CINE POATE SĂ OBȚINĂ FINANȚARE?

 • Întreprinderile micro, mici, mijlocii și mari, definite conform legislației naționale în vigoare;
 • Grupurile de producători și cooperativele care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole, cu excepția produselor pescărești.

CARE SUNT CONDIȚIILE DE ELIGIBILITATE?

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili
 • Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acțiunile/operațiunile eligible prevăzute prin sub-măsură
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată
 • Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției.
 • Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare
 • Investiția trebuie facută doar în unitățile teritorial administrative prezente în Anexa din Cadrul Național de Implementare aferentă STP.
 • Investiția va respecta prevederile legislației naționale și europene privind normele de siguranță alimentară, sănătate publică și sanitar veterinare
 • Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare
 • Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în scopul obținerii de produse Anexa I şi non-Anexa I.
 • Investițiile destinate obținerii băuturilor alcoolice pot fi efectuate doar de beneficiarii care se încadrează în definiția microîntreprinderilor cu modificările și completările ulterioare și/sau în definiția formelor asociative (grupuri de producători și cooperative).
 • Solicitantul va demostra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

CÂȚI BANI SE POT PRIMI?

Întreprinderi micro și mici – 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

 • 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care acoperă tot lanțul alimentar;
 • 900.000 euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (colectare, sortare, depozitare, ambalare, procesare);

Întreprinderi mijlocii – 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

 • 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care acoperă tot lanțul alimentar;
 • 1.100.000 euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (colectare, sortare, depozitare, ambalare, procesare).

Întreprinderi mari – 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

 • 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care acoperă tot lanțul alimentar;
 • 1.500.000 euro pentru proiectele care acoperă tot lanțul alimentar (colectare, sortare, depozitare, ambalare, procesare);

Producerea de băuturi alcoolice (doar în cazurile microîntreprinderilor și formelor asociative (grupuri de producători și cooperative)– 50% din totalul cheltuielilor eligibile fără a depăși:

 • 200.000 de euro pentru microîntreprinderi;
 • 300.000 de euro pentru formele asociative (grupuri de producători și cooperative).

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, în următorul cazul operaţiunilor sprijinite în cadrul PEI.

CUM SE POT CHELTUI ACEȘTI BANI?

1) Investiţii în active corporale din sectorul de procesare a produselor provenite din sectorul pomicol pentru:

 • înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților ce procesează materie primă provenită din sectorul pomicol menționată în Anexa I de la TFUE, inclusiv pentru producerea bauturilor alcoolice;

construcții destinate unei etape sau întregului flux tehnologic (colectare -depozitare (materie primă/produse)-sortare-condiționare-procesare-comercializare);

– infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor;

– unităţi mobile de procesare.

 • Achiziţionarea, inclusiv în leasing, de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectarii materiei prime.
 • În scopul comercializării în cadrul lanţurilor scurte sunt eligibile doar urmatoarele mijloace de transport:

o Autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul mărfurilor alimentare)

o Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate)

o Rulote și autorulote alimentare.

 • Investiții în energie regenerabilă pentru uz propriu şi/sau eficiență energetică, sisteme de economisire a apei și în tehnologii de eliminare a deșeurilor n unitatea proprie.
 • Cheltuieli generate de îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agroalimentare. Cheltuieli cu activități de marketing (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor, magazin la poarta unității, automate).
 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețelele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și ambalare;
 • Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile în unitatea proprie;
 • Acţiuni de marketing (nu sunt eligibile proiectele care conțin doar acțiuni de marketing);

(2) Investiții în active necorporale pentru:

 • Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.
 • Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obținute: înfiintarea unui site, etichetarea (crearea conceptului), creare marcă înregistrată/brand (5% din valoarea eligibilă a proiectului dar nu mai mult de 30.000 de euro)
 • Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului (construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate) vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții-montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție.
 • Cheltuielile de consultanță şi pentru managementul proiectului.

NU se pot cheltui acești bani pentru:

 • achiziţia de clădiri;
 • construcția și modernizarea locuinței și sediilor sociale;
 • producerea de biocombustibili și peleți;
 • cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”;
 • cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia, costurilor generale care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
 • cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;
 • cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
 • cheltuieli cu achiziția de cap tractor;
 • cheltuielile generate de investiții care nu se adreseaza speciilor pomicole eligibile prin STP;
 • cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:
 • dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;
 • achiziţionarea de terenuri neconstruite și construite
 • taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;
 • în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.
 • Costuri operaționale, inclusiv costuri de întreținere și chirie.

ATENȚIE!!!

Sunt permise achiziționarea utilajelor, instalațiilor, echipamentelor necesare fluxului tehnologic descris în proiect, precum și cele utilizate pentru scăderea consumului de energie și a emisiilor GES.

Vor fi considerate cheltuieli eligibile mijloacele de transport specializate care transportă numai un anumit tip de materii prime/mărfuri adecvate activității descrise în proiect (Autocisterne, Autoizoterme, Autoizoterme cu frig)

Este considerată cheltuială eligibilă doar leasingul financiar.

Criterii de selecție a proiectului 

Nr. Crt. Principii/Criterii de selecție Punctaj
1 Principiul produselor cu valoare adaugată mare (produse ecologice, provenite din zone HNV, scheme de calitate, tradiţionale certificate de MADR)
1. Investiţia este destinată exclusiv produselor ecologice.

Se vor puncta proiectele care propun exclusiv investiții pentru obținerea de produse ecologice conform prevederilor Ordinului 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică.

10 p.

 

2. Investiţia este destinată: Max 30 p.
a)      produselor care participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute la nivel european

Proiectele care vizează obținerea unor produse alimentare care sunt în curs de înregistrare și recunoaștere la nivel european pentru înregistrarea denumirii de specialitate tradițională garantată (STG), vor fi punctate în condițiile respectării mențiunilor din caietul de sarcini depus în vederea recunoașterii, a înregistrării în Registrul Sistemelor din Domeniul Calității Protejate Național (RSCPN) și a transmiterii documentației pentru obținerea înregistrării și a protecției la nivel european.

30 p

 

b) produselor tradiționale

Se vor puncta proiectele care propun exclusiv investiții pentru obținerea de produse tradiționale conform prevederilor Ordinului Ordinul 724/ 2013 privind atestarea acestor produse.

20 p.

c) produselor alimentare obținute conform unei retete consacrate românești

Se vor puncta proiectele care propun investiții pentru produse alimentare obținute conform unei rețete consacrate românești conform prevederilor Ordinului 394/2014 privind atestarea acestor produse.

Cel puțin unul din tipurile de produse obținute trebuie să fie conform unei rețete consacrate românești, iar acesta să se regăsească în categoria produselor comercializate de solicitant.

15 p.

 

d) produselor provenite din exploataţii situate in zone HNV

Se vor puncta proiectele care vizează utilizarea materiei prime din zonele HNV (se regăsesc în Lista UAT-urilor eligibile pentru pachetele 1 si 2 aferente măsurii 10 a PNDR, anexa 8 a ghidului).

– tipurile de produsele mentionate mai sus pot fi si ecologice si astfel punctajul maxim obtinut de proiect prin criteriul 1 se poate cumula cu cel de la criteriul 2.

10 p.
2 Principiul lanţurilor alimentare integrate (investiţiile care acoperă tot lanţul alimentar: colectare, depozitare, condiţionare, procesare şi comercializare);
3. Investiţia acoperă următoarele verigi ale lanţului alimentar: Max 40p
a) colectare – depozitare – conditionare – procesare şi comercializare directă;

Se vor puncta proiectele ce propun investiții noi sau de modernizare în cel puțin trei componente ale lanțului alimentar.

Solicitantul demonstrează că are unitate de procesare în funcțiune sau își propune prin proiect investiții în procesare.

Solicitantul demonstrează capacitatea de comercializare directă sau își prevede prin proiect investiții în componenta de comercializare.             

40p
b) colectare – depozitare – condiționare – procesare;

Se vor puncta proiectele ce propun investiții noi sau de modernizare în cel puțin două  componente ale lanțului alimentar.

Solicitantul demonstreaza că are unitate de procesare în funcțiune sau își propune prin proiect investiții în procesare.

25 p.

 

c) colectare – depozitare – condiționare – comercializare

Se vor puncta proiectele ce propun investiții noi sau de modernizare în cel puțin două componente ale lanțului alimentar, dintre care obligatoriu una este depozitarea.

Punctajul se va acorda doar in contextul retelelor locale de colectare, conform definitiei prezente in capitolul 4.3 Dictionar.

20p.

 

d) operațiuni care vizează cel puţin o componenta ce completează integral lanțul alimentar integrat.

Se vor puncta proiectele care vizează cel putin o componenta ce completeaza integral lantul alimentar, realizat prin intermediul membrilor OIPA recunoscute.

Solicitantul este membru OIPA.

Din operațiunile aferente lanțului alimentar, colectarea sau comercializarea directă pot fi realizate prin intermediul membrilor OIPA recunoscute, acestea fiind servicii prestate către procesator, solicitantul (procesatorul) deținând controlul asupra produsului și condițiilor de colectare/comercializare (de exemplu: stabilirea prețului).

Solicitantul demonstreaza că are unitate de procesare în funcțiune sau își propune prin proiect investiții în procesare.

Numărul membrilor OIPA care presteaza servicii solicitantului nu este limitat.

Operațiunile efectuate prin intermediul membrilor OIPA care completează lanțul alimentar menționat se vor desfășura în proporție de 100% prin intermediul acestora.

Nu se punctează proiectele care își propun doar comercializare, chiar daca aceasta este componenta care închide lanțul alimentar.

15p.

 

3 Principiul asocierii (investiţiile realizate de grupurile de producători şi cooperativele din sectorul pomicol).
4. Investiţia este realizată de un grup de producători sau de o cooperativă 20 p.

 

TERMENUL LIMITĂ de depunere a Cererilor de Finanțare pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă 4.2a este 31 octombrie 2016, ora 16:00.

CINE POATE SĂ OBȚINĂ FINANȚARE?

 • Întreprinderile
 • Cooperativele, grupurile de producători care deservesc interesele membrilor

CÂȚI BANI SE POT PRIMI?

 • pentru IMM: 1.000.000 Euro/proiect, dar maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile
 • pentru alte întreprinderi 1.500.000 Euro/proiect, dar maximum 40% din totalul cheltuielilor eligibile
 • pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat precum și pentru forme asociative (cooperative și grupuri de producători) 2.500.000 Euro/proiect, dar maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile

Observație! Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20%, în cazul operaţiunilor sprijinite în cadrul PEI (se va aplica doar în cazul solicitanților care aplică pe sM 16.1. proiecte ce vizează investitii similare sM 4.2, şi nu solicitanţilor pe măsura 4.2.)

CARE SUNT CONDIȚIILE DE ELIGIBILITATE?

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile/operațiunile următoare:
  • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv investiții privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare);
  • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare;
  • Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare;
  • Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității procesatoare exclusiv pentru consumul propriu și investiții pentru îmbunătățirea eficienţei energetice, ca și operaţiuni din cadrul unui proiect mai mare de investiţii;
 • Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în scopul obținerii de produse Anexa I și non-Anexa I;
 • Solicitantul trebuie să demonstreze că poate asigura cofinanțarea investiției;
 • Trebuie să fie demonstrată viabilitatea economică a investiției
 • Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului;
 • Investiția va respecta prevederile legislației în vigoare din domeniul sănătate publică, sanitar-veterinar și siguranță alimentară;
 • Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

CUM SE POT CHELTUI ACEȘTI BANI?

 1. Cheltuieli aferente investițiilor corporale
 • Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor unităților de procesare;
  construcții destinate unei etape sau întregului flux tehnologic (colectare2 ‐depozitare (materie primă/produse)‐sortare‐condiționare‐procesare‐comercializare);
  ‐ construcţii destinate protecţiei mediului (aferente investițiilor pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră (GES), energie regenerabilă, eficiență energetică), infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor;
 • Achiziţionarea, inclusiv în leasing de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime și/sau comercializării produselor agro‐alimentare în cadrul lanțurilor alimentare integrate;
 • Cheltuieli generate de îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru procesarea și comercializarea produselor agro-alimentare;
 • Cheltuieli aferente marketingului produselor obținute (ex. etichetare, ambalare)

Atenție!

Sunt permise achiziționarea utilajelor, instalațiilor, echipamentelor necesare activităţii descrise prin proiect, precum și cele utilizate pentru scăderea consumului de energie și a emisiilor GES.

Vor fi considerate cheltuieli eligibile mijloacele de transport specializate care transportă numai un anumit tip de materii prime/mărfuri adecvate activității descrise în proiect, următoarele:
– Autocisterne
– Autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific)
– Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate)
– Rulote și autorulote alimentare;

Cheltuielile cu orice alt mijloc de transport nu sunt considerate eligibile.

 1. Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale:
 • Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului;
 • Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obținute, în limita a 5.000 euro:
 • înfiintarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse;
 • etichetarea (crearea conceptului);
 • creare marcă înregistrată/brand.
 1. Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului:
 • Cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.

NU se pot cheltui acești bani pentru:

 • Producția de biocombustibili și peleți;
 • Investiţiile pentru unităţi de ecarisaj;
 • Producţia și comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 20142018;
 • Renovarea/Modernizarea infrastructurii existente de vânzare şi de prezentare:
  • vinoteci;
  • săli de prezentare, în care beneficiarul îşi prezintă produsele proprii.
  • Îmbunătăţirea condiţiilor de depozitare/cupajare/maturare a vinului prin achiziţia de recipiente confecţionate din lemn
  • Îmbunătăţirea managementului pivniţei prin achiziţia de:
   • computere şi software specializat de îmbunătăţire a calităţii în transportul şi prelucrarea strugurilor, producţia de vin şi de prelucrare şi depozitare a materiilor prime şi a produselor;
   • echipament de calculator şi programe conexe specializate care vizează controlul;
   • echipamentului tehnologic pentru prelucrare, depozitare şi manipulare a produsului;
   • programe de computer pentru managementul pivniţei;
 • Procesarea și comercializarea produselor agricole finanțate în cadrul subprogramului pomicol;
 • cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
 • cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia costurilor generale care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
 • cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport persoane;
 • construcția sau modernizarea locuinței și sediilor sociale;
 • cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
 • cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:
  • dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare și pentru fondurile mutuale în condițiile menționate în M17;
  • achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite
  • taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;
 • în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare;
 • costuri operaționale, inclusiv costuri de întreținere și chirie;
 • achiziționarea de clădiri.

Criterii de selecție a proiectului

Nr. Crt. Principii de selecţie și criterii de selecție Punctaj
1 Principiul creării lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrareasistemelor de colectare, procesare și comercializare Max. 30p
Proiecte de investiţii care vizează crearea lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare, condiționare (după caz), procesare, depozitare și comercializare:
1.1.     Operațiuni care vizează crearea lanțului alimentar integrat respectiv colectare, procesare, depozitare și comercializare directă 

Se vor puncta proiectele ce propun investiții noi în toate componentele lanțului alimentar.

Sunt punctate și proiectele care își propun investiții in componente ce completează integral lanțul alimentar (deja dețin una sau mai multe componente, iar prin proiect își propun realizarea componentelor lipsă).

Nu se punctează proiectele care își propun doar comercializare, chiar daca aceasta este componenta care închide lanțul alimentar.
În cazul solicitanților care deja dețin toate componentele lanțului alimentar, proiectele care prevăd investiții de modernizare pentru același produs nu sunt punctate.

30 p
1.2. Operațiuni care vizează crearea lanțul alimentar integrat prin intermediul OIPA recunoscute, respectiv colectare, procesare, depozitare și comercializare directă*

Se vor puncta proiectele ce propun investiții noi sau investiții de modernizare în componente ce completează integral lanțul alimentar prin intermediul OIPA recunoscute.

Solicitantul, membru OIPA, demonstrează că are unitate de procesare în funcțiune sau își propune prin proiect investiții în procesare.

Din operațiunile aferente lanțului alimentar, colectarea sau comercializarea directă* poate fi realizată prin intermediul membrilor OIPA recunoscute, acestea fiind servicii prestate către procesator, solicitantul (procesatorul) deținând controlul asupra produsului și condițiilor de colectare/comercializare (de exemplu: stabilirea prețului).
Numărul membrilor OIPA prin intermediul cărora se desfășoară operațiunile ce completează lanțul alimentar nu este limitat.
Operațiunile care completează lanțul alimentar menționat se vor desfășura în proporție de 100% prin intermediul membrilor OIPA.

28 p
1.3. Operațiuni care vizează crearea lanțului alimentar ce integrează sistemul de colectare, procesare și depozitare (fără comercializare directă*)

Se vor puncta proiectele ce propun investiții noi în toate componentele lanțului alimentar menționate.

Sunt punctate și proiectele care își propun investiții în componentele ce completează lanțul alimentar menționat (deja dețin una sau mai multe componente, iar prin proiect își propun componentele lipsă).

În cazul solicitanților care deja dețin componentele lanțului alimentar menționate, proiectele care prevăd investiții de modernizare pentru același produs nu sunt punctate.

26 p
1.4. Operațiuni care vizează crearea lanțului alimentar ce integreazăsistemul de colectare, depozitare și condiționare

Se vor puncta proiectele ce vizează investiții în toate componentele lanțului alimentar menționat în scopul înființării rețelelor locale de colectare legume și cartofi.

Sunt punctate și proiectele care își propun investiții în componentele ce completează lanțul alimentar menționat (deja dețin una sau mai multe componente, iar prin proiect își propun componentele lipsă).

În cazul solicitanților care deja dețin componentele lanțului alimentar menționat, proiectele care prevăd investiții de modernizare pentru același produs nu sunt punctate.

24 p
2 Principiul produsului cu înaltă valoare adăugată (ex. Produsele ecologice, tradiționale certificate de MADR, produse care participă la scheme de calitate recunoscute la nivel european, etc.) Max. 25p
2.1. Proiecte care promovează investiții destinate exclusiv produselor Ecologice

Se vor puncta proiectele care propun investiții pentru obținerea de produse ecologice conform prevederilor Ordinului 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică

15 p
2.2. Proiecte care promovează investiții destinate: Max. 10p
a)      produselor care participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute la nivel european

Se vor puncta proiectele depuse de solicitanți care vizează obținerea produselor alimentare în conformitate c documentația depusă în vederea înregistrării indicațiilor geografice protejate (IGP) și a denumirilor de origine protejate (DOP) pentru produsele alimantare altele decât vinurile de calitate, a indicațiilor geografice (IG) și a denumirilor de origine controlată (DOC) pentru vinurile de calitate, cu respectarea prevederilor legislației europene și naționale în vigoare privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare.

10 p.
b) produselor care participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute la nivel național și anume:

· produse tradiţionale

Se vor puncta proiectele care propun investiții pentru obținerea de produse tradiționale conform prevederilor Ordinului 724/ 2013 privind atestarea acestor produse. Cel puțin unu din tipurile de produse obținute trebuie să fie tradițional, iar acesta trebuie să se regăsească în categoria produselor vândute, după finalizarea proiectului, conform previziunilor economice din cadrul Studiului de Fezabilitate.

sau

· produse alimentare obținute conform unei rețete consacrate românești

Se vor puncta proiectele care propun investiții pentru produse alimentare obținute conform unei rețete consacrate românești conform prevederilor Ordinului 394/2014 privind atestarea acestor produse

Cel puțin unul din tipurile de produse obținute să fie conform unei rețete consacrate românești, iar acesta să se regăsească în categoria produselor vândute.

9p

 

 

 

 

8p

În situația în care unul din produsele menționate la criteriul 2.2 îndeplinește și condițiile pentru a fi produs ecologic, proiectul va fi punctat, cumulativ, la criteriul 2.1 și 2.2 (a sau b).
3 Principiul asocierii în cadrul cooperativelor sau a grupurilor deproducători 15 p
3.1. Proiecte de investiții promovate de cooperative sau grupuri de producători 15 p.
4 Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiului de specialitate Max. 30p
Proiectul vizează amplasarea unității într‐o zonă în care este necesară o capacitate de prelucrare/ depozitare/ abatorizare identificată in raport cu potențialul existent, după cum urmează:
4.1. Potențial ridicat de absorbție a materiei prime
Se vor puncta proiectele amplasate în zone în care capacitatea de prelucrare/ depozitare/ abatorizare este mai mică decât 50% din producția de materie primă
30 p.
4.2. Potențial mediu de absorbție a materiei prime
Se vor puncta proiectele amplasate în zone în care capacitatea de prelucrare/ depozitare/ abatorizare este între 50% 90% din producția de materie primă
20 p.
4.3. Potențial redus de absorbție a materiei prime
Se vor puncta proiectele amplasate în zone în care capacitatea de prelucrare/ depozitare/ abatorizare este mai mare de 90% din producția de materie primă
15 p.
TOTAL 100 p.

Lista produselor agricole incluse în Anexa 1 la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene (aici)

TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE PENTRU SESIUNEA DE CERERI DE PROIECTE AFERENTĂ sM4.2 ESTE 31 OCTOMBRIE 2016, ORA 16:00.

 CINE POATE SĂ OBȚINĂ FINANȚARE?

 • Persoana fizică autorizată – PFA;
 • Întreprinderi individuale, întreprinderi familiale;
 • Societate în nume colectiv – SNC, în comandită simplă – SCS, Societate pe acţiuni – SA, Societate în comandită pe acţiuni – SCA, Societate cu răspundere limitată – SRL, Societate comercială cu capital privat;
 • Institutele de cercetare – dezvoltare, precum și centrele, staţiunile şi unitățile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol cu personalitate juridică, de drept public sau privat;
 • Societate agricolă, Societate cooperativă agricolă, Cooperativă agricolă;
 • Grup de producători care deservesc intereselor membrilor.

CARE SUNT CONDIȚIILE DE ELIGIBILITATE?

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minim 8.000 SO (valoarea producţiei standard);
 • Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile;
 • Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
 • Solicitantul trebuie sa demonstreze viabilitatea economică a investiției;

ATENȚIE! DOCUMENTUL CARE ATESTĂ DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI, CONTRACT DE CONCESIUNE SAU ALT DOCUMENT ÎNCHEIAT LA NOTAR care să certifice dreptul de folosinţă al terenului, trebuie incheiat pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare.

 

CÂȚI BANI SE POT PRIMI?

1. În cazul fermelor având dimensiunea economică până la 500.000 SO (valoare producție standard) – maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși:

 • pentru proiectele care prevăd achizții simple – maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;
 • pentru proiectele care prevăd construcții-montaj:
  • maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal;
  • maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;
 • pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate – maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;

!!! Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20%, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul fermelor mici și medii (cu dimensiunea până la 250.000 SO inclusiv), respectiv 70% în cazul fermelor având între 250.000 și 500.000 SO inclusiv , în cazul:

 1. Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani
 2. Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;
 3. Investițiilor legate de operațiunile care prevăd agricultura ecologica

 

2. În cazul fermelor având dimensiunea economică peste 500.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăși:

 • pentru proiectele care prevăd achiziții simple – maximum 500.000 euro;
 • pentru proiectele care prevăd construcții-montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic;
 • pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate – maximum 2.000.000 euro;

 

3. În cazul cooperativelor și a grupurilor de producători, sprijinul va fi 50% fără a depăși maximum 2.000.000 euro, indiferent de tipul investiției.

!!! Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 %, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90%, în cazul:

 1. Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;
 2. Investițiilor legate de operațiunile care prevăd agricultura ecologica

CUM SE POT CHELTUI ACEȘTI BANI?

 • Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente de reducere a poluării și respectarea standardelor Uniunii;
 • Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru creșterea valorii adăugate a produselor;
 • Investiţii în înfiinţarea/înlocuirea plantaţiilor pentru strugurii de masă şi alte culturi perene;
 • Investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare
 • Înființare şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări;
 • Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în vederea comercializării
 • Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, cu condiția ca acestea să reprezinte o componentă secundară într‐un proiect de investiții la nivel de fermă;
 • Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;
 • Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din propria activitate agricolă), ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;
 • Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci etc.;
 • Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului (consultanță, proiectare, monitorizare și management, taxele pentru eliberarea certificatelor, obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor).
 • Costurile generale ale proiectului trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd  construcții – montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții simple.
 • Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/ utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv.
 • Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specilizate în scopul comercializării produselor agricole în cadrul unui lanț alimentar integrat, respectiv: Autocisterne, Autoizoterme, Mijloace de transport animale/ păsări/ albine.
 • Cheltuieli generate de înființarea plantațiilor pentru struguri de masă și alte culturi perene

Atenție! Este considerată cheltuială eligibilă doar leasingul financiar.

TERMENUL LIMITĂ de depunere a Cererilor de Finanțare pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă sM 4.1 este 31 octombrie 2016, ora 16:00.