantațiilor pomicole.

În cazul formelor asociative pentru acordarea punctajului se va lua în

considerare sistemul de cultură prioritar majoritar din punct de vedere al dimensiunii economice (SO), existentă la momentul solicitarii sprijinului, faţă de dimensiunea economică cumulată a plantațiilor pomicole deținute de membri formei asociative.

Atenţie!

In cazul subpunctului c) investiția propusă prin proiect este destinată exclusiv producției ecologice.

Investiţia este destinată sistemului de cultură:

 

a) superintensiv si/sau spaţii protejate

 

 

 

 

10 p

 

b) intensiv

 

 

8 p

3.2 Investiția este destinată sistemului de cultură ecologic.

 

Punctajul aferent subcriteriului 3.2 poate fi cumulat cu cel aferent subcriteriului 3.1

 

 

5 p

4 Principiul lanțurilor alimentare integrate, (investiţiile care acoperă lanţul alimentar: producţie-condiționare – depozitare- procesare -comercializare)

Atentie! In cazul punctului a) componenta de procesare și/sau condiționare (cheltuieli eligibile) este de minimum 25% din valoarea totală eligibilă a proiectului, iar componenta de comercializare (cheltuieli eligibile) este de minimum 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Atenție! In cazul punctului b) solicitantul este membru OIPA recunoscută la nivel MADR, demonstrează că procesează și/sau condiționează și comercializează prin intermediul membrilor aceleiași OIPA.

Punctajul aferent este acordat dacă procesarea și/sau condiționarea și comercializarea prin intermediul membrilor OIPA reprezintă o acțiune de prestare de servicii către fermier (solicitant), cel din urmă (fermierul) deținând controlul asupra produsului și condițiilor de comercializare (de exemplu: stabilirea prețului final al produsului).

Punctajul se acorda si in cazul in care solicitantul detine o unitate de procesare/condiționare functionala sau isi propune prin proiect investitii in productia primara si in componenta de conditionare si/sau procesare (minimum 25% din valoarea totală eligibilă a proiectului si realizeaza prin intermediul membrilor OIPA doar comercializarea.

Solicitantul nu este condiționat să comercializeze și să condiționeze/ proceseze prin intermediul aceluiasi membru OIPA. Numărul procesatorilor și al comerciantilor nu este limitat.

Pentru a beneficia de punctajul aferent criteriului de selectie se impune ca solicitantul sa proceseze și/sau condiționeze șisă comercializeze prin intermediul membrilor OIPA 100% din producția proprie.

În cazul acestui principiu de selectie termenul de producție agricolă primară include toate operațiunile/cheltuielile prezente în definiția din capitolul 4.4 Dicționar, mai puțin condiționarea.

 Principiul de selecție se aplică tuturor categoriilor de solicitanți.

Proiecte care combină cel puţin două operaţiuni care conduc la realizarea unui lanț alimentar integrat după cum urmează:

 

a) producție agricolă primară – condiționare și/sau procesare și comercializare

 

 

 

 

 

 

15 p.

 

 

b) integrare producție agricolă primară – condiționare și/sau procesare și comercializare prin membrii din cadrul OIPA

 

 

10 p.

 

5 Principiul asocierii (investiţiile realizate de grupurile de producători, membri lor şi cooperativele din sectorul pomicol)

Investiţia este realizată de un grup de producători, membri lor sau de o cooperativa

a) Grup de producători sau Cooperativă 20 p.
b) Membru al unui grup de producatori recunoscut preliminar, al unui grup de producători recunoscut sau al unei organizaţii de producători 10 p.

 

6 Principiul proprietății (exploatațiile agricole care dețin în proprietate plantațiile pomicole supuse reconversiei și/ terenul pe care se face înființarea de plantații pomicole)

Punctajul se calculează în funcție de proporția de teren în proprietate din total teren pe care se realizeaza investiţia (înfiinţare şi/sau reconversie). Procentul minim de teren în proprietate este de 50%.

În cazul formelor asociative se va avea în vedere pentru calcularea punctajului proportia de teren ocupat cu plantatii pomicole deținut de membri formei asociative în proprietate in total teren ocupat cu plantatii pomicole. Procentul minim de teren deținut în proprietate de membri este de 50%.

Solicitantul deţine în proprietate plantaţiile pomicole supuse reconversiei şi/sau terenul pe care se face înfiinţarea de plantaţii pomicole

 

10 p.

 

7 Principiul nivelului de calificare (studii superioare în domeniul proiectului, studii medii în domeniul proiectului), punctaj maxim/criteriu 10 puncte.

In cazul subpunctelor a) și b) solicitantul trebuie să dețină studii în funcție de ce își propune prin proiect.

Atenție!

În situația în care solicitantul este absolventul unei forme de învățământ din sistemul național de educație sau al unei forme de învățământ echivalente (echivalare efectuată de Ministerul Educatiei), în domeniul activității propuse prin proiect, se va prezenta diploma care să ateste absolvirea formei de învățământ corespunzătoare.

Se acceptă și adeverința de absolvire a studiilor în domeniu, până la eliberarea documentului doveditor

În cazul tuturor tipurilor de solicitanti se va lua in calcul pregătirea administratorului sau a managerului.

Principiul de selecție se aplică tuturor categoriilor de solicitanți.

Solicitantul deține calificare în raport cu activitatea prevăzută prin proiect, astfel:

 

a) studii superioare

Maxim 10p

 

 

 10 p.

 

b) studii liceale sau postliceale

 

 

8 p.

 

8 Principiul vârstei (tinerii sub 40 ani)

Principiul de selecție se aplică tuturor categoriilor de solicitanți.

Administratorul/Managerul exploatației are mai puțn de 40 de ani, la data depunerii Cererii de finanțare.  

5 p.

 

9 Principiul reconversiei (investiţii care presupun reconversie)

Punctajul se acordă proporţional proiectelor care prevăd ca şi componentă majoritară (peste 50% din valoarea totală eligibilă a proiectului) reconversie plantaţie pomicolă.

Punctajul se acorda atât solicitanților care iși propun defrișare prin proiect, cât si celor care au realizat defrișarea cu maxim 3 ani înaintea solicitării sprijinului sau care au terenul în pregatire, în vederea înființării unei plantații pomicole.

Principiul de selecție nu se aplică formelor asociative.

Solicitantul accesează sprijinul pentru reconversia plantaţiilor pomicole

 

 

10 p.

 

10 Principiul economisirii apei, pentru proiectele care prevăd investiții de modernizare a sistemelor de irigații la nivel de fermă, prin prioritizarea investițiilor care țintesc economii mai mari de apă.

Atenție! Instalațiile de irigatii utilizate trebuie se fie instalații de irigare localizată.

Principiul de selecție se aplică tuturor categoriilor de solicitanți.

Proiectele care prevăd investiții de modernizare a sistemelor de irigații la nivel de fermă asigură în urma unei evaluari ex-ante posibile economii de apa >20%

 

 

5 p.

 

 

 

 

Nr crt Grupa de specii Sistemul de cultură
clasic Intensiv superintensiv
1 Măr, Păr Pana la 500* 833 – 1667 Peste 2285
2 Gutui Pana la 500* 667-1000 Peste 1250
3 Prun, Cais, Migdal Pana la 500* 667-833 Peste 1000
4 Cireș Pana la 400* 500-833 Peste 1000
5 Vișin, Piersic, Nectarin Pana la 500* 667-1000 Peste 1250
6 Nuc Pana la 100* 100-240 Peste 240
7 Alun Pana la 500* 667-1000 Peste 1000
8 Castan comestibil Pana la 100* 100-200 Peste 200
9 Afin, Coacăz negru, Agriș, Trandafir 2500-3333 Peste 3333
10 Zmeur 5000-6667 Peste 6667
11 Mur cu ghimpi 2000-2500 Peste 2500
12 Lonicera 1000 – 1667 Peste 1667
13 Măceș Pana la 833* 833-1667 Peste 1667
14 Cătină, Soc Pana la 667* 667-1250 Peste 1250
15 Aronia Pana la 1000* 1000-1905 Peste 1905
16 Corn Pana la 500* 500-1000 Peste 1000
17 căpșun Până la 37.000* Peste 37000
18 Migdal Pana la 238 239-400 Peste 400
19 Mur fără ghimpi 1250-1667 Peste 1667

 

 

TERMENUL LIMITĂ de depunere a Cererilor de Finanțare pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă sM 4.1a, este 31 octombrie 2016, ora 16:00.

 

CINE POATE SĂ OBȚINĂ FINANȚARE?

Fermierii, care dețin în proprietate sau folosință o exploatație agricolă încadrată în categoria de fermă mică  pentru o perioadă de minimum 10 ani:

CARE SUNT CONDIȚIILE DE ELIGIBILITATE?

 • să fie fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică cu excepția persoanelor fizice neautorizate.
 • să fie persoane juridice române;
 • să acţioneze în nume propriu;
 • să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de Finanţare;
 • să aibă învăţământul minim de 8 ani (clase);
 • să se încadreze într-una din formele de organizare: PFA, II, IF, SRL, SRL-D
 • este înregistrată ca microîntreprinderi sau întreprinderi mici
 • să nu creeze condiţii pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în orice etapă de derulare a proiectului
 • Exploatația agricola să aibă o dimensiune economică cuprinsă între 8.000 – 11.999 € S.O.
 • Să aibă exploataţia agricolă înregistrată, conform prevederilor legislative naționale, cu cel puţin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului.
 • Sa prezinte un Plan de Afaceri
 • să aibă stabilit domiciliul/ sediul social în UAT în care este înregistrată exploataţia. În cazul în care solicitantul este încadrat într-o activitate salarizată, locul de muncă trebuie să fie în aceeaşi UAT sau zona limitrofă a UAT-ului în care este înregistrată exploataţia vizată pentru sprijin.

ATENȚIE! Contractele care conferă dreptul de folosință asupra clădirilor trebuie încheiate pentru o perioadă de cel putin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, iar în cazul înființării și/ sau reconversiei plantațiilor pomicole precum și înființării plantațiilor viticole pentru o perioadă de minimum 15 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare. (Excepție: pepinierele, culturile de căpșun, zmeur, mur, coacăz și agriș unde perioada minima este de 10 ani).

În cazul exploataţiilor care deţin animale, acestea vor fi în proprietatea persoanei autorizate/ societăţii.

 

CÂȚI BANI SE POT PRIMI?

 • maximum 15.000 de euro, procentul de finanțare nerambursabilă fiind de 100%.

CUM SE POT CHELTUI ACEȘTI BANI?

Toate costurile propuse în Planul de Afaceri sunt eligibile, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de Afaceri aprobat, indiferent de natura acestora, sub rezerva condiţiilor privind costurile neeligibile.

NU se pot cheltui acești bani pentru:

 • cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
 • cheltuielile efectuate înainte de semnarea Deciziei de Finanțare a proiectului cu excepţia costurilor generale care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, a cheltuielilor necesare implementării proiectelor care pot fi realizate după depunerea cererii de finanțare,
 • cheltuielile cu achiziția mijloacelor de transport pentru uzul personal şi pentru transportul persoanelor;
 • cheltuielile cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
 • dobânzile debitoare;
 • achiziţionarea de terenuri neconstruite, cu excepţia achiziționării de terenuri în limita a 10% din cheltuielile totale eligibile prevăzute în Planul de afaceri (terenurile achizitionate in limita a 10% trebuie sa fie scoase din indiviziune);
 • achiziţionarea de terenuri construite (nu este eligibilă achiziţia de clădiri în cadrul achiziţiei de teren);
 • TVA, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale;
 • în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.

TERMENUL LIMITĂ de depunere a Cererilor de Finanțare pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă sM 6.3 este 31 octombrie 2016, ora 16:00.

 

CINE POATE SĂ OBȚINĂ FINANȚARE?

Tinerii fermieri cu vârstă între 18-40 de ani, care se află în proces de instalare într‐o exploataţie agricolă.


CARE SUNT CONDIȚIILE DE ELIGIBILITATE?

 • Solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderilor și intreprinderilor mici (PFA, asociat unic sau majoritar ale unei SRL, întreprindere individuală sau întreprindere familială);
 • Solicitantul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 și 50.000 SO (valoare producție standard);
 • Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale (studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară; participarea la programe de instruire/ certificat de competenţe dobândite ca urmare a experienţei, sau își ia angajamentul de a dobândi competențele profesionale în maximum 33 de luni de la data adoptării deciziei  de acordare a ajutorului)
 • Solicitantul prezintă un Plan de Afaceri pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul exploataţiei agricole
 • Exploatația este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în Registrul agricol și/sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA, cu maximum 24 de luni înaintea depunerii Cererii de Finanţare;

ATENŢIE!

Un singur reprezentant al unui SRL (asociat unic / asociat majoritar şi administrator) poate primi sprijin prin această măsură. În cadrul unei familii (Întreprindere Familială) doar unul dintre membri poate beneficia de sprijin.

Contractele care conferă dreptul de folosință asupra clădirilor și a terenurilor agricole (ex. arenda) trebuie încheiate pentru o perioadă de cel puțin 10 ani de la momentul depunerii cererii de finanțare, iar în cazul exploataţiilor pomicole minimum 15 ani (excepție: pepinierele, culturile de căpșun, zmeur, mur, coacăz și agriș unde perioada minimă este de 10 ani).

În cazul exploataţiilor care deţin animale, acestea vor fi în proprietatea persoanei autorizate/ societăţii.

 

CÂȚI BANI SE POT PRIMI?

 • 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 S.O (valoare producție standard)
 • 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 S.O (valoare producție standard)

Și se acordă astfel:

 • Tranșa I – 75% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei de finanțare.
 • Tranșa II – 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corectă a planului de afaceri, fără a depăși perioada stabilită.

CUM SE POT CHELTUI ACEȘTI BANI?

Sunt eligibile toate cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, indiferent de natura acestora, cu excepția cheltuielilor precizate mai jos ca fiind neeligibile.
 

NU se pot cheltui acesti bani pentru:

 • achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
 • activități efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia cheltuielilor necesare implementării proiectelor;
 • achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;
 • investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
 • dobânzi debitoare;
 • achiziţionarea de terenuri neconstruite care depăşesc 10% din cheltuielile totale eligibile prevăzute în planul de afaceri şi de terenuri construite;
 • achiziţionarea de terenuri construite;
 • taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera
 • în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.
 • cheltuielile eligibile prin Programul Naţional de Sprijin şi Programul Naţional Apicol, precum şi cele care pot face obiectul dublei finanţări.

TERMENUL LIMITĂ de depunere a Cererilor de Finanțare pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă sM 6.1 este 31 octombrie 2016, ora 16:00.

CINE POATE SĂ OBȚINĂ FINANȚARE?

 • Comunele, conform legislaţiei naţionale în vigoare.
 • ONG-uri, conform legislaţiei naţionale în vigoare
 • Unități de cult conform legislației în vigoare
 • Persoane fizice autorizate / societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B.

CARE SUNT CONDIȚIILE DE ELIGIBILITATE?

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura întreținerea/ mentenanţa investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plăţi;
 • Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;
 • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin această submăsură;
 • Investiţia trebuie să se realizeze în spaţiul rural (satele aparținătoare de orașe nu sunt eligibile);
 • Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare naţională/ regională/ județeană/ locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiţii;
 • Introducerea investiției din patrimoniul cultural de clasă B în circuitul turistic, la finalizarea acesteia;

CÂȚI BANI SE POT PRIMI?

Pentru proiectele de utilitate publică

 • 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de profit, dar maximum 500.000 euro.
 • 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit, dar maximum 200.000 euro.

Pentru proiectele care vizează investiții în căminele culturale:

 • 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de profit, dar maximum 200.000 euro.
 • 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit, dar maximum 200.000 euro euro.

CUM SE POT CHELTUI ACEȘTI BANI?

 • Restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor / monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă B;
 • Restaurarea, conservarea și / sau dotarea așezămintelor monahale ce au în componenţă monumente istorice de clasă B şi construcția, extinderea și / sau modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor monahale de clasă B;
 • Modernizarea, renovarea și / sau dotarea căminelor culturale.
 • Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.
 • Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului (cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională).

Cheltuieli neeligibile

 • Contribuția în natură;
 • Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;
 • Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie.
 • Cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
 • Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia costurilor generale definite care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
 • Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;
 • Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
 • Cheltuieli specifice de infiintare si functionare a intreprinderilor (obtinerea avizelor de funcționare, taxe de autorizare, salarii angajati, costuri administrative, etc)
 • Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:
  1. dobânzi debitoare;
  2. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite;
  3. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;
  4. în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.
  5. Cheltuieli care fac obiectul finanțării altor programe europene/naționale, conform Cap. 14 și 15‐ PNDR.

CRITERII DE SELECȚIE

Nr. Crt. Criterii de selecţie Punctaj
Pentru investițiile de restaurare și conservare a patrimoniului cultural de interes local, clasa B
Principiul potențialului turistic, în sensul prioritizării proiectelor în localitățile rurale cu potențial de dezvoltare turistic
1. Proiecte din zone cu potenţial turistic ridicat: max 70 p
1) Proiectele UAT-urilor cu concentrare foarte mare de resurse turistice naturale şi antropice 70     p
2) Proiectele UAT-urilor cu concentrare foarte mare de resurse turistice naturale sau antropice 50     p
3) Proiectele UAT-urilor cu concentrare mare de resurse turistice naturale şi antropice 30     p
4) Proiectele UAT-urilor cu concentrare mare de resurse turistice naturale sau antropice 20 p
Principiul valorii culturale în funcție de numărul de activități socio-culturale desfășurate
 

2.

Proiecte care demonstrează activități socio-culturale desfășurate max 30 p
a)    Activități culturale max 20 p
–       se vor acorda câte 2 puncte pentru fiecare activitate 2 pcte / activitate
b)   Activități sociale max 10 p
–          se vor acorda câte 2 puncte pentru fiecare activitate 2 pcte / activitate
  TOTAL PUNCTAJ max 100 p
 
Pentru investițiile de modernizare și dotare a căminelor culturale
Principiul gradului de deservire a populației, inclusiv potențialul turistic al localității rurale
3. Proiecte  care deservesc localităţi cu o populație cât mai mare

Se consideră numărul total de locuitori ai comunei, conform recensământului populaţiei şi locuinţelor din anul 2011 – Rezultate finale – Tabel 3

max 40 p
    Peste 6.499 40 p
5.500 – 6.499 35 p
4.500 – 5.499 30 p
3.500 – 4.499 25 p
2.500 – 3.499 20 p
1.500 – 2.499 15 p
   500 – 1.499 10 p
Proiecte din zone cu potențial turistic ridicat: max 40 p
5)      Proiectele UAT-urilor cu concentrare foarte mare de resurse turistice naturale şi antropice 40 p
6)       Proiectele UAT-urilor cu concentrare foarte mare de resurse turistice naturale sau antropice 30 p
7)       Proiectele UAT-urilor cu concentrare mare de resurse turistice naturale şi antropice 20     p
21      Proiectele UAT-urilor cu concentrare mare de resurse turistice naturale sau antropice 10 p
Principiul valorii culturale în funcție de numărul de activități socio-culturale desfășurate
4. Proiecte care demonstrează activități socio-culturale desfășurate max 20 p
c)    Activități culturale max 10 p
–       se vor acorda câte 2 puncte pentru fiecare activitate 2 pcte/ activitate
d)   Activități sociale max 10 p
–       se vor acorda câte 2 puncte pentru fiecare activitate 2 pcte/ activitate
PUNCTAJ TOTAL  max 100 p

CINE POATE SĂ OBȚINĂ FINANȚARE?

 •  Comunele și asociațiile acestora, conform legislaţiei naţionale în vigoare.
 •  ONG-uri-pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creşe şi infrastructură tip after-school)

ATENŢIE!  Reprezentantul legal al comunei este primarul.

CARE SUNT CONDIȚIILE DE ELIGIBILITATE?

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura întreținerea/ mentenanţa investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plaţi;
 • Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;
 • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin această submăsură;
 • Investiţia trebuie să se realizeze în spaţiul rural;
 • Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare naţională/ regională/ județeană/ locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiţii;
 • Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General;
 • Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia.
 • Investiția în infrastructura de apă/ apă uzată trebuie să se realizeze în localități rurale care fac parte din aglomerări umane cuprinse între 2.000 – 10.000 l.e.
 • Investiția în infrastructura de apă/ apă uzată să fie în conformitate cu  Master Planurile pentru apă/ apă uzată.
 • Proiectul de investiţii în infrastructura de apă/ apă uzată trebuie să deţină avizul Operatorului Regional ce atestă funcţionalitatea sistemului şi conformitatea pentru soluţia de funcţionare.
 • Investiția în sistemul de alimentare cu apă trebuie să se realizeze în mod obligatoriu împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există.

CÂȚI BANI SE POT PRIMI?

 • 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri care sunt NEgeneratoare de profit și nu va depăși:
  • 1.000.000 Euro/ comună, pentru un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apă sau apă uzată);
  • 2.500.000 Euro/ comună, pentru înființarea infrastructurii de apă și apă uzată și 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri;
  • 500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură educațională/socială;
  • 4.000.000 euro, pentru proiectele colective (proiecte care vizează mai multe comune) fără a depăși valoarea maximă /comună/tip de sprijin.
 • 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit aplicate de ONG-uri care vizează infrastructură educațională (grădinițe) și socială (infrastructură de tip after-school) și nu va depăși 100.000 euro.

CUM SE POT CHELTUI ACEȘTI BANI?

Pentru proiectele privind infrastructura rutieră de interes local și infrastructura de apă/ apă uzată:

 • construcția, extinderea și/ sau modernizarea rețelei publice de apă  în localități rurale care fac parte din aglomerări umane între 2.000 – 10.000 l.e.;
 • construcția, extinderea și/ sau modernizarea rețelei publice de apă uzată  în localități rurale care fac parte din aglomerări umane între 2.000 – 10.000 l.e.;
 • construcția, extinderea și / sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local

Pentru proiectele de infrastructură educațională / socială:

 • înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă;
 • extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ secundar superior, filiera tehnologică cu profil resurse naturale și protecția mediului și a școlilor profesionale în domeniul agricol;
 • înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă.

Atenţie !
Prin expresia „incinta şcolilor din mediul rural” se înţelege interiorul parcelei determinată cadastral în planul de situaţie

 • Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului: Cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum şi cele privind obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.

Atenţie !
Costurile generale cu onorariile pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu, inclusiv studiile de fezabilitatea/ documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, se vor încadra în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcţii-montaj.

 

CRITERII DE SELECȚIE

INFRASTRUCTURĂ  APĂ / APĂ UZATĂ

» construcția, extinderea și / sau modernizarea rețelei publice de apă  în localități rurale care fac parte din aglomerări umane între 2.000 – 10.000 l.e.
» construcția, extinderea și / sau modernizarea rețelei publice de apă uzată  în localități rurale care fac parte din aglomerări umane între 2.000 – 10.000 l.e.

Nr. Crt. Criterii de selecţie Punctaj
Principii generale: max 80 p
1 Principiul prioritizării tipului de investiții în sensul prioritizării investițiilor în infrastructura de apă / apă uzată
Investiţii în infrastructura de apă / apă uzată

Se acordă punctaj numai pentru punctul a) sau pentru punctul b)

max 20 p
a) Pentru proiecte care fac parte din lista proiectelor de investiţii în apă / apă uzată neconforme (în pericol de infringement) 20 p
b) Pentru proiectele care vin în completarea unor investiții deja existente finanțate și finalizate prin fonduri europene sau din alte fonduri / surse de finanțare 10 p
2 Principiul gradului de acoperire a populației deservite
2.1 Proiecte  care deservesc comune cu o populație cât mai mare

Se consideră numărul total de locuitori ai comunei/ ADI, conform recensământului populaţiei şi locuinţelor din anul 2011 – Rezultate finale – Tabel 3

max 30 p
    Peste 6.499 30 p
5.500 – 6.499 28 p
4.500 – 5.499 26 p
3.500 – 4.499 24 p
2.500 – 3.499 22 p
1.500 – 2.499 20 p
    500 – 1.499 18 p
2.2 Proiecte care deservesc cât mai mulţi locuitori

Se consideră numărul locuitorilor/ locuitorilor echivalenți deserviţi direct de proiect, raportat la numărul total al locuitorilor localității/ locuitorilor echivalenți  ai aglomerării, totul înmulţit cu 30.

( Nd/Ncom)x30     (pt apă)               

Rezultatul va fi exprimat de un număr cu 4 zecimale

max 30 p
Principii specifice: max 20 p
3 Principiul prioritizării investițiilor care vin în completarea celor finanțate prin POS Mediu și / sau POIM
 Se constituie ca o completare a proiectelor finanțate şi finalizate prin POS Mediu și / sau POIM 20 p
TOTAL

 

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ
» construcţia, extinderea şi / sau modernizarea reţelei de drumuri de interes local

Nr. Crt. Criterii de selecţie Punctaj

Principii generale: max 40 p

1 Principiul prioritizării tipului de investiții în sensul prioritizării investițiilor în infrastructura de apă / apă uzată

10 puncte

2 Principiul gradului de acoperire a populației deservite
2.1 Proiecte  care deservesc localităţi cu o populație cât mai mare

Se consideră numărul total de locuitori ai comunei, conform recensământului populaţiei şi locuinţelor din anul 2011 – Rezultate finale – Tabel 3

max 20 p
    Peste 6.499 20 p
5.500 – 6.499 19 p
4.500 – 5.499 18 p
3.500 – 4.499 17 p
2.500 – 3.499 16 p
1.500 – 2.499 15 p
    500 – 1.499 14 p
2.2 Proiecte  care deservesc direct cât mai mulţi locuitori din cadrul comunei/ A.D.I.

Se consideră numărul total de km propuși , raportat la numărul de km existenți la nivelul anului anterior depunerii proiectului,  pe clase de drumuri

 

   Ncukm prop x 1 + Nckm prop x 0,8 + Nskm prop x 0,5

               _____________________________________________________—–         X 20

                                                N km exist.

 Rezultatul va fi exprimat de un număr cu 4 zecimale

max 20 p
Principii specifice: max 50 p
3 Investiții în infrastructura de drumuri care asigură legătură cu principalele căi rutiere şi / sau feroviare şi / sau căi navigabile max 20p
3.1 naţionale 7 p
3.2 judeţene 6 p
3.3 comunale 4 p
3.4 feroviare, căi navigabile 3 p
4 Proiecte care prevăd căi de acces cu rol multiplu max 30p
4.1 acces direct în zone cu potențial economic  conform ”Studiului privind stabilirea potențialului socio-economic de dezvoltare al zonelor rurale”, după cum urmează:

                            coeficient comună

                            _______________________   x 10

                                     0.6648

Rezultatul va fi exprimat de un număr cu 4 zecimale

10 p
4.2 acces direct la zonele  cu potențial turistic 5 p
4.3   acces direct la investiții sociale și de interes public 8 p
4.4 accesibilizarea directă a altor investiții finanțate din fonduri europene max 7 p
a. investiţii cu valoare totală mai mare de 1.000.000 € 7 p
b. investiţii cu valoare cuprinsă între 1.000.000 € şi 500.000 € 5 p
c. investiţii cu valoare totală mai mică de 500.000 € 2 p
TOTAL

 

INFRASTRUCTURĂ  EDUCAŢIONALĂ/SOCIALĂ

» înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă;
» extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ secundar superior, filiera tehnologică cu profil resurse naturale și protecția mediului și a școlilor profesionale în domeniul agricol;
» înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă.

Nr. Crt. Criterii de selecţie Punctaj
Principii generale: max 40 p
1 Principiul prioritizării tipului de investiții în sensul prioritizării investițiilor în infrastructura de apă / apă uzată 10 puncte
2 Principiul gradului de acoperire a populației deservite
2.1 Proiecte  care deservesc localităţi cu o populație cât mai mare

Se consideră numărul total de locuitori ai comunei, conform recensământului populaţiei şi locuinţelor din anul 2011 – Rezultate finale – Tabel 3

max 40 p
    Peste 6.499 40 p
5.500 – 6.499 35 p
4.500 – 5.499 30 p
3.500 – 4.499 25 p
2.500 – 3.499 20 p
1.500 – 2.499 15 p
    500 – 1.499 10 p
Principii specifice: max 50 p
3 Principiul prioritizării tipului de investiție în funcție de gradul de dezvoltare socio-economică a zonei, conform ”Studiului privind stabilirea potențialului socio-economic de dezvoltare al zonelor rurale”.
3.1. Gradul de dezvoltare socio-economică a zonei

Se are în vedere ierarhia comunelor în funcție de potenţialul socio-economic de dezvoltare al zonelor rurale

 

coeficient comună

________________________ x 20

      0.6648

 

Rezultatul va fi exprimat de un număr cu 4 zecimale

Max 20 p
3.2. Tipul de investiție Max 30 p
a) extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ secundar superior, filiera tehnologică cu profil resurse naturale și protecția mediului în domeniul agricol 30 p
b) extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ secundar superior – școli profesionale în domeniul agricol 25 p
c) înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural 20 p
d) înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea)  creșelor, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural 15 p
e) înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) after – school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural 10 p
TOTAL

* Punctajul total pentru Infrastructură educaţională/socială este de max 90 p.